Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 1285/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1285/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 08/06/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Công văn số 261/HĐND-VP ngày 04/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 120/TTr-STC ngày 14 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Những nội dung khác về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng không quy định tại Quyết định này thì được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định này; hàng năm tổng hợp và đề nghị việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (XTn 10b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CÓ GIÁ MUA TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN
(Kèm theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh)

TT

Tên tài sản/lĩnh vực/đơn vị

Đơn vị tính

Số lượng

I

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

1

Thiết bị tường lửa bảo mật ứng dụng (Firewall Aplication)

Bộ

02

II

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

1

Nội thất bàn thí nghiệm cho phòng diện tích khoảng 160 m2, bao gồm: 01 bàn đặt cân; 04 bàn sát tường; 02 bàn trung tâm; 02 bàn sát tường dạng chữ L.

Hệ thống

01

2

Hệ thống chiết dược chất quy mô pilot

Hệ thống

01

3

Máy rửa dụng cụ thủy tinh

Cái

01

III

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

 

1

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

 

 

 

Hệ thống bảng LED hiện thị điểm các môn thi đấu

Hệ thống

01

2

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

 

 

 

Màn hình LED di động ngoài trời P4 Full color outdoor

Bộ

01

3

Bảo tàng Đắk Lắk

 

 

 

Máy phát điện 03 pha

Cái

01

IV

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

 

 

1

Bàn thực hành điều khiển trung tâm hệ thống cung cấp điện

Bộ

1

2

Bàn thực hành điều khiển, học lập trình PLC (S7 200(4), S7 400(2), S7 1200(1))

Bộ

2

3

Bệ thử công suất ô tô

Bộ

1

4

Bộ truyền động 4x4 lắp ráp với hộp số cơ 5 tốc độ - hoạt động bằng tay

Bộ

1

5

Động cơ Fiat 4 xy lanh 16 van với phun xăng điện tử đa điểm + Hộp số 5 tốc độ + Tuabin tăng áp - hoạt động bằng điện

Bộ

1

6

Hệ thống kiểm tra cân chỉnh bơm cao áp

Bộ

1

7

Hệ thống kiểm tra công suất toàn xe dùng cho xe du lịch và xe tải nhẹ

Bộ

1

8

Máy bào vạn năng

Chiếc

3

9

y cắt CNC

Bộ

1

10

Máy cắt dây tia lửa điện

Chiếc

1

11

Máy cắt mẫu kim loại

Bộ

1

12

Máy cắt xung EDM

Chiếc

1

13

Máy đánh bóng xy lanh

Bộ

1

14

Máy đo 3 chiều

Chiếc

1

15

Máy đo biến dạng

Chiếc

1

16

y doa ngang

Chiếc

1

17

Máy doa tay biên

Chiếc

1

18

Máy doa vạn năng

Chiếc

1

19

y doa Xy lanh

Cái

1

20

Máy hàn laser

Bộ

1

21

Máy hàn ma sát

Bộ

1

22

Máy hàn tự động dưới lớp thuốc

Bộ

1

23

Máy kéo, nén, uốn đúng tâm

Chiếc

2

24

Máy mài mặt phng

Chiếc

1

25

Máy mài mu

Bộ

1

26

y mài phẳng.

Chiếc

1

27

Máy mài tròn ngoài

Cái

1

28

Máy mài trục khuỷu

Cái

1

29

Máy phân tích và kiểm tra động cơ tổng hợp

Bộ

1

30

Máy phay CNC

Cái

1

31

Máy phay lăn răng

Chiếc

1

32

Máy phay vạn năng

Chiếc

4

33

Máy thử độ cứng

Chiếc

1

34

Máy thử độ dai va đập

Cái

1

35

Máy tiện CNC

Cái

1

36

Máy tiện vạn năng

Chiếc

8

37

Máy xoắn thuần túy thanh tròn

Chiếc

1

38

Máy xọc chuyên dùng

Cái

1

39

Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chiller

MH

1

40

Phần mềm CAD/ CAM

Bộ

1

41

Robot hàn

Bộ

1

42

Thiết bị cân chỉnh hệ thống phun dầu Diesel điện tử Commom-Rail

Bộ

1

43

Thiết bị đánh bóng xilanh phanh chính

Bộ

2

44

Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe

Bộ

3

45

Thiết bị kiểm tra hệ thống lái

Bộ

1

46

Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh trợ lực lái

Bộ

3

47

Thiết bị kiểm tra máy phát, máy khởi động

Bộ

1

48

Thiết bị kiểm tra rung lc 3 chiều

cái

1

49

Thiết bị phun kim loại

Bộ

1

50

Thiết bị tiện láng đĩa phanh, trống phanh

Chiếc

1

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản