6283

Quyết định 121/2003/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

6283
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 121/2003/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 121/2003/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 10/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/11/2003 Số công báo: 186-186
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 121/2003/QĐ-BNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 10/11/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/11/2003
Số công báo: 186-186
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan ngôn luận về khoa học-công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Luật Báo chí và của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí có thu, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Nhà nước cấp một phần kinh phí, Tạp chí có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt tại Hà Nội.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí và các số chuyên đề, đặc san (kể cả xuất bản bằng tiếng Anh), giới thiệu chiến lượng, thành tựu khoa học công nghệ, các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; trao đổi thông tin các sáng kiến, kinh nghiệm, các điển hình tiên tiến trong nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành theo quy định của Luật Báo chí.

2. Tham gia tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách, định hướng của Đảng và Nhà nước và các chủ trương chỉ đạo của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trong phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được:

a) Tham dự các Hội nghị, hội thảo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, của các đơn vị thuộc Bộ; được đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và thuộc ngành cung cấp thông tin, tài liệu và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí;

b) Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, toạ đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí.

5. Được ký kết và thực hiện các hợp đồng để biên tập và xuất bản Tạp chí, xây dựng chuyên đề với các cơ quan, đơn vị trong, ngoài ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của Tạp chí theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo:

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Tổng biên tập và các Phó tổng biên tập do Bộ trưởng bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về hoạt động của Tạp chí;

Phó tổng biên tập giúp việc Tổng biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

a) Ban trị sự - Tổng hợp

b) Ban biên tập

c) Bộ phận thường trực tại 135 Pasteur, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cán bộ, công chức, viên chức của Tạp chí được xếp và bổ nhiệm trước Tổng biên tập và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao. Tạp chí được sử dụng lao động hợp đồng làm việc khi có nhu cầu theo quy định của Pháp luật.

4. Hội đồng Biên tập là tổ chức tư vấn giúp Tổng biên tập về định hướng nội dung khoa học, nâng cao chất lượng Tạp chí. Tham gia Hội đồng biên tập gồm một số cán bộ khoa học và cán bộ quản lý có uy tín trong ngành do Bộ trưởng quyết định;

5. Tổng biên tập quản lý và bố trí biên chế được giao, xây dựng quy chế làm việc của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo Chính phủ, bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ trái với quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản