145503

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

145503
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 13/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 12/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/2012/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên
Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 12/06/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC, ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Liên bộ Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 269/2012/NQ-HĐND13, ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(Có quy định chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, mức chi trả thù lao cho những người thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm; việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ nhuận bút đối với tác phẩm được sử dụng trên báo chí, phát thanh, truyền hình của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên do tỉnh quản lý.

2. Các nội dung khác liên quan đến chế độ nhuận bút, thù lao không quy định trong văn bản này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng hưởng nhuận bút và thù lao

1. Đối tượng hưởng nhuận bút bao gồm:

a) Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có tác phẩm được các cơ quan báo chí; Đài Phát thanh - Truyền hình trên địa bàn tỉnh Điện Biên sử dụng.

b) Biên kịch, đạo diễn, nhạc sỹ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu) - đối với phát thanh.

c) Biên kịch, đạo diễn, quay phim, người dựng phim, nhạc sĩ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu), họa sĩ - đối với truyền hình.

d) Tác giả là người thuộc đơn vị sử dụng tác phẩm (trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) sáng tạo tác phẩm ngoài nhiệm vụ được giao thì được hưởng 100% nhuận bút.

2. Đối tượng hưởng thù lao

a) Người sưu tầm, người cung cấp tác phẩm, văn bản, tài liệu, biên tập viên và những người thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm (đối với báo in, báo điện tử).

b) Phát thanh viên, diễn viên, đạo diễn chương trình, chỉ huy dàn dựng âm nhạc, thiết kế ánh sáng, trợ lý nghệ thuật, đạo diễn âm thanh, quay phim kỹ xảo (đối với báo nói, báo hình).

c) Những người thuộc đơn vị sử dụng tác phẩm (trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao thì được hưởng 100% thù lao.

Điều 3. Quy định hệ số khung nhuận bút

1. Nhuận bút cho các tác phẩm báo chí (báo in, báo điện tử)

Nhóm

Thể loại

Hệ số nhuận bút

1

Tin, trả lời bạn đọc

1-5

2

Tranh

1-5

3

Ảnh

1-5

4

Chính luận

10-15

5

Phóng sự, ký, bài phỏng vấn

10-15

6

Văn học

8-15

7

Nghiên cứu

10-20

2. Nhuận bút cho tác phẩm phát thanh, truyền hình (báo nói, báo hình)

a) Tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có tác phẩm được cơ quan phát thanh, truyền hình sử dụng được hưởng nhuận bút trong khung nhuận bút báo chí quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy định này.

b) Biên kịch, đạo diễn, nhạc sỹ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu) đối với phát thanh, hưởng nhuận bút bằng 20 - 30% đối với thể loại 1, 4, 5, 7; hưởng 50 - 150% của thể loại 6 trong khung nhuận bút báo chí quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy định này.

c) Biên kịch, đạo diễn, quay phim, người dựng phim, nhạc sĩ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu), họa sĩ - đối với truyền hình, hưởng nhuận bút bằng 50-100% đối với thể loại 1, 4, 5, 7; hưởng 100-200% của thể loại 6 trong khung nhuận bút báo chí quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy định này.

Điều 4. Cách tính và chi trả nhuận bút

1. Nhuận bút được tính trả theo hệ số nhuận bút trong khung nhuận bút nhân với giá trị 01 đơn vị hệ số nhuận bút. Giá trị 01 đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu hiện hành.

2. Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, thủ trưởng cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh sử dụng tác phẩm quyết định hệ số nhuận bút của tác phẩm.

3. Đối với tác phẩm chưa được quy định trong khung nhuận bút tại khoản 1, Điều 3, Quy định này, thủ trưởng cơ quan sử dụng tác phẩm căn cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm và khả năng ngân sách để quyết định hệ số nhuận bút chi trả.

Điều 5. Nhuận bút khuyến khích

1. Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm khoản nhuận bút khuyến khích bằng 10 - 20% nhuận bút của tác phẩm đó.

2. Tác giả của tác phẩm xuất sắc, có giá trị cao hoặc tác phẩm được thực hiện trong điều kiện đặc biệt như thiên tai, nguy hiểm; thực hiện ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng thêm nhuận bút khuyến khích, tối đa không quá 20% mức nhuận bút của tác phẩm đó.

Điều 6. Chi trả thù lao

1. Người viết tin ngắn, người cung cấp, tuyển chọn tin đăng lại, những người thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm được các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình sử dụng thì được thủ trưởng đơn vị sử dụng tác phẩm quy định trả thù lao tùy theo mức độ đóng góp.

2. Tiền thù lao được tính trong quỹ nhuận bút.

Điều 7. Một số quy định khác

1. Tác phẩm báo chí đăng lại của báo chí khác, sử dụng trong xuất bản phẩm hoặc đã được công bố ở các cuộc hội thảo, hội nghị được trả nhuận bút thấp hơn tác phẩm sử dụng lần đầu. Mức nhuận bút do thủ trưởng đơn vị sử dụng tác phẩm quyết định nhưng không dưới 50% nhuận bút của thể loại tương ứng mà cơ quan báo chí đang áp dụng.

2. Tác phẩm đã sử dụng ở cơ quan báo chí khác hoặc dưới hình thức xuất bản, nếu được sử dụng lại cho phát thanh, truyền hình không nhằm mục đích kinh doanh thì tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm không hưởng nhuận bút quy định tại khoản 2, Điều 3 Quy định này.

3. Đối với thể loại phỏng vấn, mức chi trả cho người trả lời phỏng vấn là 70% và người phỏng vấn là 30% khung nhuận bút của thể loại theo quy định.

4. Tác giả bản dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt hoặc ngược lại được hưởng từ 40 - 65% đối với báo in, báo điện tử; từ 20-30% đối với phát thanh, truyền hình theo nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại tương ứng bằng tiếng Việt tại quy định này. Mức nhuận bút do thủ trưởng đơn vị sử dụng tác phẩm quy định.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có các trang thông tin điện tử, trang thông tin tổng hợp, đặc san, bản tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện) tự quyết định mức chi trả nhuận bút, thù lao cho những người thực hiện công việc có liên quan đến tác phẩm tùy theo mức độ đóng góp, tối đa không vượt quá hệ số nhuận bút tối thiểu của khung nhuận bút quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy định này. Kinh phí chi trả được trích từ nguồn kinh phí được giao theo dự toán hoặc từ nguồn thu được để lại và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Điều 8. Lập quỹ nhuận bút

1. Quỹ nhuận bút được hình thành từ các nguồn sau:

- Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp;

- Nguồn thu khác từ quảng cáo; bán sản phẩm, chương trình; thu từ các hoạt động dịch vụ; tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; bổ sung từ các nguồn khác theo quyết định của cơ quan chủ quản.

2. Xây dựng quỹ nhuận bút

a) Đối với các loại hình báo in, báo điện tử:

- Cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động chủ yếu bằng ngân sách Nhà nước, quỹ nhuận bút hằng năm của đơn vị xuất bản báo tính bằng số lượng mức hệ số nhuận bút bình quân của một kỳ báo, tạp chí nhân với giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút, nhân với số kỳ báo, tạp chí trong năm; cộng thêm phần nhuận bút khuyến khích và thù lao.

- Đối với cơ quan báo chí tự cân đối được kinh phí và có lãi do hoạt động báo chí, quỹ nhuận bút được tính từ doanh thu hoạt động báo chí theo tỷ lệ dưới đây:

+ 1 - 5% doanh thu đối với cơ quan báo chí có số lượng phát hành trên 100.000 bản;

+ 5 - 10% doanh thu đối với cơ quan báo chí có số lượng phát hành từ 100.000 bản trở xuống;

+ Trong trường hợp mức trích tỷ lệ phần trăm (%) từ doanh thu cho quỹ nhuận bút theo quy định trên không đủ để trả nhuận bút theo quy định thì đơn vị được bổ sung thêm từ các nguồn thu khác của đơn vị và theo quyết định của cơ quan chủ quản.

b) Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình:

- Nguồn ngân sách Nhà nước được UBND tỉnh giao hằng năm;

- Từ nguồn thu được để lại chi tại đơn vị theo quy định.

Điều 9. Sử dụng và quản lý quỹ nhuận bút

1. Sử dụng quỹ nhuận bút:

Trên cơ sở quỹ nhuận bút được trích lập hằng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng của từng tác phẩm báo chí theo tiêu chí đã quy định, khi sử dụng, các đơn vị chủ động cân đối tỷ lệ % nhuận bút cho từng thể loại, tương ứng với kết quả đã đánh giá để trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm theo hệ số khung nhuận bút quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy định này và mức nhuận bút khuyến khích, thù lao cho các đối tượng được hưởng theo quy định và không chi vào mục đích khác.

2. Quản lý quỹ nhuận bút:

Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán quỹ nhuận bút thực hiện theo quy định hiện hành. Quỹ nhuận bút cuối năm đơn vị chi không hết được chuyển sang năm sau.

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy định này.

- Các cơ quan báo chí, cơ quan có xuất bản bản tin, cơ quan có trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, căn cứ vào Quy định này và khả năng ngân sách của đơn vị, có trách nhiệm xây dựng quy định cụ thể mức chi trả nhuận bút cho từng thể loại tác phẩm của đơn vị mình và thẩm định qua Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản