124220

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

124220
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 13/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phùng Thanh Kiểm
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn
Người ký: Phùng Thanh Kiểm
Ngày ban hành: 28/08/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/2006/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, KHỐI PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 54/2006/NQ- HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 74/TTr - SNV ngày 09 tháng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố như sau:

1. Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Trưởng công an, Phó Chỉ huy trưởng quân sự và cán bộ Văn phòng Đảng uỷ được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,5 mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng khối phố được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,4 mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

3. Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khối phố và Công an viên được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,3 mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố nếu kiêm nhiệm thêm một chức danh khác quy định tại các khoản 1,2,3 nêu trên thì được hưởng thêm 50% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm, nếu kiêm nhiệm từ hai chức danh trở lên thì cũng chỉ được hưởng thêm 50% phụ cấp kiêm nhiệm của chức danh có mức phụ cấp cao nhất.

Điều 2. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2006.

Bãi bỏ mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố quy định tại điều 2 Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 13 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Lạng Sơn về số lượng và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư Pháp;
- TT.Tỉnh uỷ, VPTU, Các Ban Đảng;
- TT. HĐND tỉnh, Các Ban HĐND tỉnh;
- CT,PCT UBND tỉnh;
- ĐĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ, các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- TT. HĐND huyện. TP;
- C.PVP, các P.CV, HCQT, LT;
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Lưu VT, Q.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản