380978

Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

380978
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 1222/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 06/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1222/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 06/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1222/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH, THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 124/TTr-STP ngày 28/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại các Phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ đã được phê duyệt tại quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN CỦA TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 06 /4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ

1. Báo cáo kết quả thu, chi Quỹ quốc phòng - An ninh (Báo cáo Quý, Năm; 04 lần/năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 191/2014/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Lý do: Tại Điều 12, Điều 13 Quyết định số 191/2014/QĐ-UBND quy định UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện báo cáo kết quả thu, chi quỹ Quốc phòng - An ninh gửi về Sở Tài chính định kỳ hằng quý, năm.

Quỹ Quốc phòng - An ninh tại địa phương được thành lập trên cơ sở Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Tuy nhiên, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực ngày 20/2/2016 và được thay thế bởi Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP không còn nội dung quy định về việc thu quỹ Quốc phòng - An ninh. Do đó, việc duy trì chế độ báo cáo kết quả thu, chi quỹ Quốc phòng - An ninh không phù hợp.

- Thực thi: Bỏ chế độ báo cáo định kỳ (Quý, Năm) đối với “Báo cáo kết quả thu, chi quỹ Quốc phòng - An ninh” quy định tại Điều 12, Điều 13 Quyết định số 191/2014/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

2. Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém về Kinh tế - Xã hội (Báo cáo Quý; 04 lần/năm)

- Văn bản quy định: Công văn số 3905/UBND-THKH ngày 14/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém về Kinh tế - Xã hội được chỉ ra trong Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

- Lý do: Tại Công văn số 3905/UBND-THKH quy định các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện định kỳ vào ngày 10 tháng cuối quý báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém của đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, ngày 15 hằng tháng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội thuộc các lĩnh vực gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Như vậy, trong cùng một thời điểm, các đơn vị phải xây dựng 02 Báo cáo có một số nội dung tương tự gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Do đó, để giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí thực hiện chế độ báo cáo. Việc gộp nội dung Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém về Kinh tế - Xã hội vào trong Báo cáo tình hình thực hiện Kinh tế - Xã hội quý, 6 tháng, 9 tháng và năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện là phù hợp.

- Thực thi: Gộp nội dung Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém về Kinh tế - Xã hội vào thành 01 mục trong Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, vào ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo. Bãi bỏ nội dung báo cáo được quy định tại mục 2 Công văn số 3905/UBND-THKH ngày 14/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động số 135/KH-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Báo cáo Năm; 01 lần/năm)

- Văn bản quy định: Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Lý do: Tại Phần IV của Kế hoạch số 135/KH-UBND nêu trên quy định các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ vào ngày 20/12 hằng năm. Tuy nhiên, nội dung Báo cáo này trùng lặp với Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Báo cáo thực hiện Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực thi: Gộp nội dung Báo cáo này với Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 19/CT- UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bãi bỏ nội dung báo cáo được quy định tại Phần IV Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh.

4. Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Báo cáo Năm; 01 lần/năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Lý do: Nội dung của Báo cáo này trùng lặp đến 90% với Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực thi: Gộp nội dung báo cáo này với Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 19/CT- UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bãi bỏ nội dung báo cáo được quy định tại Điều 12 Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Báo cáo Năm; 01 lần/năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Lý do: Nội dung của Báo cáo này trùng lặp với Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Thực thi: Gộp nội dung Báo cáo này với Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 19/CT- UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bãi bỏ nội dung báo cáo được quy định tại Mục 11 Phần V Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Báo cáo 06 tháng, Năm; 02 lần/năm)

- Văn bản quy định: Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Phương án đơn giản hóa:

+ Tần suất báo cáo: Giảm từ 02 lần/năm thành 01 lần/năm, tức bỏ báo cáo 06 tháng chỉ thực hiện báo cáo năm (tại mục 4 Chỉ thị số 19/CT-UBND);

+ Hình thức báo cáo: Hai hình thức là báo cáo giấy và báo cáo qua phần mềm điện tử;

+ Thời điểm gửi báo cáo: Trước ngày 25/12 hằng năm.

- Lý do: Giảm việc thực hiện báo cáo cho các cơ quan, đơn vị.

- Thực thi: Định kỳ hằng năm gửi Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 19/CT- UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bằng bản giấy hoặc bản điện tử về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/12.

2. Báo cáo kế hoạch chuyển đổi chợ (Báo cáo Quý; 04 lần/năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Phương án đơn giản hóa: Giảm tần suất báo cáo từ 04 lần/năm thành 02 lần/năm tức bỏ báo cáo quý thành báo cáo 06 tháng, năm.

- Lý do: Giảm việc thực hiện báo cáo cho UBND cấp huyện. Mặt khác, Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 đã bị bãi bỏ và thay thế bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh, Báo cáo nêu trên đã được sửa đổi, bổ sung, quy định lại phù hợp hơn.

- Thực thi: Thực hiện báo cáo 06 tháng, năm (đã được sửa đổi tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh).

3. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chợ, biến động thị trường, giá cả tại chợ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của chợ (Báo cáo Tháng, Quý, 6 tháng, Năm; 12 lần/năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Phương án đơn giản hóa: Giảm tần suất báo cáo từ 12 lần/năm thành 02 lần/năm tức bỏ báo cáo Tháng, Quý và giữ nguyên báo cáo 06 tháng, Năm.

- Lý do: Giảm việc thực hiện báo cáo cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã được tiếp nhận quản lý, khai thác chợ. Mặt khác, Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 đã bị thay thế bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh. Do đó, Báo cáo này đã được quy định lại phù hợp hơn tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND.

- Thực thi: Thực hiện báo cáo 06 tháng, năm (đã được sửa đổi tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh).

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN

1. Báo cáo việc thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC; công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC (Báo cáo Quý; 04 lần/năm).

- Văn bản quy định: Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công khai, kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Lý do: Tại Điều 13 Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND quy định các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã định kỳ báo cáo tình hình công khai, kết quả giải quyết TTHC và công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC gửi về Sở Nội vụ (hàng quý).

Việc công khai kết quả và công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm, nhất là những hành vi nhũng nhiễu, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân là rất cần thiết; do đó, nên duy trì Báo cáo này theo định kỳ hàng quý.

2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy định về phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa (Báo cáo 06 tháng, Năm; 02 lần/năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa.

- Lý do: Tại Điều 9, Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND quy định các đơn vị được phân cấp, ủy quyền báo cáo tình hình triển khai thực hiện phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước về Sở Kế hoạch và Đầu tư (định kỳ 06 tháng, năm). Báo cáo này nhằm mục đích nắm bắt được tình hình thực hiện việc phân cấp, ủy quyền của các cơ quan, đơn vị, từ đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng nên cần thiết giữ nguyên báo cáo này.

IV. KẾT QUẢ ĐƠN GIẢN HÓA

- Trước khi đơn giản hóa: Tổng số là 10 Báo cáo, trong đó gồm: 16 loại báo cáo với tần suất báo cáo là 35 lần/năm.

- Kết quả sau khi đơn giản hóa:

- Số báo cáo giữ nguyên: 02 báo cáo;

- Số báo cáo đơn giản hóa: 08 báo cáo gồm: bãi bỏ 05 Báo cáo; sửa đổi, bổ sung 03 Báo cáo; đạt tỷ lệ 80%;

- Số Báo cáo còn lại là 05 Báo cáo, giảm 5/10 Báo cáo, đạt 50%;

- Số loại Báo cáo còn lại là 08 loại Báo cáo, giảm 8/16 loại Báo cáo, đạt 50%;

- Số tần suất báo cáo còn lại là: 11 lần, giảm 24/35 lần, đạt 68,5%.

(Xem Phụ lục 2 kèm theo)

Theo quy định tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, giao chỉ tiêu cho địa phương phải đạt mục tiêu rà soát, cắt giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ. Như vậy, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, vượt chỉ tiêu đề ra so với quy định./.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC BÁO CÁO ĐƠN GIẢN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 06 /4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

TÊN BÁO CÁO

Trước khi đơn giản hóa

Kết quả sau đơn giản hóa

Loại báo cáo

Tần suất

Loại báo cáo

Tần suất

1.

Báo cáo kết quả thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh

Quý, Năm

4 lần

Bãi bỏ toàn bộ báo cáo

2.

Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém về Kinh tế - Xã hội

Quý

4 lần

Bãi bỏ toàn bộ báo cáo (gộp nội dung này vào Báo cáo khác)

3.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động số 135/KH-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Năm

1 lần

Bãi bỏ toàn bộ báo cáo (gộp nội dung này vào Báo cáo thứ tự 6)

4.

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 3927/QĐ- UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Năm

1 lần

Bãi bỏ toàn bộ báo cáo (gộp nội dung này vào Báo cáo thứ tự 6)

5.

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1448/QĐ- UBND ngày 15/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Năm

1 lần

Bãi bỏ toàn bộ báo cáo (gộp nội dung này vào Báo cáo thứ tự 6)

6.

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

06 tháng, Năm

2 lần

Năm

1 lần

7.

Báo cáo kế hoạch chuyển đổi chợ

Quý

4 lần

06 tháng, Năm

2 lần

8.

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chợ, biến động thị trường, giá cả tại chợ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của chợ

Tháng, Quý, 6 tháng, Năm

12 lần

06 tháng, Năm

2 lần

9.

Báo cáo việc thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC; công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC

Quý

4 lần

Quý

(giữ nguyên)

4 lần

(giữ nguyên)

10.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy định về phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa

06 tháng, Năm

02 lần

06 tháng, Năm

(giữ nguyên)

02 lần

(giữ nguyên)

 

Tổng

- Giữ nguyên: 02 Báo cáo;

- Sửa đổi, bổ sung: 03 Báo cáo;

- Bãi bỏ: 05 Báo cáo;

- Còn lại: 05 Báo cáo (đạt 50%).

16 loại báo cáo

35 lần/năm

08 loại báo cáo

(đạt 50%)

11 lần/năm

(đạt 68,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản