239227

Quyết định 127/QĐ-BTC năm 2014 phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo

239227
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 127/QĐ-BTC năm 2014 phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo

Số hiệu: 127/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 127/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO TRONG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014 (Kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014.

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo Thông tư, Thông tư liên tịch có trách nhiệm tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; thực hiện đúng tiến độ xây dựng, trình ban hành và bảo đảm chất lượng văn bản được giao soạn thảo.

2. Giao Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014; trước ngày 25 hàng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ, kết quả thực hiện và báo cáo tại cuộc họp giao ban Bộ hàng tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
-Bộ Tư pháp (Vụ VĐCXDPL);
-Như Điều 3;
-Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO TRONG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản

Ghi chú

THÁNG 1

1.

Thông tư thay thế Thông tư 97/2006/TT-BTC về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

Chuyển từ năm 2013 sang

THÁNG 2

2.

Thông tư hướng dẫn về cơ chế thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ hoạch toán kế toán đối với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá.

Vụ Chính sách thuế

Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

3.

Thông tư hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X.

Vụ Hành chính sự nghiệp

Quyết định số 1935/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

4.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề và chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ.

Chuyển từ năm 2013 sang

5.

Thông tư sửa Thông tư số 134/2009/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

Chuyển từ năm 2013 sang

THÁNG 3

6.

Thông tư hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu Lao Bảo trên hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình "một cửa một làn đường".

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

7.

Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

 

8.

Thông tư hướng dẫn thí điểm thu nộp, hoàn trả thuế qua tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan tại ngân hàng thương mại.

Tổng cục Hải quan

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

 

9.

Thông tư quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại)

Tổng cục Hải quan

Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ.

 

10.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

- Luật Kinh doanh bảo hiểm;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 

11.

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vụ Tài chính ngân hàng

Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 16/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Phụ thuộc vào tiến độ ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV do Bộ Kế hoạch và ĐT chủ trì

12.

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với BHTGVN.

Vụ Tài chính ngân hàng

 

Chuyển từ năm 2013 sang

13.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn NSNN.

Vụ Đầu tư

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ.

- Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ.

 

14.

Thông tư quy định về mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Nghị định số 94/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia.

Chuyển từ năm 2013 sang

15.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ.

 

16.

Thông tư hướng dẫn Quyết định thay thế Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam

Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Luật chứng khoán và Nghị định hướng dẫn;

- Luật doanh nghiệp;

- Quyết định thay thế quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chuyển từ năm 2013 sang

- Phụ thuộc vào thời gian Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg.

17.

Thông tư ban hành Biểu thuế GTGT.

Vụ Chính sách thuế

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ

- Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ.

 

18.

Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (Thay thế cho Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg và Quyết định 93/2009/QĐ-TTg).

Vụ Chính sách thuế

Quyết định của Thủ tường Chính phủ về quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

 

19.

Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước

Vụ Chính sách thuế

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế xuất khẩu vàng.

- Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ.

Phụ thuộc vào tiến độ ký ban hành Quyết định của TTCP về miễn thuế xuất khẩu vàng

20.

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thí điểm chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020

Vụ Ngân sách nhà nước

Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

21.

Thông tư quy định về thi, cấp và thu hồi thẻ thẩm định viên về giá

Cục Quản lý giá

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012

- Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/11/2013 của Chính phủ.

 

THÁNG 4

22.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia (thay thế thông tư số 204/2011/TT – BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc).

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ.

Chuyển từ năm 2013 sang

23.

Thông tư thay thế Quyết định 108/2008/QĐ-BTC ngay 20/11/2008 về quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại SGDCK Hà Nội.

Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Luật chứng khoán và Nghị định hướng dẫn;

- Luật doanh nghiệp.

Chuyển từ 2013 sang

24.

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK.

Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Luật chứng khoán và Nghị định hướng dẫn;

- Luật doanh nghiệp.

Chuyển từ 2013 sang

25.

Thông tư sửa đổi, bổ sung TTLT số 141/2010/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Vụ Hành chính sự nghiệp

- Bộ Luật lao động

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ.

 

26.

Thông tư thay thế Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Tổng cục Hải quan

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

27.

Thông tư thay thế Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Luật chứng khoán và Nghị định hướng dẫn; Luật doanh nghiệp.

 

28.

Thông tư quy định phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

- Chuyển từ năm 2013 sang

- Sẽ trình Bộ sau khi Thông tư của Bộ Nội vụ về tài liệu lưu trữ được ban hành

29.

Thông tư sửa đổi, bổ sung CĐKT Quỹ tích lũy trả nợ.

Vụ Chế độ kế toán

Luật Quản lý Nợ công.

 

THÁNG 5

30.

Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí nhà hỗ tương.

Vụ Hành chính sự nghiệp

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

31.

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nguyên tử.

Vụ Hành chính sự nghiệp

Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

 

32.

Thông tư hướng dẫn lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia (thay thế Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính).

Vụ Hành chính sự nghiệp

Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của TTCP về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN.

 

33.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Đề án Giải báo chí quốc gia theo Quyết định sửa đổi Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Hành chính sự nghiệp

Quyết định sửa đổi Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển từ năm 2013 sang

34.

Thông tư quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 

35.

Thông tư quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất, chi phí bảo quản nhà bạt nhẹ dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ.

 

36.

Thông tư hướng dẫn miễn tiền phạt chậm nộp tiền thuế.

Tổng cục Thuế

Phục vụ yêu cầu quản lý.

Trình Bộ ngay khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

37.

Thông tư thay thế Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 của BTC hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại VP Đại điện của các tổ chức Liên hợp quốc tại VN.

Tổng cục Thuế

Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính phủ.

 

38.

Thông tư hướng dẫn CĐKT Tài sản hạ tầng đường bộ.

Vụ Chế độ kế toán

Luật Quản lý Tài sản.

 

THÁNG 6

39.

Thông tư hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Vụ Hành chính sự nghiệp

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ.

 

40.

Thông tư sửa đổi thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 hướng dẫn quản trị công ty

Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Luật chứng khoán và Nghị định hướng dẫn;

- Luật doanh nghiệp.

Chuyển từ năm 2013 sang

41.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ TN và MT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về đa dạng sinh học

Vụ Hành chính sự nghiệp

Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

42.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và môi trường về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan

Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 

43.

Thông tư thay thế Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

Tổng cục Hải quan

- Công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31/10/2013 của VPCP;

- Thông tư thay thế Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18/2/2013 của Bộ Công thương.

 

44.

Thông tư thay thế Quyết định số 30/2008/QĐ- BTC ngày 21/5/2008 về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo và Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 15/10/2012 sửa đổi khoản 1 mục I Quyết định số 30/2008/QĐ- BTC ngày 21/5/2008.

Tổng cục Hải quan

Luật Hải quan (sửa đổi) và Nghị định quy định chi tiết Luật Hải quan (sửa đổi).

 

45.

Thông tư hướng dẫn Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 về ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV

Vụ Tài chính ngân hàng

Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

46.

Thông tư hướng dẫn về cơ chế tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Vụ Tài chính ngân hàng

Quyết định của TTgCP về cơ chế tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Chuyển từ năm 2013 sang

- Phụ thuộc vào tiến độ ký ban hành Quyết định của TTCP

47.

Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Vụ Tài chính ngân hàng

Quyết định của TTgCP về cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

- Chuyển từ năm 2013 sang

- Phụ thuộc vào tiến độ ký ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

48.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2009/TT-BTC về hướng dẫn phát hành xổ số điện toán của Công ty XSKT Thủ đô

Vụ Tài chính ngân hàng

Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ.

Chuyển từ năm 2013 sang

49.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án xây dựng công trình hạ tầng KT – XH của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Vụ Đầu tư

- Luật Đầu tư.

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ.

- Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ.

 

50.

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất, bảo quản thuốc nổ TEN do Bộ Công Thương quản lý

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ.

Chuyển từ năm 2013 sang

51.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 1 số điều của Luật thuế tài nguyên.

Tổng cục Thuế

-Luật Thuế tài nguyên 2009;

- Luật Dầu khí năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung 2008;

- Luật Quản lý thuế;

- Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

 

52.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo qui định của Luật Dầu khí.

Tổng cục Thuế

- Luật Dầu khí,

- Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT, Luật thuế tài nguyên, Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

 

53.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 35/2011/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông

Tổng cục Thuế

- Luật thuế GTGT 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT năm 2013;

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.

 

54.

Thông tư lệ phí cấp phép và phí quyền hoạt động viễn thông.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

Chuyển từ năm 2013 sang

55.

Thông tư hướng dẫn phí thẩm định hồ sơ cấp GCN an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

56.

Thông tư hướng dẫn phí ủy thác tư pháp.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

57.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012

Cục Tài chính doanh nghiệp

Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ.

 

58.

Thông tư liên tịch hướng dẫn về hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

- Luật Kinh doanh bảo hiểm;

- Luật Các tổ chức tín dụng;

- Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ.

Chuyển từ năm 2013 sang

59.

Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm

Chuyển từ năm 2013 sang

60.

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2015

Vụ Ngân sách nhà nước

Chỉ thị của TTCP về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015.

 

61.

Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về quản lý và xử lý tài sản xác lập sở hữu nhà nước

Cục Quản lý công sản

Nghị định của Chính phủ về quản lý và xử lý tài sản xác lập sở hữu nhà nước.

Chuyển từ năm 2013 sang

THÁNG 7

62.

Thông tư hướng dẫn Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (theo Luật Đất đai sửa đổi).

Cục Quản lý công sản

Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (theo Luật Đất đai sửa đổi).

 

63.

Thông tư hướng dẫn Nghị định về thu tiền sử dụng đất (theo Luật Đất đai sửa đổi).

Cục Quản lý công sản

Nghị định về thu tiền sử dụng đất (theo Luật Đất đai sửa đổi).

 

64.

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Tp.Hồ Chí Minh

Vụ Ngân sách nhà nước

Nghị định sửa đổi Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ.

 

65.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xăng dầu dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ

 

66.

Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải cơ sở.

Vụ Hành chính sự nghiệp

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở.

 

67.

Thông tư liên tịch thay thế thông tư liên tịch số 40/TT-LB ngày 25/7/1996 về hướng dẫn công tác bảo vệ an ninh và an toàn tài sản trong hệ thống KBNN.

Kho bạc Nhà nước

Phục vụ yêu cầu quản lý.

Chuyển từ năm 2013 sang

68.

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho dự trữ Nhà nước.

Vụ Chế độ kế toán

Luật Dữ trữ quốc gia.

Chuyển từ năm 2013 sang

69.

Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý các tài sản bảo đảm, tài sản thế chấp cho các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh và cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Phục vụ yêu cầu quản lý.

Chuyển từ năm 2013 sang

THẮNG 8

70.

Thông tư hướng dẫn Chương trình Đổi mới Công nghệ quốc gia

Vụ Hành chính sự nghiệp

Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển từ năm 2013 sang

71.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định mức chi thực hiện Đề án sưu tầm tài liệu quý hiếm của Việt Nam và về Việt Nam

Vụ Hành chính sự nghiệp

Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 

72.

Thông tư hướng dẫn nội dung chi NSNN thực hiện công tác gia đình theo Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 3/01/2013 của Chính phủ

Vụ Hành chính sự nghiệp

Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 3/01/2013 của Chính phủ.

 

73.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Vụ Đầu tư

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ.

- Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ.

 

74.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh dự trữ quốc gia (thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 1/2/2010)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ.

Chuyển từ năm 2013 sang

75.

Thông tư quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất, chi phí bảo quản muối ăn dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ.

 

76.

Thông tư quy định về định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý (thay thế Thông tư số 187/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ.

 

77.

Thông tư thay thế Thông tư số 38/2006/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Cục Tài chính doanh nghiệp

Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013.

Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về việc quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước

THÁNG 9

78.

Thông tư hướng dẫn Chương trình Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

Vụ Hành chính sự nghiệp

Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 

79.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – ÚC, Niu Di – Lân giai đoạn 2015-2017

Vụ Hợp tác quốc tế

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

80.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015-2017

Vụ Hợp tác quốc tế

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

81.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015-2017

Vụ Hợp tác quốc tế

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

82.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2017

Vụ Hợp tác quốc tế

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

83.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2017

Vụ Hợp tác quốc tế

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

84.

Thông tư thay thế Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch

Tổng cục Hải quan

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

85.

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính Quỹ viễn thông công ích

Vụ Tài chính ngân hàng

Quyết định thay thế Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 8/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Phụ thuộc vào tiến độ ký ban hành Quyết định thay thế QĐ số 191 của TTCP

86.

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ bảo vệ tài nguyên môi trường.

Vụ Tài chính ngân hàng

Quyết định thay thế Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg ngày 3/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Phụ thuộc vào tiến độ ký ban hành Quyết định thay thế QĐ số 135 của TTCP

87.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 150/2011/TT-BTC về hướng dẫn hoán đổi trái phiếu Chính phủ

Vụ Tài chính ngân hàng

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

88.

Thông tư hướng dẫn quy trình quản lý, sử dụng vốn thực hiện Dự án di dân tái định cư của các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Vụ Đầu tư

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

89.

Thông tư hướng dẫn việc quản lý, giám sát quỹ hưu trí bổ sung, quỹ bảo hiểm tự nguyện.

Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Luật chứng khoán;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Luật kinh doanh bảo hiểm;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

 

90.

Thông tư phí tham quan Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

91.

Thông tư phí thư viện áp dụng tại Thư viện quốc gia.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

92.

Thông tư thay thế Thông tư số 197/2012/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

93.

Thông tư hướng dẫn phí tham quan Dinh Độc Lập.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

94.

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với các đơn vị sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

 

95.

Thông tư hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất.

Vụ Chế độ kế toán

Chuẩn mực Kế toán.

 

96.

Thông tư ban hành các tiêu chuẩn thẩm định giá thay thế cho Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01, 02, 03 và 06 quy định tại Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC và Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC.

Cục Quản lý giá

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá.

 

97.

Thông tư hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

Tổng cục Thuế

Luật Quản lý thuế.

 

THÁNG 10

98.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ của các cơ quan thanh tra nhà nước.

Vụ Hành chính sự nghiệp

Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ.

 

99.

Thông tư thay thế Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan

Nghị định thay thế Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 154/2005/NĐ-CP

100.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan

Nghị định thay thế Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003.

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 06/2003/NĐ-CP

101.

Thông tư thay thế Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 205/2010/TT-BTC về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá XK, NK

Tổng cục Hải quan

- Luật Hải quan (sửa đổi);

- Nghị định thay thế Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ.

Tùy thuộc vào tiến độ Luật Hải quan (sửa đổi); Nghị định thay thế Nghị định số 40/2007/NĐ-CP

102.

Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ mua tàu đóng mới, thay máy tàu cá hoạt động trên vùng khơi, vùng biển cả

Vụ Tài chính ngân hàng

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ mua tàu đóng mới, thay máy tàu cá hoạt động trên vùng khơi, vùng biển cả.

- Chuyển từ năm 2013 sang

- Phụ thuộc vào tiến độ ký ban hành Quyết định của TTCP

103.

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN

Cục Quản lý công sản

Phục vụ yêu cầu quản lý.

 

104.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số mặt hàng của Biểu thuế xuất nhập khẩu.

Vụ Chính sách thuế

Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ.

 

105.

Thông tư quy định về định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý (thay thế Thông tư số 186/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ.

 

106.

Thông tư quy định về tiêu chuẩn kho dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ.

 

107.

Thông tư thay thế Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 của BTC hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

Tổng cục Thuế

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính phủ;

- Nghị định sửa đổi Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

- Chuyển từ năm 2013 sang

- Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 29/2008/NĐ-CP

108.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 56/2008/TT-BTC ngày 23/6/2008 của BTC về việc hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ, Tập đoàn Dầu khí VN ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế

- Luật Dầu khí, Nghị quyết của Quốc hội;

- Nghị định sửa đổi Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 và Nghị định số 44/2010/NĐ-CP ngày 20/4/2010 của Chính phủ.

- Chuyển từ năm 2013 sang

- Phụ thuộc vào việc sửa đổi Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007

109.

Thông tư hướng dẫn phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

110.

Thông tư về phí thẩm tra thiết kế.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

111.

Thông tư hướng dẫn nguồn kinh phí và việc sử dụng kinh phí tổ chức các sự kiện (hướng dẫn Nghị định số 145/2013/NĐ-CP).

Vụ Hành chính sự nghiệp

Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ.

 

112.

Thông tư hướng dẫn CĐKT Công ty Chứng khoán.

Vụ Chế độ kế toán

Luật Chứng khoán.

 

THÁNG 11

113.

Thông tư ban hành Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Vụ Chế độ kế toán

Chuẩn mực Kiểm toán.

 

114.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Vụ Đầu tư

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ.

- Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ.

 

115.

Thông tư quy định về định mức phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý (thay thế Thông tư số 185/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011).

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Luật dự trữ quốc gia;

- Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ.

 

116.

Thông tư hướng dẫn thu, nộp hoàn trả thuế nội địa qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế tại Ngân hàng thương mại.

Tổng cục Thuế

Phục vụ yêu cầu quản lý.

Chuyển từ năm 2013 sang

117.

Thông tư hướng dẫn về miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình dự án của tổ chức Phi Chính phủ tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài làm việc trong các văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam (Thay thế Thông tư số 55/2007/TT-BTC).

Tổng cục Thuế

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính phủ;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển từ năm 2013 sang

 

118.

Thông tư ban hành các tiêu chuẩn thẩm định giá thay thế cho Tiêu chuẩn thẩm định giá số 04, 05 và 12 quy định tại Quyết định 24/2005/QĐ-BTC, Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC và Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC.

Cục Quản lý giá

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá.

 

THÁNG 12

119.

Thông tư hướng dẫn Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Luật Chứng khoán và Nghị định hướng dẫn;

- Luật Doanh nghiệp.

 

120.

Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (thay thế Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11/3/2009 giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán)

Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Luật chứng khoán; - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Luật công an nhân dân;

- Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ.

 

121.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC và Thông tư số 125/2012/TT-BTC

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

- Luật Kinh doanh bảo hiểm;

- Nghị định số 123/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

 

122.

Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Vụ Tài chính ngân hàng

Nghị định thay thế Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ.

Phụ thuộc vào tiến độ ký ban hành Nghị định

123.

Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều Nghị định của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế

Vụ Tài chính ngân hàng

Nghị định của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế.

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định của Chính phủ về kinh doanh đặt cược

124.

Thông tư thay thế Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Thuế

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TTĐB 2014 và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

 

125.

Thông tư hướng dẫn nghĩa vụ thuế của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Nghị định thư ký giữa hai Chính phủ về khai thác vỉa khí, condensate thuộc Lô 09-1.

Tổng cục Thuế

- Nghị định thư bổ sung cho Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga ký ngày 27/12/2010;

- Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Dầu khí;

- Luật Quản lý thuế.

Phụ thuộc vào việc ký kết Nghị định thư giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nga về khai thác vỉa khí, condensate thuộc Lô 09-1

126.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 150/2009/TTLT/BTC-BQP và Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Thuế

- Luật thuế TNDN;

- Luật NSNN;

- Luật Quản lý thuế.

 

127.

Thông tư hướng dẫn phí, lệ phí công chứng.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

128.

Thông tư hướng dẫn phí, lệ phí trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

129.

Thông tư hướng dẫn phí, lệ phí sản xuất, kinh doanh rượu.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

130.

Một số Thông tư quy định thu phí sử dụng đường bộ qua trạm thu phí BOT và phí, lệ phí khác các Bộ, ngành đề xuất ban hành trong quá trình công tác.

Vụ Chính sách thuế

Pháp lệnh Phí, lệ phí.

 

131.

Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Vụ Hành chính sự nghiệp

Nghị định của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

132.

Thông tư hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2015

Vụ Ngân sách nhà nước

Quyết định của TTCP về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2015.

 

133.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 01/11/2010 hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm.

Cục Quản lý giá

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

 

134.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Cục Quản lý giá

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

 

135.

Thông tư hướng dẫn thu thập, khai thác và sử dụng thông tin về giá hàng hóa dịch vụ và tài sản

Cục Quản lý giá

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

 

136.

Thông tư ban hành các tiêu chuẩn thẩm định giá thay thế cho Tiêu chuẩn thẩm định giá số 07, 08, 09 tại Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC

Cục Quản lý giá

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/11/2013 của Chính phủ.

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản