Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 13/2005/QĐ-UB thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 13/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/2005/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/01/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2005/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tại Tờ trình số 43/TT-TNMT ngày 25 tháng 01 năm 2005 (kèm theo đề án) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, thành lập tại Quyết định số 143/2003/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính, giúp Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu theo quy định và được mở tài khoản để giao dịch.

Trụ sở đặt tại: Số 57, đường Quang Trung, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có nhiệm vụ:

-Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

-Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 143/2003/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Thành lập Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng;

- Lập thủ tục đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp bên bảo đảm là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có Giám đốc phụ trách, các Phó Giám đốc, Kế toán và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

- Giám đốc do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng;

- Phó Giám đốc và Kế toán do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Việc thành lập, quy định nhiệm vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Văn phòng do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố quyết định theo phân cấp quản lý.

Điều 4: Biên chế của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phân bổ trong tổng số biên chế sự nghiệp được Giám đốc Sở Nội vụ thành phố thông báo cho Sở. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu công việc, số lượng, cơ cấu lao động đã được Sở Nội xác định và khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được ký kết hợp đồng làm việc theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện chế độ tài chính theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan và của Sở Tài chính thành phố.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- CA TP;
- Lưu VP UBND,SNV

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
 Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản