220567

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý cá nhân, tổ chức kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng do tỉnh Bắc Giang ban hành

220567
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý cá nhân, tổ chức kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 121/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 121/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 27/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KINH DOANH ĐỔI TIỀN HƯỞNG CHÊNH LỆCH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, LỄ HỘI, TÍN NGƯỠNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 265/CT-BVHTTDL ngày 18/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội;

Căn cứ Công văn số 9478/NHNN-PHKQ ngày 18/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 96/CV-NHNNBGI1 ngày 25/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng; gồm các ông có tên sau:

1. Ông Thái Khắc Hà, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh - Trưởng Đoàn;

2. Ông Thân Quang Huy, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

3. Ông Ngọ Văn Hoằng, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh - Thành viên;

4. Ông Ngô Thành Trường, Kiểm soát viên thị trường, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh - Thành viên.

Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức kinh doanh đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng tại các điểm di tích, đền, chùa, lễ hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của các thành viên trong Đoàn do Trưởng Đoàn phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, PVP-KT, VX, TH, TKCT;
+ Lưu: VT, KT2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản