329028

Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020

329028
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 1269/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 26/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1269/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 26/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1269/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại đin tử;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tquốc gia giai đoạn 2014 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phvề Phê duyệt Kế hoạch tng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử;

Căn cứ Kế hoạch s2300/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình s 101/TTr-SCT ngày 30/9/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Cục TMĐT và CNTT;
- Các sở, ban ngành;
- Cng thông tin điện t tnh;
- Lưu: VT, HTKT3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh)

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015.

Thực hiện Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng th phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2011 - 2015, UBND tỉnh đã xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phát trin thương mại điện tử tnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015 (Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tnh).

Sau 5 năm triển khai thực hiện, TMĐT trên địa bàn tnh Kon Tum đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, p phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh, cụ th:

- 95% cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp biết đến lợi ích của thương mại điện tử;

- Có 29/30([1]) đơn vị có Trang thông tin điện t và đã liên kết vào Cổng thông tin điện tử của tnh. Thông qua Trang thông tin điện tử các đơn vị, địa phương đã cung cấp thủ tục hành chính mức độ 2; 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3([2]) và cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trlên 100% các dịch vụ thủ tục hải quan điện tử, thủ tục kê khai nộp thuế;

- 70% doanh nghiệp sử dụng thư điện tử trong hoạt động giao dịch, trao đi thông tin;

- 10% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, cập nhật định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp;

- 10% doanh nghiệp tham gia các website tơng mại điện tử đ mua bán các sn phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- 10% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng;

- 10% cơ sở kinh doanh các lĩnh vực thương mại dịch vụ như vận ti, văn hóa, th thao và du lịch phát triển các kênh giao dịch điện tử phục vụ người tiêu dùng;

- 20% đơn vị cung cấp dịch vụ điện nước, vin thông và truyền thông chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các hộ gia đình qua phương tiện điện tử;

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường giao dịch trực tuyến cho cộng đồng doanh nghiệp, Sở Công Thương đã chủ trì xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Kon Tum (địa chỉ www.kontumtrade.com) và hỗ trợ xây dựng 6 website cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đánh giá của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, ch sthương mại điện tử năm 2015 tnh Kon Tum đạt được những chuyển biến tích cực, trong đó chỉ số nguồn nhân lực CNTT đạt 38,1 đim xếp 51/63 tỉnh thành; chsố giao dịch B2C (tăng 2 bậc so năm 2014) xếp 55/63; chsố giao dịch B2B (tăng 11 bậc so năm 2014) xếp 41/63; chsố giao dịch G2B (giảm 13 bậc so năm 2014) xếp 54/63 và chỉ số thương mại điện tử năm 2015 của tỉnh xếp 50/63 (tăng 3 bậc so năm 2014).

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển TMĐT trên địa bàn tnh trong thời gian qua còn những tn tại, hạn chế:

- Nguồn nhân lực dành cho TMĐT trong các doanh nghiệp hiện vẫn còn hạn chế, đội ngũ cán bộ chuyên trách TMĐT còn thiếu, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm, chú trọng công tác ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phần lớn các website doanh nghiệp chỉ dừng mức cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, chưa chủ động đầu tư cập nhật thông tin thường xuyên và sử dụng website như một phương tiện kinh doanh. An toàn bảo mật thông tin khi kinh doanh trên môi trường mạng là một vấn đề gây trở ngại lớn đối với doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp chưa chủ động có những giải pháp an ninh cho an toàn mạng mạng và TMĐT.

- Công tác đào tạo, bồi dưng cán bộ quản lý, doanh nghiệp, người lao động và bộ phận thanh niên khởi nghiệp về TMĐT chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới hiện nay.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Thương mại điện tử là lĩnh vực mới, phát trin nhanh, tuy nhiên trình độ về TMĐT của cán bộ quản lý nhà nước, chủ doanh nghiệp... chđáp ứng được yêu cầu cơ bản, chưa có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này nên gặp khó khăn trong công tác trin khai trên địa bàn tnh.

- Các doanh nghiệp trong tỉnh hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô hạn chế, khả năng tài chính hạn hẹp, nên chưa thực sự chú trọng đến việc ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc mua bán theo kiểu chợ truyền thống vẫn đang là một trong những cản trở lớn đối với việc thúc đẩy TMĐT phát trin ở các doanh nghiệp.

- Hạ tầng công nghệ thông tin và thương mại điện tử của tỉnh tuy có phát triển nhưng chưa đồng bộ, các giao dịch thương mại còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên doanh nghiệp còn e ngại trong việc ứng dụng TMĐT trong giao dịch mua bán.

Từ thực trạng trên, việc xây dựng Kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2016 - 2020 là hết sức cần thiết, nhằm giúp các cp, các ngành, các doanh nghiệp trong tỉnh từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng TMĐT trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đề ra tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2014 - 2020.

II. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Mục tiêu chung

Trin khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát trin lĩnh vực TMĐT của tỉnh, đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến được cơ quan quản lý nhà nước và đại bộ phận các doanh nghiệp trong tnh sử dụng phục vụ công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phn nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh, thúc đy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển hạ tng kỹ thuật, xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cơ sở theo Kế hoạch số 2300/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về ng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020; cụ thể:

- 100% các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố ứng dụng phần mềm một cửa liên thông. Đảm bảo tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính;

- Tập trung triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình phê duyệt của UBND tỉnh và tích hợp Cng dịch vụ công của tnh lên Cng dịch vụ công Quốc gia. Ít nhất trin khai đạt 40% các dịch vụ hành chính công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3, 4 nhm phục vụ người dân và doanh nghiệp;

- 100% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố ứng dụng chký số trong việc trao đi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước;

- 70% các thông tin trao đổi, việc gửi nhận văn bn gia các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tnh được thực hiện trên môi trường mạng thông qua việc ứng dụng chữ ký số để bo mật thông tin và các hoạt động tác nghiệp;

b) 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có hình thức thanh toán qua thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

c) 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tin mặt.

d) Áp dụng phổ biến chứng thực chký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch TMĐT.

đ) Mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua hàng phbiến của người tiêu dùng.

e) Phấn đấu 40% doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch TMĐT, 50% doanh nghiệp có website riêng để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

g) 60% lượt cán bộ doanh nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước, thanh niên khởi nghiệp được tham dự các khóa đào tạo ngn hạn về TMĐT.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Triển khai pháp luật về TMĐT

a) Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật vTMĐT:

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến đcán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và công dân nm vng các quy định của pháp luật về TMĐT, biết lợi ích của TMĐT và các điều kiện cần thiết để tham gia TMĐT.

- Tuyên truyền về ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử và mức độ dịch vụ công được các cơ quan nhà nước cung cấp để đông đảo nhân dân, doanh nghiệp biết và tham gia.

- Tổ chức tập huấn về chống gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh, phòng chống tội phạm lừa đảo trong TMĐT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tnh Kon Tum.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của TMĐT thông qua các hội nghị tập huấn trin khai các văn bản quy phạm pháp luật về TMĐT, các hoạt động tuyên truyền thông qua: báo giấy, báo điện tử, truyền hình, ấn phm, mạng xã hội và các hình thức khác.

b) Rà soát, kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương: Bsung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách, văn bn quy phạm pháp luật đhỗ trợ, tạo điều kiện cho sự phát triển TMĐT.

c) Tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan đến TMĐT trên địa bàn tỉnh: Rà soát, kim tra, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực TMĐT trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bt tình hình phát triển TMĐT trên địa bàn, làm cơ sở cho việc trin khai chính sách, thực thi pháp luật về TMĐT; phát hiện chấn chnh kịp thời những sai sót, khuyết điểm trong quá trình ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đng thời tuyên truyền, hướng dn quy định của pháp luật về hoạt động TMĐT cho tchức, doanh nghiệp.

2. Đào tạo, phát trin nguồn nhân lực TMĐT

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngn hạn cho các đối tượng là cán bộ nhà nước, doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp và sinh viên về TMĐT theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh. Nội dung tuyên truyền chủ yếu bao gồm: Xu hướng phát triển TMĐT trên thế giới và tại Việt Nam; các mô hình TMĐT đin hình trên thế giới và Việt Nam; Gian lận trong TMĐT và chế tài xử lý vi phạm; Các hoạt động thanh tra, kim tra, thống kê TMĐT; dịch vụ công trực tuyến; lập kế hoạch marketing trực tuyến; các kỹ năng khai thác thông tin thương mại trực tuyến; các kỹ năng tìm kiếm khách hàng trên Internet: xây dựng và qun trị website TMĐT; thiết kế website thân thiện với thiết bị cm tay; ti ưu hóa website thân thiện với công cụ tìm kiếm; sàn giao dịch TMĐT; xây dựng thương hiệu trên môi trường Internet,...

- Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo TMĐT có nội dung phù hợp với nhu cầu thực tiễn và đối tượng đào tạo.

3. Phát trin và ứng dụng công nghệ, dịch vụ TMĐT

- Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm mã nguồn theo hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương khi trin khai ứng dụng TMĐT, sử dụng các công nghệ phục vụ phát triển thanh toán trực tuyến, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các tiện ích thanh toán qua phương tiện điện tử hỗ trợ người mua thanh toán trực tuyến, thúc đy phát triển TMĐT. Khuyến khích các tchức, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ cho thuê thiết bị tính toán, phần mềm và các dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông khác.

- Phổ biến các tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn trao đi dữ liệu điện tử ứng dụng trong TMĐT tới các doanh nghiệp, nhm nâng cao nhn thức về tm quan trọng của an toàn thông tin, quyn lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch TMĐT và lợi ích của việc sử dụng chữ ký svà dịch vụ chứng thực chữ ký số trong hoạt động TMĐT. Khuyến khích doanh nghiệp ng dụng chuẩn trao đi dữ liệu điện tử trong kinh doanh điện tử giữa các doanh nghiệp, ứng dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến đ thông tin trao đi trên môi trường mạng máy tính được đảm bảo an toàn.

- Hỗ trợ kiểm tra và đề nghị Bộ Công Thương phê duyệt các Website TMĐT của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tnh tiến hành đăng ký hoặc thông báo hoạt động, phbiến các lợi ích của hoạt động này đi với các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

4.5. Củng cố tchức, nâng cao hiệu quvà năng lực quản lý nhà nước về TMĐT

- Duy trì, nâng cấp quản lý sàn thương mại điện tử tnh Kon Tum: Tiếp tục duy trì, phát trin Sàn giao dịch thương mại điện ttnh Kon Tum (www.kontumtrade.com) nhằm phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, tiếp cận cơ hội kinh doanh được dễ dàng, thuận tiện.

- Xây dựng, qun lý, duy trì hệ thống dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tương tác với nhau: Từng bước trin khai dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 theo thứ tự ưu tiên tại Quyết định s1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Kế hoạch s 995/KH-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 2300/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020.

- Cung cấp, cập nht thông tin về tiềm năng xuất khẩu của tnh và danh bạ doanh nghiệp xuất khẩu trên Cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam: Xây dựng chương trình phần mềm quản lý trực tuyến thông tin doanh nghiệp trên địa bàn, kết ni với các huyện, thành phố và Cng thông tin Xuất khẩu Việt Nam (VNEX) của Bộ Công Thương (www.vnex.com.vn). Hàng tháng cập nhật thông tin các doanh nghiệp, tiềm năng xuất khẩu của địa phương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá và định hướng quản lý kịp thời.

- Khai thác thông tin trên Cổng thông tin thị trường nước ngoài:

Cổng thông tin thị trường nước ngoài (www.vietnamexport.com) cung cấp thông tin thị trường nước ngoài tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thông tin được cung cấp bi các đơn vị của Bộ Công Thương và hệ thống tên 60 Thương vụ Việt Nam tại các nước. Hàng tháng, trên cơ sở nguồn tin khai thác từ Cổng thông tin nêu trên, Sở Công Thương cập nhật, tng hợp xây dựng bn tin về thị trường đcung cấp đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.

- Điều tra, thu thập số liệu thống kê về tình hình ứng dụngng nghệ thông tin, TMĐT trên địa bàn tnh.

Định kỳ tổ chức điu tra, thu thập số liệu thống kê về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và TMĐT trên địa bàn; phối hợp với Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) xử lý công bố các số liệu thống kê định kỳ về TMĐT; tổng hợp đánh giá kịp thời thực trạng và xu hướng phát triển đtham mưu UBND tỉnh giải pháp quản lý hiệu quả lĩnh vực TMĐT và công nghệ thông tin.

- Mua sm trang thiết bị.

Việc mua sắm, sửa cha trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về TMĐT trên địa bàn tnh giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện theo theo kế hoạch hàng năm và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Khảo sát, học tập kinh nghiệm.

Tổ chức đoàn công tác trao đi, nghiên cu, học tập kinh nghiệm tại các địa phương xây dựng và triển khai TMĐT đạt kết quả tốt, có hiệu quả các dịch vụ hành chính công; khảo sát tại một sdoanh nghiệp ứng dụng thành công TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.6. Phát triển các sản phm, gii pháp TMĐT

- Xây dựng phần mềm Hệ thống thu thập và quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khu trên địa bàn tỉnh Kon Tum góp phn phục vụ công tác phát triển các hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới của tnh Kon Tum phù hợp với Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014.

- Xây dựng bản đồ trực tuyến tích hợp dữ liệu cơ bản về hệ thống mạng lưới chợ, siêu thị, đại lý, tổng đại lý phân phối ngành hàng tiêu dùng từ tnh đến huyện, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mrộng mạng lưới kinh doanh, kim soát hiệu quả hệ thống phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh, giúp cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp thông tin, phục vụ công tác quản lý, điu hành trong hoạt động phát triển hạ tầng thương mại.

- Khuyến khích các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp sử dụng công nghệ phục vụ thanh toán không dùng tin mặt các tiện ích thanh toán qua phương tiện điện tử, hỗ trợ người mua thanh toán trực tuyến, xây dựng thương hiệu; ứng dụng chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử, ứng dụng các công nghệ bảo mật đtrao đổi thông tin trên môi trường mạng và chký số trong giao dịch điện tử.

4.7. Hỗ trcác doanh nghiệp trên địa bàn tnh ứng dụng TMĐT

a) Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng TMĐT.

Htrợ doanh nghiệp xây dựng website TMĐT phù hợp với mô hình sản phẩm của doanh nghiệp; tư vấn cho doanh nghiệp triển khai quy trình bán hàng trực tuyến, quy trình kinh doanh theo mô hình B2C tiên tiến trên thế giới, cách thức tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến, cách thức quảng bá, marketing hiệu quả cho website TMĐT.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch TMĐT tnh Kon Tum nhằm quảng bá thương hiệu và sn phẩm của doanh nghiệp

Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có khnăng và mong muốn ứng dụng TMĐT đ htrợ, tư vn cách thức tham gia. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác thông qua việc khai thác các cơ hội giao thương hàng ngày. Đào tạo kỹ năng quản trị gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử tỉnh Kon Tum

5. Nguồn kinh phí triển khai thực hiện

- Ngân sách Trung ương; ngân sách tnh; đóng góp của các tchức, doanh nghiệp tham gia chương trình; tài trợ của các tchức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Khuyến khích xã hội hóa nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch TMĐT của tỉnh.

- Tổng kinh phí (nguồn ngân sách) dự kiến 3.769.000.000 tđồng (Ba t by trăm sáu mươi chín triệu đng chn), trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia: 1.772.000.000 tỷ đồng (Một t, bảy trăm by mươi hai triệu đồng chẵn)

+ Kinh phí ngân sách địa phương: 1.997.000.000 tỷ đồng (Một t, chín trăm chín mươi by triệu đng chn)

(chi tiết có phụ lục kèm theo):

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Công Thương

- Sở Công Thương là đầu mối chtrì thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương), Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch, đảm bảo thống nhất, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thm định, tham mưu cơ quan có thẩm quyền btrí ngân sách thực hiện; có trách nhiệm xây dựng các đề án TMĐT theo Chương trình TMĐT quốc gia gửi Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) tổng hợp xem xét.

- Tiếp nhận các kiến nghị, phn ánh của các tchức, cá nhân có liên quan khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và theo hướng dẫn của Trung ương.

- Thường xuyên kim tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch với Bộ Công thương và UBND tỉnh theo quy định.

3. SThông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc hỗ trợ các sở, ngành, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và TMĐT; đào tạo các kỹ năng và tư vn cho doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin và TMĐT; triển khai đồng bộ Kế hoạch này với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tnh, gn kết sự phát triển TMĐT với Chính phủ điện tử.

- Thực hiện tốt việc quản lý phát triển hạ tầng mạng đảm bảo chất lượng phục vụ phát triển TMĐT; xây dựng và đy mạnh các biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ TMĐT.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch Thương mại điện t.

- Đề xuất ban hành các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ Thương mại điện tử.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, bố trí cân đối nguồn vốn hằng năm theo kế hoạch để thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

5. Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung của Kế hoạch, phi hp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo về TMĐT cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

- Các tchức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan tích cực tham gia, cộng tác với các chương trình, dự án của các cơ quan nhà nước trong hoạt động phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh; chủ động triển khai ứng dụng TMĐT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đi, điều chnh, bổ sung Kế hoạch, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, Quyết định./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số
1269/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung thực hiện

Tng kinh phí

Thời gian và kinh phí thực hiện

Đơn vị thực hin

2016

2017

2018

2019

2020

NS ĐP

NS TW

NS ĐP

NS TW

NS ĐP

NS TW

NS ĐP

NS TW

NS ĐP

NS TW

I

Triển khai pháp luật về TMĐT

197

 

57

40

 

 

 

 

60

40

 

 

1

Phổ biến các quy định của pháp lut về TMĐT cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

117

 

57

 

 

 

 

 

60

 

 

Sở Công Thương chủ trì phối hp Cục TMĐT và CNTT

2

Tổ chức tập huấn về chng gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh, lừa đảo trong TMĐT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

80

 

 

40

 

 

 

 

 

40

 

Sở Công Thương ch trì phối hợp chi Cục QLTT tỉnh và các đơn vị có liên quan

II

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhn thức về TMĐT

200

 

 

30

70

 

 

30

70

 

 

 

1

Tuyên truyn, ph biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của TMĐT thông qua các hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật vTMĐT, các hoạt động tuyên truyền thông qua: báo giấy, báo điện tử, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác

200

 

 

30

70

 

 

30

70

 

 

Sở Công Thương chủ trì phối hợp các đơn vị báo chí trong và ngoài tỉnh

III

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực TMĐT

320

 

 

 

 

90

70

 

 

90

70

 

1

Tổ chức các khóa đào đạo, tập hun ngn hạn cho các đối tượng là cán bộ nhà nước, doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp và sinh viên trên địa bàn tỉnh

200

 

 

 

 

30

70

 

 

30

70

S Công Thương chủ trì phối hợp Cục TMĐT và CNTT

2

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc tiếp cận lĩnh vực TMĐT

120

 

 

 

 

60

 

 

 

60

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ ch trì phi hợp với các cơ quan có liên quan

IV

Phát trin và ứng dụng công nghệ, dịch vụ, sản phẩm, giải pháp về TMĐT

1.540

 

 

200

200

205

235

150

200

160

200

 

1

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin hướng dẫn sử dụng và thuê dịch vụ chữ ký số trong giao dịch TMĐT

800

 

 

100

 

100

 

100

200

100

200

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan

2

Xây dựng và quản lý sử dụng hệ thng thu thập và quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khẩu tỉnh Kon Tum

350

 

 

 

 

75

235

20

 

30

 

Sở Công Thương chtrì phối hợp với Cục TMĐT và CNTT

3

Xây dựng Bn đồ trực tuyến hệ thng phân phi hàng Việt trên địa bàn tỉnh Kon Tum

390

 

 

100

200

30

 

30

 

30

 

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan

V

Củng c tchức, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước về TMĐT

1.242

82

80

170

325

135

 

195

 

255

 

 

1

Duy trì, nâng cấp quản lý sàn thương mại điện tử tỉnh Kon Tum

182

22

 

20

 

20

 

20

 

100

 

Sở Công Thương chtrì phối hợp với các đơn vị có liên quan

2

Xây dựng, qun lý, duy trì hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp

520

 

 

75

325

40

 

40

 

40

 

Sở Công Thương phối hợp Cục TMĐT và CNTT

3

Cung cấp, cập nhật thông tin về tiềm năng xuất khu của tỉnh và danh bạ doanh nghiệp xuất khẩu trên Cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam - www.vnex.com.vn

80

 

 

20

 

20

 

20

 

20

 

Sở Công Thương phối hợp Cục TMĐT và CNTT

4

Khai thác thông tin trên Cổng thông tin thị trường nước ngoài www.vietnamexport.com; Khai thác thông tin trên cổng thông tin thị trường nước ngoài.

80

 

 

20

 

20

 

20

 

20

 

Sở Công Thương phối hợp Cục TMĐT và CNTT

5

Thng kê, công bvề Thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

120

 

80

 

 

 

 

 

 

40

 

Sở Công Thương phối hợp Cục TMĐT và CNTT và các đơn vị có liên quan

6

Mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tnh tham gia sàn thương mại điện tử của tỉnh

140

60

 

20

 

20

 

20

 

20

 

Sở Công Thương Phối hợp với các đơn vị có liên quan

7

Khảo sát học hỏi kinh nghiệm trong việc triển khai TMĐT; Hỗ trợ tbiên tập và vận hành sàn TMĐT tỉnh Kon Tum

120

 

 

15

 

15

 

75

 

15

 

Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị có liên quan

VI

Hỗ trcác doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng TMĐT

260

50

 

 

75

 

60

 

 

75

 

 

1

Hỗ trợ các tchức, cá nhân (khởi nghiệp) doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng hình ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

50

 

 

75

 

60

 

 

75

 

Sở Công Thương phối hợp Cục TMĐT và CNTT và các đơn vị có liên quan

VII

Tổng dự kiến kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển TMĐT giai đon 2016-2020

3.769

132

137

440

670

430

365

375

330

620

270

 [1] Huyện la H’Drai đang xây dựng trang thông tin điện tử, chưa liên kết vào Cổng thông tin điện tử của tnh

[2] Sở Kế hoạch và Đu tư: cấp giấy phép kinh doanh; Sở Giao thông Vận tải: đổi giy phép lái xe.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản