381393

Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành

381393
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1301/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 1301/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 05/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1301/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 05/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1301/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 140/TTr-SCT ngày 27 tháng 11 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Quảng bá, giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tnh Kon Tum. Thu hút các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài tnh, trong nước và ngoài nước quan tâm, hợp tác, đu tư tại Kon Tum.

- Giúp các đơn vị, doanh nghiệp của tnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại: Quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phm, doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của địa phương.

- Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn”, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mrộng mạng lưới phân phối tại thị trường nông thôn, xây dựng niềm tin vào sản phẩm nội địa của người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ca tỉnh.

- Phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, tăng thị phần kim ngạch tại những thị trường xuất khẩu truyền thống. Củng cố, phát triển và xây dựng hệ thống phân phối bán l.

- Xây dựng thương hiệu để nâng cao chất lượng sn phẩm, mở rộng thị trường sản phẩm, hợp tác, giao lưu thương mại trong và ngoài nước, đồng thời tạo chỗ đứng cho sản phẩm của các doanh nghip tỉnh Kon Tum.

2. Yêu cầu

- Xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương mại xuất phát từ nhu cầu ca doanh nghiệp, phù hợp với khnăng tham gia và năng lực sản xuất, kinh doanh, đáp ứng thị trường của doanh nghiệp.

- Xác định rõ cơ cấu, quy mô chương trình xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu ca doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác qung bá, tuyên truyền, tìm kiếm bạn hàng để ký kết hợp đồng. Huy động tối đa các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức trong tnh tham gia bng các nguồn lực của tnh, của huyện, thành phố và của doanh nghiệp.

- Thu hút được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các Bộ, ngành, các tnh.

- Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Các chương trình xúc tiến thương mại phải đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội cao, tiết kiệm chi phí.

II. Nội dung Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2018: Có phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chtrì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, y ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2018 theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Điều 3. Giám đốc: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ C
ông Thương;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH t
nh, Báo Kon Tum;
- Văn phòng UBND t
nh:
- Lưu: VT, HTKT7
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

PHỤ LỤC:

KHOẠCH XÚC TIN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

STT

Tên Chương trình

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Địa đim

Ghi c

I. Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu

1

Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ 2018

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

Các doanh nghip trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong năm 2018

Các tnh trong nước

 

II. Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước và đưa hàng Việt về nông thôn

1

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện TuMơRông

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện TuMơRông

Tháng 4

Tháng 12

Xã Đắk Tờ Kan.

Xã Tu Mơ Rông

 

2

Tổ chức chương trình đưa hàng Vit về nông thôn địa bàn huyện Ngọc Hồi

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mi và Tư vấn công nghiệp tnh Kon Tum

UBND huyện Ngọc Hồi

Tháng 4

Xã Sa Loong

 

3

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt vnông thôn địa bàn huyện Sa Thầy

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tnh Kon Tum

UBND huyện Sa Thy

Tháng 10

Xã Ya Ly

 

4

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Kon Plông

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tnh Kon Tum

UBND huyện Kon Plông

Tháng 9

Tháng 10

Xã Đăk Tăng, Xã Ngọc Tem

 

5

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Kon Ry

Trung lâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Kon Ry

Tháng 3

Xã Đăk Pne

 

6

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Đăk Tô

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vn công nghiệp tnh Kon Tum

UBND huyện Đăk Tô

Tháng 11

Xã Pô Kô

 

7

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện ĐăkGlei

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tnh Kon Tum

UBND huyện Đăk Glei

Tháng 4

Tháng 12

Xã Đăk Choong.

Đăk Long

 

8

Tổ chức chương trình đưa hàng Vit về nông thôn địa bàn huyện Ia H’Drai

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Ia H'Drai

Tháng 3

Ia Dom

 

9

Xuất bn tờ gấp qung bá các sn phẩm đặc trưng của tnh Kon Tum

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Năm 2018

 

 

10

Tham gia Hội nghị kết nối giao thương

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

Các doanh nghiệp trên địa bàn tnh Kon Tum

Năm 2018

 

 

11

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vn công nghiệp tnh Kon Tum

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Năm 2018

 

 

III. Chương trình xúc tiến thương mại miền núi, vùng sâu vùng xa, biên gii

1

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt đến khu vực biên giới huyện Ngọc Hồi - tnh Kon Tum

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vn công nghiệp tnh Kon Tum

UBND huyện Ngọc Hồi

Quý IV/2018

Tại huyện Ngọc Hi

Quý II/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản