380865

Quyết định 1299/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, 98/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Thanh Hóa ban hành

380865
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1299/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, 98/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1299/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 13/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1299/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 13/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1299/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII, NGHỊ QUYẾT SỐ 98/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ Công văn số 2954-CV/VPTU ngày 04/4/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5308/SKHĐT-TH ngày 06/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII, NGHỊ QUYẾT SỐ 98/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1299 /QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Ngày 03/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo yêu cầu Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và phù hợp tình hình thực tế của tỉnh.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành trên các lĩnh vực và xác định rõ thời gian hoàn thành, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 98/NQ-CP và Kế hoạch hành động này đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

II. MỤC TIÊU

Đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020; cụ thể là:

- Đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 20.000 doanh nghiệp hoạt động, đạt trên 56 doanh nghiệp/vạn dân.

- Đến năm 2020, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 65% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Bình quân giai đoạn 2016 - 2020, đầu tư của doanh nghiệp chiếm trên 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

- Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm (2016 - 2020) đạt khoảng 200.000 người.

- Giai đoạn 2016 -2020, năng suất lao động xã hội bình quân hàng năm tăng 11,8%/năm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường tuyên truyền và phổ biến đến các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân về các quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch hành động này đến các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

b) Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 98/NQ-CP và các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân của Trung ương và của tỉnh; tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh.

2. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân

2.1. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2.2. Hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư từ tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 55-KL/TU ngày 29/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2020.

- Tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; quan tâm phát triển một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế mạnh, có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện sau khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành, báo cáo UBND tỉnh trong quý III năm 2018.

- Chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2040, trình duyệt theo quy định, làm cơ sở để định hướng, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là 05 lĩnh vực trụ cột phát triển của tỉnh Thanh Hóa đã được xác định trong quy hoạch.

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án huy động thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

b) Sở Tài chính chủ trì tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, báo cáo UBND tỉnh trong quý III năm 2018.

c) Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, các cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành một số dự án chăn nuôi quy mô lớn của doanh nghiệp Vinamilk, TH True milk, Hoàng Anh Gia Lai...

d) Sở Công Thương chủ trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình khuyến công địa phương và cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, nhằm thu hút các dự án sản xuất công nghiệp và hạ tầng thương mại.

e) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Kế hoạch đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

g) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

h) Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, thu hút đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng bãi bỏ những quy định không thật sự cần thiết, gây cản trở đến việc thu hút đầu tư, triển khai thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh trong quý III năm 2018.

i) UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn do mình quản lý; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

2.3. Mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng

a) Sở Công Thương

- Tham mưu các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hiện có đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư các sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao thân thiện với môi trường, báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ động thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu thị trường hàng hóa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, cạnh tranh không lành mạnh.

b) Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp lớn hình thành hệ thống vệ tinh nhằm tạo lập các mô hình liên kết trong bao tiêu sản phẩm, ổn định thị trường tiêu thụ nông sản, báo cáo UBND tỉnh trong năm 2018.

c) Sở Tài chính chủ trì tham mưu tiếp tục cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo lộ trình, đảm bảo hoàn thành thoái vốn theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017.

d) Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

- Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và các khu công nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi, môi trường hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

e) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin về quy hoạch, cơ chế, chính sách, dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, tiềm năng thế mạnh của từng địa phương; hỗ trợ tư vấn về quy trình, thủ tục đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

g) Cục Thuế tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp; tổ chức công khai thông tin trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân được tiếp cận và khai thác thông tin.

h) Cục Hải quan Thanh Hóa rà soát, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách do Trung ương và của tỉnh đã ban hành.

2.4. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu các giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư công; phân bổ nguồn lực đầu tư công theo hướng bố trí cho các công trình hạ tầng quan trọng, liên vùng, có tính then chốt và sức lan tỏa trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc..; tập trung kêu gọi vốn xã hội hóa cho các lĩnh vực hạ tầng khác.

- Thường xuyên đấu mối chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương nhằm tranh thủ tối đa các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước cho đầu tư kết cấu hạ tầng.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các ngành, đơn vị liên quan, tiếp tục rà soát, kiểm tra các dự án đã được chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện so với quy định, đề xuất với UBND tỉnh có biện pháp xử lý, thu hồi, chấm dứt dự án theo quy định.

c) Sở Tài chính đẩy mạnh khai thác nguồn vốn từ quỹ đất, tăng thu, sắp xếp nhiệm vụ chi để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

d) Sở Xây dựng chủ trì, rà soát các quy hoạch chung xây dựng phát triển đô thị để lập điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo quy định; lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị mới, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch.

e) Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu thực hiện các giải pháp để từng bước phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống giao thông, đảm bảo kết nối các vùng, các đầu mối giao thông quan trọng, các khu kinh tế động lực và giữa các phương thức vận tải; nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng nhu cầu vận tải đa phương tiện của các doanh nghiệp.

g) Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, trình duyệt theo quy định; phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tập trung bố trí vốn hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế, các khu công nghiệp.

2.5. Tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020); công khai quỹ đất chưa sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tiếp cận quỹ đất. Hoàn thành công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh giao.

- Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân tiếp cận đất đai để sản xuất kinh doanh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đầu tư, sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả hoặc không thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định.

b) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức tín dụng công khai, hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể vay vốn sản xuất kinh doanh.

c) Sở Tài chính chủ trì tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo UBND tỉnh.

d) Sở Công Thương chủ trì triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2.6. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho kinh tế tư nhân phát triển

a) Công an tỉnh tăng cường quản lý công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trong khu kinh tế, các khu công nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng tổ an ninh; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền các địa phương và các đoàn thể nhân dân chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các mâu thuẫn liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động và các mâu thuẫn liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, không để phát sinh thành điểm nóng. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng đình công, lãn công, tranh chấp lao động trái pháp luật. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tham nhũng, các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, can dự vào các hoạt động kinh tế.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, đảm bảo tốt nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn; chỉ đạo xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp tư nhân theo quy định; chỉ đạo tổ chức lượng lượng thường trực, dân quân tự vệ, phối hợp tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự tuyến biên giới, trên biển; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân hoạt động sản xuất kinh doanh tuyến biên giới, trên biển và hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển.

3. Tăng cường hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động

3.1. Về hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ

a) Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch hành động số 169/KH-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ để khoa học và công nghệ trở thành đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, báo cáo UBND tỉnh trong năm 2018.

- Nghiên cứu, xây dựng sàn giao dịch công nghệ tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất kinh doanh.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Kêu gọi thu hút đầu tư để sớm xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phần mềm, nội dung số chất lượng cao, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong quý IV năm 2018.

- Tiếp tục duy trì hỗ trợ Cổng Thông tin thương mại doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thực hiện quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp.

c) Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị, huy động các nguồn lực, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng để thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh; tham mưu các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đưa vào sản xuất các giống cây, con có năng suất, chất lượng cao.

3.2. Về phát triển nguồn nhân lực

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 291-QĐ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

- Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và thực hiện Kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực quản lý điều hành, phẩm chất đạo đức, văn hoá kinh doanh, ý thức tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm xã hội.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của các cấp học; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đi đôi với kỹ năng sống cho học sinh.

- Rà soát, đánh giá lại năng lực đào tạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; kiến nghị, đề xuất các ngành nghề cần mở rộng quy mô đào tạo, các ngành nghề cần duy trì, giảm hoặc không đào tạo, báo cáo UBND tỉnh trong quý III năm 2018.

c) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020, đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng và đảm bảo chất lượng nhân lực cho phát triển kinh tế tư nhân và tái cơ cấu kinh tế của tỉnh.

d) Các cấp, các ngành và các cơ sở giáo dục huy động các nguồn lực để mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề và hình thức đào tạo; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật lành nghề; chú trọng đến hình thức đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực đảm bảo chất lượng, gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

4. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp, các ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

4.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp, các ngành

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

- Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy định “4 tăng” là: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính; “2 giảm” là: giảm thời gian và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; “3 không” là: không phiền hà sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần và không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc cho tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp, công dân.

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo gánh nặng tâm lý đối với người dân và doanh nghiệp.

b) Sở Nội vụ

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp hàng năm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, nhất là việc tiếp nhận, giải quyết công việc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; xử lý nghiêm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ.

4.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tối thiểu 30% so với thời gian quy định hiện nay; trong đó, tập trung ưu tiên các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, như: thành lập doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, xuất khẩu, y tế, giáo dục...

- Thực hiện công khai thủ tục hành chính đã chuẩn hóa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của tỉnh, các cơ quan, đơn vị; niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

b) Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chức năng của Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm Hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động theo đúng lộ trình.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu và chuẩn bị nội dung để Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng nhằm tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

5. Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với phát triển kinh tế tư nhân

a) Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp, cung cấp trao đổi thông tin với Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quan điểm, định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường tham gia giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

b) Đề nghị Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các Hiệp hội ngành nghề, làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và nhu cầu hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có biện pháp tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch hành động này, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản