Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 128/2005/QĐ-UBND thành lập Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 128/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 128/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/2005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 415/TTg ngày 10/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 850/TS-QĐ ngày 21/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản v/v ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện QĐ số 415/TTg ngày 10/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ;
Thực hiện Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 28/7/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v thành lập Chi cục Thuỷ sản thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thuỷ sản Nông Lâm tại Công văn số 707/TSNL-TC ngày 23 tháng 8 năm 2005 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thuộc Chi cục Thuỷ sản thành phố Đà Nẵng.

- Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản là tổ chức thanh tra chuyên ngành, thực hiện chức năng thanh tra để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản…chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản và tổ chức chỉ đạo hoạt động của Giám đốc Sở Thuỷ sản Nông Lâm và Cục trưởng Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có con dấu riêng theo quy định.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thực hiện đúng theo quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ban hành kèm theo QĐ số 415/TTg ngày 10/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ và QĐ số 850/TS-QĐ ngày 21/12/1994 của Bộ Thuỷ sản.

Biên chế của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản nằm trong biên chế của Chi cục Thuỷ sản thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra, các thanh tra viên và kiểm soát viên.

Chánh thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chịu trách nhiệm trước Chi cục Thuỷ sản về toàn bộ hoạt động của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Chánh thanh tra Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và sự hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra của Chánh thanh tra Sở Thuỷ sản Nông lâm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh nói trên thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 613/QĐ-UB ngày 21 tháng 03 năm 1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thuỷ sản Nông Lâm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản và Chánh thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ Thuỷ sản;
- Thanh tra TP;
- Sở Tư pháp;
- Công an TP;
- Lưu VP UBND TP,
Sở Nội vụ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
 Hoàng Tuấn Anh


Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản