145244

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

145244
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 13/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 17/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/2010/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái
Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 17/05/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2010/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 33/TTr-STP ngày 09/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 446/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế xây dựng và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh uỷ;
- TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó VP (TH, NC);
- Các Chuyên viên;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc lập Chương trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là QPPL) của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh; trình tự, thủ tục soạn thảo, lấy ý kiến tham gia, thẩm định, ban hành đối với các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân do các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện được phân công soạn thảo.

Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản QPPL là văn bản do Hội đồng nhân dân ban hành theo hình thức nghị quyết, Uỷ ban nhân dân ban hành theo hình thức quyết định, chỉ thị được quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đảm bảo các yếu tố sau:

1. Được ban hành theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đối với từng hình thức văn bản;

2. Là văn bản có chứa các qui tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, đối với mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng, có hiệu lực trong phạm vi địa phương;

3. Được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội ở địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều 3. Cơ quan soạn thảo

Uỷ ban nhân dân phân công các cơ quan chuyên môn soạn thảo dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị. Cơ quan soạn thảo chịu trách nhiệm về nội dung, tính khả thi của văn bản và có nhiệm vụ:

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương; Nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản có liên quan của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp và các thông tin, tư liệu liên quan đến dự thảo;

2. Chuẩn bị đề cương; xây dựng và chỉnh lý dự thảo; xác định văn bản, chương, điều, khoản, điểm dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ;

3. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản trong phạm vi địa phương theo quy định tại Chương IV Quy định này;

4. Xây dựng Tờ trình và tập hợp tài liệu liên quan đến dự thảo. Tờ trình phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản, quá trình xây dựng dự thảo, nội dung chính của dự thảo, những vần đề cần xin ý kiến chỉ đạo và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (nếu có);

5. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan soạn thảo mời cơ quan thẩm định tham gia vào quá trình soạn thảo văn bản;

6. Gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định theo quy định tại Điều 18 Quy định này;

7. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến dự thảo theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

Điều 4. Cơ quan thẩm định dự thảo văn bản

1. Cấp tỉnh: Sở Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm thực hiện việc thẩm định đối với các dự thảo văn bản QPPL là nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh do các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh soạn thảo.

2. Cấp huyện: Phòng Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm thực hiện việc thẩm định đối với các dự thảo văn bản QPPL là quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 5. Nguyên tắc thẩm định dự thảo văn bản QPPL

Việc thẩm định dự thảo văn bản QPPL phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

1. Bảo đảm tính khách quan và khoa học;

2. Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn được quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và tại Quy định này.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

Điều 6. Xây dựng văn bản dự báo, đánh giá sơ bộ tác động của văn bản QPPL dự kiến ban hành

1. Các cơ quan được phân công soạn thảo văn bản căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, khi lập dự kiến đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân, cần xây dựng văn bản dự báo đánh giá sơ bộ tác động đối với các lĩnh vực cần điều chỉnh của văn bản QPPL dự kiến ban hành, gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp, để làm cơ sở cho việc thảo luận Chương trình xây dựng văn bản QPPL trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Văn bản lập dự báo đánh giá sơ bộ tác động của văn bản QPPL dự kiến ban hành gồm các nội dung sau:

a. Sự cần thiết ban hành văn bản;

b. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh;

c. Sự phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng;

d. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật hiện hành và tính khả thi của văn bản;

đ, Dự báo tác động kinh tế - xã hội và dự kiến nguồn nhân lực bảo đảm thi hành và điều kiện đảm bảo cho việc soạn thảo văn bản;

e. Những quan điểm, nội dung chính của văn bản và các nội dung khác có liên quan.

Chương II

LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Mục 1. LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Điều 7. Lập dự kiến Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, lập dự kiến đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm sau gửi đến Văn phòng Uỷ ban nhân tỉnh và Sở Tư pháp trước ngày 01 tháng 10 hàng năm.

2. Dự kiến đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2 điều 6 Quy định này.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xây dựng nghị quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khác, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

4. Văn phòng Uỷ ban nhân tỉnh có trách nhiệm gửi Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua đến Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.

Điều 8. Điều chỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Trong trường hợp xét thấy không thể đảm bảo tiến độ và chất lượng soạn thảo; không còn cần thiết phải ban hành văn bản hoặc do phát sinh nhu cầu ban hành văn bản, cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân tỉnh và các cơ quan khác có thể đề nghị điều chỉnh đưa văn bản ra khỏi Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được phê duyệt hoặc bổ sung văn bản vào Chương trình.

2. Cơ quan đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phải có tờ trình gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh, nêu rõ lý do cần điều chỉnh. Trường hợp đề nghị bổ sung văn bản vào Chương trình thì tờ trình phải nêu đầy đủ nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy định này.

Mục 2. LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

Điều 9. Lập dự kiến và phê duyệt Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, lập dự kiến đề nghị xây dựng quyết định, chỉ thị sẽ ban hành trong năm sau gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.

2. Dự kiến đề nghị xây dựng quyết định, chỉ thị bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2 điều 6 Quy định này.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xây dựng quyết định, chỉ thị, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp, dự thảo Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong năm sau.

4. Trên cơ sở Chương trình xây dựng văn bản do Sở Tư pháp dự thảo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài Chính, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tổ chức Hội nghị thảo luận.

5. Căn cứ vào kết quả của Hội nghị thảo luận, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đưa vào hay không đưa vào Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm sau.

Điều 10. Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Trong trường hợp xét thấy không bảo đảm tiến độ và chất lượng soạn thảo; không còn cần thiết phải ban hành văn bản hoặc do phát sinh nhu cầu ban hành văn bản, cơ quan đã đề nghị xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể đề nghị đưa ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh văn bản đã dự kiến hoặc bổ sung văn bản vào Chương trình.

2. Cơ quan đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh phải xây dựng Tờ trình gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp nêu rõ lý do cần điều chỉnh. Trường hợp đề nghị bổ sung văn bản vào Chương trình thì Tờ trình phải nêu đầy đủ nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy định này.

3. Căn cứ vào đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và yêu cầu quản lý của địa phương, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan dự kiến điều chỉnh Chương trình và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tại phiên họp gần nhất.

Chương III

TRÌNH TỰ SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỈ THỊ

Điều 11. Soạn thảo dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

1. Việc soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện theo trình tự sau:

a) Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương liên quan đến dự thảo; nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên;

b) Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan đến dự thảo;

c) Chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo; xác định văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ;

d) Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản trong phạm vi địa phương; tập hợp và nghiên cứu tiếp thu ý kiến để chỉnh lý dự thảo;

đ) Chuẩn bị Tờ trình và tài liệu liên quan đến dự thảo. Tờ trình phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản, quá trình xây dựng dự thảo, nội dung chính của dự thảo, những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (nếu có);

e) Giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định.

2. Cơ quan soạn thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chất lượng của dự thảo và tiến độ soạn thảo;

b) Tổ chức xây dựng kế hoạch soạn thảo; tổ chức họp, thảo luận về dự thảo;

c) Chuẩn bị đề cương, xây dựng và chỉnh lý dự thảo;

d) Định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân về tiến độ xây dựng dự thảo và kịp thời xin ý kiến về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo;

đ) Căn cứ vào nội dung dự thảo, quyết định việc đăng tải dự thảo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương hoặc trên trang thông tin điện tử của tỉnh để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến;

e) Chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến về dự thảo.

Điều 12. Soạn thảo nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công và chỉ đạo việc soạn thảo.

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan và nhân dân tại các thôn, làng, bản, tổ dân phố về dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị.

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có trách nhiệm phát biểu ý kiến đối với dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị về những vấn đề sau đây:

a) Sự cần thiết ban hành văn bản;

b) Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản;

c) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật;

d) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.

4. Tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo văn bản.

Điều 13. Tổ soạn thảo

1. Trong trường hợp văn bản soạn thảo có nội dung phức tạp hoặc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, điều chỉnh những vấn đề mới, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo có thể quyết định việc thành lập Tổ soạn thảo văn bản để mời thêm các chuyên gia, đại diện các cơ quan chuyên môn , tổ chức có liên quan tham gia Tổ soạn thảo.

2. Tổ soạn thảo có trách nhiệm:

a) Đánh giá các văn bản QPPL hiện hành có liên quan đến dự thảo; khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự thảo;

b) Nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan dến dự thảo;

c) Xây dựng đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo;

d) Chuẩn bị Tờ trình và tài liệu có liên quan đến dự thảo.

3. Tổ soạn thảo tự giải thể và chấm dứt hoạt động khi dự thảo được Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thông qua.

Chương IV

LẤY Ý KIẾN THAM GIA ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

Điều 14. Lấy ý kiến tham gia.

1. Căn cứ tính chất và nội dung của dự thảo, cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan để lấy ý kiến tham gia hoặc tổ chức lấy ý kiến tham gia của cán bộ và nhân dân trên địa bàn trước khi gửi thẩm định.

2. Trường hợp dự thảo văn bản có nội dung quan trọng, có tính chất phức tạp thì cơ quan soạn thảo có thể tổ chức lấy ý kiến tham gia nhiều lần.

Điều 15. Hồ sơ lấy ý kiến tham gia

Hồ sơ lấy ý kiến tham gia gồm:

1. Công văn đề nghị tham gia ý kiến của cơ quan soạn thảo.

2. Dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị (ghi rõ dự thảo lần thứ mấy) và dự thảo văn bản được ban hành kèm theo (nếu có).

3. Dự thảo tờ trình đề nghị ban hành văn bản.

4. Bản thuyết minh nội dung của dự thảo, nêu rõ mục đích, lý do và sự cần thiết ban hành văn bản; cơ sở pháp lý ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh; những quan hệ mới cần điều chỉnh và cách thức điều chỉnh những quan hệ đó; dự kiến các văn bản quy phạm pháp luật hoặc điều, khoản của văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

5. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 16. Nội dung cần tham gia ý kiến

Cơ quan được đề nghị tham gia ý kiến có trách nhiệm tham gia vào các nội dung sau:

1. Sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản.

2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của văn bản trong hệ thống pháp luật hiện hành.

3. Nội dung văn bản.

4. Hình thức, bố cục văn bản.    

Điều 17. Thời hạn lấy ý kiến tham gia

1. Đối với cấp tỉnh: Chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được đề nghị tham gia ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến tham gia bằng văn bản đến cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định tại Điều 37 Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

2. Đối với cấp huyện: Chậm nhất là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được đề nghị tham gia ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến tham gia bằng văn bản đến cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 41 Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Chương V

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

Điều 17. Tiếp nhận hồ sơ thẩm định

1. Cơ quan thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thẩm định theo quy định tại Điều 18 Quy định này.

Trong trường hợp hồ sơ thẩm định còn thiếu theo quy định, cơ quan thẩm định có quyền yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung hồ sơ thẩm định.

Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm bổ sung hồ sơ thẩm định trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ của cơ quan thẩm định.

2. Thời gian thẩm định được tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ.

Điều 18. Hồ sơ đề nghị thẩm định

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị (sau đây gọi là hồ sơ thẩm định) do cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và các cơ quan khác được phân công soạn thảo chuẩn bị, được gửi 02 bộ đến cơ quan Tư pháp cùng cấp để thẩm định.

2. Hồ sơ thẩm định bao gồm:

a) Công văn đề nghị thẩm định của cơ quan soạn thảo dự thảo văn bản;

b) Dự thảo tờ trình của Uỷ ban nhân dân đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua nghị quyết; dự thảo tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị soạn thảo dự thảo đề nghị Ủy ban nhân dân ban hành quyết định, chỉ thị; Nội dung Tờ trình phải nêu rõ: sự cần thiết phải ban hành văn bản; quá trình soạn thảo; việc lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, nội dung nào đã thống nhất, nội dung nào chưa thống nhất cần xin ý kiến.

c) Dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị (ghi rõ dự thảo lần thứ mấy) và dự thảo văn bản được ban hành kèm theo (nếu có);

d) Bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị về dự thảo văn bản; bản tổng hợp ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản (nếu có); bản giải trình nêu rõ lý do về việc tiếp thu hoặc không tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo (nếu có).

đ) Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nội dung, là căn cứ để xây dựng, ban hành văn bản.

e) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

3. Các tài liệu quy định tại Điểm b, c và d, Khoản 2 Điều này phải được cơ quan chủ trì soạn thảo đóng dấu lên góc trái của trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan ban hành và dấu giáp lai giữa các trang.

Điều 19. Nội dung thẩm định dự thảo văn bản QPPL

1. Sự cần thiết ban hành văn bản.

2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh.

3. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của văn bản. Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân còn phải phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

4 Trình tự, thủ tục soạn thảo dự thảo văn bản QPPL.

5. Kỹ thuật trình bày, ngôn ngữ pháp lý của dự thảo.

6. Phương án xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Điều 20. Tổ chức thẩm định dự thảo

1. Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu dự thảo, đối chiếu dự thảo với các văn bản pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên để đánh giá về nội dung của dự thảo theo quy định tại Điều 19 Quy định này.

2. Đối với dự thảo có nội dung chưa rõ ràng hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan thẩm định đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết trình dự thảo hoặc cung cấp thêm thông tin và tài liệu có liên quan đến dự thảo; trong trường hợp cần thiết cơ quan thẩm định có thể mời đại diện cơ quan soạn thảo và đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan khác để thảo luận, trao đổi ý kiến trước khi xây dựng báo cáo thẩm định.

Điều 21. Thời hạn thẩm định dự thảo

1. Chậm nhất là 15 ngày đối với cấp tỉnh, 10 ngày (ngày làm việc) đối với cấp huyện, trước khi Ủy ban nhân dân họp để thông qua dự thảo, cơ quan soạn thảo văn bản có trách nhiệm gửi hồ sơ dự thảo văn bản đến cơ quan thẩm định cùng cấp để thẩm định.

2. Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm định có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định dự thảo văn bản và gửi văn bản thẩm định đến cơ quan soạn thảo trong thời hạn 07 ngày đối với cấp tỉnh, 05 ngày (ngày làm việc) đối với cấp huyện.

Chương VI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRÌNH KÝ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

Điều 22. Hồ sơ dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân

1. Sau khi dự thảo văn bản QPPL đã được cơ quan Tư pháp thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm chỉnh lý dự thảo và lập hồ sơ gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân và cơ quan thẩm định trước ngày Ủy ban nhân dân họp chậm nhất là 5 ngày đối với cấp tỉnh, 3 ngày đối với cấp huyện, để trình Ủy ban nhân dân thông qua.

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình của cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị ban hành văn bản;

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được thẩm định;

c) Bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ, quan đơn vị có liên quan;

d) Văn bản thẩm định của cơ quan Tư pháp;

đ) Văn bản giải trình về việc không nhất trí với ý kiến của cơ quan thẩm định dự thảo (nếu có);

e) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Điều 23. Thủ tục trình, ký ban hành VBQPPL

1. Căn cứ vào chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trình hồ sơ dự thảo để Ủy ban nhân dân xem xét thông qua.

2. Trường hợp xét thấy hồ sơ dự thảo hoặc nội dung dự thảo cần chỉnh sửa, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, đồng thời trao đổi, thống nhất bằng văn bản với cơ quan soạn thảo văn bản và cơ quan thẩm định văn bản để điều chỉnh dự thảo.

3. Sau khi tập thể thành viên Ủy ban nhân dân nhất trí thông qua dự thảo văn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành văn bản.

Điều 24. Ban hành văn bản trong trường hợp khẩn cấp.

Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản trong trường hợp khẩn cấp thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. Trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản cần lấy ý kiến của cơ quan thẩm định vào dự thảo văn bản.

Điều 25. Ghi số, ngày ban hành; đóng dấu; sao gửi, lưu trữ và đưa tin văn bản QPPL.

Ngay sau khi văn bản QPPL được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành, Văn phòng Ủy ban nhân dân có trách nhiệm ghi số, ngày, tháng, năm ban hành vào văn bản, đóng dấu lên chữ ký của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; thực hiện việc sao, gửi, niêm yết, đăng Công báo tỉnh, lưu trữ và đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 8 Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về mức chi hỗ trợ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 27. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể thuộc lĩnh vực chuyên môn ngành mình có trách nhiệm:

a) Lập dự kiến Chương trình ban hành văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm sau;

b) Thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo văn bản QPPL theo Quy định này;

c) Sử dụng và thực hiện kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, ban hành văn bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai, thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL tại địa phương mình theo quy định của pháp luật và Quy định này.

Điều 28. Trong qua trình tổ chức thực hiện, Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có văn bản hướng dẫn hoặc điều chỉnh của cơ quan nhà nước cấp trên./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản