380365

Quyết định 1300/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum

380365
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1300/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 1300/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 05/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1300/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 05/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Văn bản số 875/CP-ĐMDN ngày 30/7/1998 của Chính phủ về việc hướng dẫn thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đu tư (Cơ quan thường trực của Ban đi mới Qun lý doanh nghiệp tỉnh) tại Văn bản số 2141/SKHĐT-ĐKKD ngày 22/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2604/1998/QĐ-UBND ngày 22/12/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Các Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Trưởng Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- CT
, các PCT UBND tnh;
- V
ăn phòng UBND tỉnh: CVP, PVP (KT):
- Lưu: VT, KT5
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp tnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban đi mới) có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

- Thm định việc thành lập, chia, tách, sáp nhập và giải thcác doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước do tnh quản lý.

- Xây dựng phương án sp xếp doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và thực hiện các chương trình đi mới doanh nghiệp ở địa phương: cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp thuộc sở hu nhà nước và thực hiện các chương trình khác về đổi mới doanh nghiệp.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và kim tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần theo đúng quy định.

- Xây dựng các chính sách quản lý và phát triển các loại hình doanh nghiệp.

- Định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tnh báo cáo kết quthực hiện sp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, chuyn đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

2. Quyền hạn

- Được mời tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cuộc họp của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan đến nhiệm vụ của Ban đổi mới.

- Mời lãnh đạo các sở, ban ngành, y ban nhân dân cấp huyện và đại diện các cơ quan, tổ chức khác liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban đi mới liên quan đến sắp xếp, đi mới doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban đổi mới.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban đổi mới

1. Các thành viên Ban đổi mới làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng các phòng, ban nghiệp vụ, chuyên môn của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Ban đổi mới làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với vic đề cao quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban đổi mới.

3. Các thành viên Ban đổi mới có thủy quyền người thay thế mình trong các cuộc họp của Ban đổi mới và các hoạt động khác của Ban đi mới. Người được ủy quyền phải có trách nhiệm báo cáo lại toàn bộ nội dung và kết luận của cuộc họp Ban đổi mới. Trong trường hợp nhiệm vụ cần được thực hiện gấp, người được ủy quyền báo cáo thủ trưởng cơ quan để tổ chức thực hiện.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban

1. Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban đổi mới trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch sp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo chung hoạt động của Ban đổi mới, chủ trì các cuộc họp của Ban đổi mới.

4. Ủy quyền cho Phó trưng Ban thay mặt Trưởng Ban giải quyết công việc khi cần thiết.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban thường trực

1. Chịu trách nhiệm trước Trưng Ban về lĩnh vực được phân công, được Trưng ban ủy quyền trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban đi mới.

2. Có trách nhiệm làm đầu mối phi hp hoạt động của Ban đi mới với các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai công tác sp xếp, đi mới doanh nghiệp; thay mặt Trưởng ban điều hành các cuộc họp khi được Tng ban giao nhiệm vụ.

3. Lấy ý kiến các thành viên để xây dựng kế hoạch hàng năm ca Ban đổi mới, tng hợp và báo cáo kế hoạch công tác với Trưởng ban đbiết, chỉ đạo.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Trưởng ban về tình hình sp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

5. Ký các văn bản của Ban đổi mới và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, theo dõi việc sắp xếp đổi mi và phát trin doanh nghiệp nhà nước khi được Trưng ban ủy quyền.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Điều 6. Nhiệm vụ của các Thành viên Ban đổi mới

1. Chịu trách nhiệm trước Trưng ban về lĩnh vực được phân công.

2. Chủ động đề xuất ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực sp xếp đổi mới doanh nghiệp với Trưng ban đ xin ý kiến chỉ đạo.

3. Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban đổi mới. Trường hợp vng mặt trong các cuộc họp thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưng Ban.

4. Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của đơn vị mình có liên quan đến công tác sắp xếp, đi mới doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Điều 7. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (cơ quan Thường trực Ban đổi mới)

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đề xuất cơ chế chính sách thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng chsở hu ca Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh, việc đầu tư phát triển và sử dụng vn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước; định k báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh vào hàng quý trước ngày 20 của tháng cuối quý và hng năm trước ngày 20/12.

2. Chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, đánh giá tng hợp việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, nghề kinh doanh và tổ chức quản lý tại các doanh nghiệp nhà nước; định kỳ báo cáo Trưởng ban và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức sơ kết, tng kết đánh giá rút kinh nghiệm về sắp xếp, đi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Các thành viên Ban đổi mới có trách nhiệm thực hiện Quy chế này; trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban đổi mới) để giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Ban đổi mới.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Ban đổi mới) có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế này, tổng hợp những vấn đề phát sinh, báo cáo Ban đổi mới xem xét, quyết định để phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 10. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do tập thể Ban đổi mới thảo luận và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản