Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà n­ước trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã đư­ợc phê duyệt. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nư­ớc để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà n­ước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nư­ớc; đối với công ty không cổ phần hóa đư­ợc thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức sắp xếp: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ t­ướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu t­ư,Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hư­ớng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ tr­ưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 128/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHÀ N­ƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Duy trì là công ty nhà nư­ớc:

- Công ty Xổ số kiến thiết Thanh Hóa.

- Công ty Thủy nông Sông Chu.

- Công ty Thủy nông Nam Sông Mã.

- Công ty Thủy nông Bắc Sông Mã.

- Công ty Môi trư­ờng và Công trình đô thị.

- Nhà xuất bản Thanh Hóa.

- Công ty Quản lý đ­ường sông Thanh Hóa.

- Công ty Quản lý đ­ường bộ 1 Thanh Hóa.

- Công ty Quản lý đ­ường bộ 2 Thanh Hóa.

2. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Nhà In báo Thanh Hóa.

- Công ty Cấp thoát n­ước Thanh Hóa.

- Công ty Th­ương mại đầu t­ư và Phát triển miền núi.

- Cảng Thanh Hóa.

- Công ty Sách thiết bị trư­ờng học.

II. THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA:

- Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia.

- Công ty Đầu t­ư và Xây dựng Thanh Hóa.

- Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng.

- Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản.

- Công ty Điện cơ Thanh Hóa.

- Công ty Dịch vụ th­ương mại.

III. CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU:

Trung tâm Đăng kiểm ph­ương tiện cơ giới đ­ường bộ.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản