Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2012/QĐ-UBND

Lào cai, ngày 16 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của Quốc hội ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép";

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

Căn cứ Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về kiểm tra thiết bị X - quang chẩn đoán trong Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 33/TTr-SKHCN ngày 20 /3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2012 cua Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định quản lý Nhà nước về An toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm:

1. Khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

2. Kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế.

3. Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương.

4. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ.

5. Trách nhiệm đảm bảo An toàn bức xạ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực bức xạ.

2. Các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Bức xạ là chùm hạt hoặc sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất.

2. Nguồn phóng xạ là chất phóng xạ được chế tạo để sử dụng, không bao gồm vật liệu hạt nhân.

3. Chiếu xạ là sự tác động của bức xạ vào con người, môi trường, động vật, thực vật hoặc đối tượng vật chất khác.

4. Liều chiếu xạ là đại lượng đo mức độ chiếu xạ.

5. An toàn bức xạ là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường.

6. Sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế là việc sử dụng thiết bị phát tia X trong chẩn đoán y tế, bao gồm thiết bị soi, chụp X - quang tổng hợp, thiết bị X - quang tăng sáng truyền hình, thiết bị X - quang chụp răng, thiết bị X - quang chụp vú, thiết bị X - quang di động, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bị X - quang đo mật độ xương, thiết bị X - quang chụp can thiệp và chụp mạch, thiết bị X - quang thú y.

7. Thiết bị bức xạ là thiết bị phát ra bức xạ hoặc có khả năng phát ra bức xạ.

8. Sử dụng thiết bị bức xạ là việc sử dụng thiết bị bức xạ có gắn nguồn phóng xạ hoặc thiết bị phát tia X, không bao gồm máy gia tốc, thiết bị xạ trị, thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu.

9. Thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ là việc thay đổi vị trí nguồn bức xạ lắp đặt cố định, thay đổi giới hạn vận hành so với quy định trong giấy phép, thay đổi thông số kỹ thuật của thiết bị bức xạ có ảnh hưởng đến an toàn hoặc thay đổi cấu trúc hệ thống đảm bảo an toàn bức xạ.

10. Mức miễn trừ khai báo, cấp phép là mức hoạt độ phóng xạ hoặc công suất của thiết bị bức xạ mà từ mức đó trở xuống chất phóng xạ hoặc thiêt bị bức xạ được coi là không nguy hại cho con người, môi trường.

Chương II

KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Điều 4. Quy định chung về khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các nội dung tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 của Điều này phải thực hiện các quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học va Công nghệ về việc "Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ" (Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN).

1. Thực hiện việc khai báo chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân.

2. Đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép tiến hành các công việc bức xạ sau:

a) Vận hành thiết bị chiếu xạ;

b) Sử dụng thiết bị bức xạ;

c) Sử dụng chất phóng xạ;

d) Sản xuất chất phóng xạ;

đ) Chế biến chất phóng xạ;

e) Lưu giữ chất phóng xạ;

g) Xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;

h) Xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

i) Nhập khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

k) Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân;

l) Vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

m) Xây dụng cơ sở bức xạ;

n) Thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ;

o) Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ.

3. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ đảm nhiệm các công việc quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử.

Điều 5. Khai báo, cấp phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, gia hạn, sửa đổi bổ sung, cấp lại giấy phép, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ đối với tổ chức, cá nhân sử dụng thiêt bị X - quang chẩn đoán trong Y tế

Tổ chức, cá nhân có thiết bị X - quang chẩn đoán trong Y tế phải thực hiện thủ tục khai báo, cấp phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, gia hạn, sửa đổi bổ sung, cấp lại giấy phép, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ theo nội dung của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN.

Điều 6. Quy định về hồ sơ và thời hạn tiếp nhận thẩm định, trả kết quả

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị khai báo; cấp cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X - quang; cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán y tế thực hiện việc lập hồ sơ theo quy định tại Điều 5 bản Quy định này. Hồ sơ được lập thành 02 bộ như nhau, 01 bộ lưu tại cơ sở và 01 bộ nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ hoặc gửi theo đường bưu điện.

2. Thời hạn tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả đối với các hồ sơ hợp lệ:

a) Khai báo thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế: 05 ngày.

b) Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong Y tế: 30 ngày.

c) Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong Y tế: 10 ngày.

d) Sửa đổi bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong Y tế: 10 ngày.

đ) Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong Y tế: 30 ngày.

e) Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn: 10 ngày.

g) Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn: 10 ngày.

h) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được nộp kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: 30 ngày.

Điều 7. Thời hạn của giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ

1. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế có thời hạn 03 năm.

2. Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn có thời hạn 05 năm.

3. Thời hạn của giấy phép gia hạn được tính từ ngày hết hạn của giấy phép cũ.

Điều 8. Điều kiện được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép

Các hoạt động liên quan đến bức xạ được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo quy định tại Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép".

Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ:

1. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 1µSv/h ở khoảng cách 0,1 m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị;

2. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5 keV.

Điều 9. Phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo, đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ phải nộp phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định tại Điều 4 bản Quy định này. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong Y tế; cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở có thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; Trường họp không đồng ý thì chậm nhất trong thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 6 bản quy định này phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chương III

KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ X - QUANG  CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Điều 11. Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

1. Kiểm tra thiết bị X - quang chẩn đoán y tế là việc xác định và chứng nhận về chế độ làm việc tin cậy của thiết bị so với thiết kế do tổ chức được phép kiểm tra thực hiện.

2. Các thiết bị X - quang chẩn đoán y tế sau khi lắp đặt lần đầu, lắp đặt lại hoặc sửa chữa phải được kiểm tra, hiệu chuẩn mới được đưa vào sử dụng và phải được kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần trong quá trình sử dụng.

3. Các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải thực hiện các quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 12. Tổ chức, cá nhân được phép tiến hành kiểm tra thiết bị X -quang chấn đoán y tế

Các tổ chức, cá nhân được phép tiến hành kiểm tra thiết bị X - quang chẩn đoán y tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về kiểm tra thiết bị X - quang chấn đoán trong Y tế.

Điều 13. Quy định đối với tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ, thiết bị ghi đo suất liều

1. Trong trường hợp phòng thiết bị X - quang đặt trong khu dân cư, nằm kẹp giữa hai nhà ở hoặc làm việc không thuộc cơ sở X - quang ngoài chất lượng thiết bị, suất liều bức xạ ở tất cả các điểm đo trong không gian các phòng bao quanh phòng X - quang kể cả ở sát tường phải bằng phông bức xạ tự nhiên.

2. Cơ sở bức xạ nếu có các thiết bị đo liều, thiết bị cảnh báo bức xạ phải tiến hành hiệu chuẩn thiết bị theo định kỳ hàng năm. Danh mục các thiết bị ghi đo bức xạ phải kiểm định, hiệu chuẩn được quy định tại Danh mục phương tiện đo pháp định và Tiêu chuẩn quốc gia về quy trình kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

3. Danh mục thiết bị bức xạ phải kiểm định, hiệu chuẩn được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường. Tiêu chuẩn quốc gia về quy trình kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 14. Trách nhiệm của các tổ chức thực hiện dịch vụ an toàn bức xạ

1. Cơ quan, tổ chức thực hiện dịch vụ an toàn bức xạ tiên hành đo đạc và kiểm định thiết bị theo đúng quy định của pháp luật;

2. Định kỳ hàng năm, lập và gửi báo cáo (trước ngày 30 tháng 11) về hoạt động đã thực hiện trong năm cho Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan nói trên.

Chương IV

TRẠM QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

Điều 15. Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương tại tỉnh Lào Cai được phê duyệt trong mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia được đặt tại Thành Phố Lào Cai được kết nối trực tuyến với các Trạm vùng và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 16. Xây dựng và quản lý Trạm địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

1. Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Trạm địa phương trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.

2. Quản lý hoạt động của Trạm địa phương trên địa bàn.

Điều 17. Nhiệm vụ của Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

1. Thực hiện quan trắc, đánh giá hiện trạng, cảnh báo phóng xạ môi trường, liều chiếu xạ đối với cộng đồng dân cư trong khu vực.

2. Thiết lập hệ cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường; theo dõi, cảnh báo mọi diễn biến bức xạ bất thường trong khu vực; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

Điều 18. Chỉ tiêu và tần suất quan trắc

1. Suất liều bức xạ gamma trong không khí - quan trắc liên tục;

2. Liều tích lũy - ba tháng đo một lần;

3. Đồng vị phóng xạ trong son khí - quan trắc liên tục;

4. Tổng hoạt độ phóng xạ beta trong mẫu rơi lắng khô, rơi lắng ướt và nước mưa - mỗi tháng đo một lần;

5. Hàm lượng radon và tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước (nước sinh hoạt, nước mặt, nước ngầm và nước thải) - ba tháng đo một lần;

6. Hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong môi trường đất (đất bề mặt, trầm tích) - sáu tháng đo một lần;

7. Hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong thực vật, lương thực và thực phẩm - sáu tháng đo một lần;

8. Các thông số khí tượng liên quan - quan trắc liên tục.

Chương V

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ

Điều 19. Phân nhóm tình huống

1. Sự cố bức xạ được phân thành năm nhóm tình huống có thể xảy ra để xây dựng kế hoạch ứng phó:

a) Nhóm 1 là nhóm tình huống sự cố không nghiêm trọng do thiết bị bất bình thường hoặc do con người gây ra, nhưng chưa có rò rỉ phóng xạ, chưa gây hại đối với con người;

b) Nhóm 2 là nhóm tình huống sự cố ít nghiêm trọng do thiết bị bị hư hại hoặc do con người gây ra, làm rò rỉ phóng xạ, nhưng phát tán không rộng, chưa gây hại đối với con người;

c) Nhóm 3 là nhóm tình huống sự cố nghiêm trọng do thiết bị bị hư hại nặng hoặc do con người gây ra, làm rò rỉ phóng xạ, phát tán rộng, ảnh hưởng đối với con người trong cơ sở tiên hành công việc bức xạ;

d) Nhóm 4 là nhóm tình huống sự cố rất nghiêm trọng do thiết bị bị hư hại nặng hoặc do con người gây ra, làm rò rỉ phóng xạ, phát tán rộng, ảnh hưởng đối với con người và môi trường bên ngoài cơ sở tiến hành công việc bức xạ, phạm vi ảnh hưởng trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

đ) Nhóm 5 là nhóm tình huống sự cố đặc biệt nghiêm trọng do thiết bị bị hư hại nặng hoặc do con người gây ra, làm rò rỉ phóng xạ, phát tán mạnh, ảnh hưởng đối với con người và môi trường bên ngoài cơ sở ở diện rộng, phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc ra ngoài biên giới quốc gia, kể cả sự cố xảy ra ở nước khác có phạm vi ảnh hưởng đèn một hoặc nhiều địa phương của Việt Nam.

2. Kế hoạch ứng phó sự cố

a) Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở được áp dụng khi sự cố xảy ra ở các nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 quy định tại Khoản 1 của Điều này;

b) Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh được áp dụng khi sự cố xảy ra ở nhóm 4 quy định tại Khoản 1 của điều này;

c) Kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia được áp dụng khi sự cố xảy ra ở nhóm 5 quy định tại khoản 1 của điều này.

Điều 20. Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Xây dựng quy chế phối hợp điều hành giữa UBND tỉnh với các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan chức năng có liên quan và đơn vị gây ra sự cố;

c) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở;

b) Trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.

c) Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ định kỳ, hàng năm.

3. Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh bao gồm:

a) Dự kiến các tình huống sự cố có thể xảy ra;

b) Phương án huy động nhân lực, phương tiện thực hiện các biện pháp ứng phó ban đầu;

c) Tố chức cấp cứu người bị nạn;

d) Hạn chế sự cố lan rộng, hạn chế hậu quả, cô lập khu vực nguy hiểm và kiểm soát an toàn, an ninh;

đ) Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố định kỳ hằng năm;

4. Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở phải đáp ứng những yêu cầu sau đây:

a) Dự kiến các tình huống sự cố bức xạ có thế xảy ra theo Điểm a, Điểm b, Điếm c tại Khoản 1 Điều 19 của bản quy định này.

b) Xây dựng phương án huy động nhân lực và quy định cụ thể nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân khi có sự cô xảy ra;

c) Thông báo khẩn cấp cho các cơ quan có thẩm quyền về sự cố;

d) Có biện pháp và phương tiện kỹ thuật cần thiết để ứng phó sự cố ban đầu;

đ) Có biện pháp hạn chế sự cố lan rộng, hạn chế hậu quả, cô lập khu vực nguy hiểm và kiểm soát an toàn, an ninh; Cảnh báo cho dân chúng xung quanh nơi xảy ra sự cố;

e) Tổ chức cấp cứu người bị nạn.

Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sự cố bức xạ xảy ra

1. Khi sự cố bức xạ xảy ra, các mức sự cố được phân thành các nhóm tình huống như quy định tại Khoản 1 Điều 19 của bản Quy định này tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm:

a) Xác định vị trí xảy ra sự cố, xác định sơ bộ nguyên nhân, tính chất và khả năng diễn biến sự cố tương ứng với nhóm tình huống quy định đế áp dụng các biện pháp ứng phó;

b) Huy động nhân lực, phương tiện của cơ sở để khắc phục sự cố, hạn chế sự cố lan rộng, hạn chế hậu quả, tổ chức cấp cứu người bị nạn, cô lập nơi nguy hiểm, kiểm soát an ninh;

c) Thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp, Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan công an nơi xảy ra sự cố hoặc cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân về địa điểm xảy ra sự cố;

d) Đánh giá sơ bộ nguyên nhân xảy ra sự cố và ảnh hưởng đối với con người, môi trường;

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cần thiết cho việc khác phục và điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

2. Cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân có cố bức xạ xảy ra có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo tổ chức, cá nhân tiên hành công việc bức xạ triển khai các biện pháp khắc phục sự cố bức xạ;

b) Cử ngay cán bộ có thẩm quyền đến nơi xảy ra sự cố để giám sát, đôn đốc ứng phó sự cố;

c) Huy động nhân lực, phương tiện cần thiết để hỗ trợ ứng phó sự cố trong trường hợp sự cố xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của cấp cơ sở.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ

Điều 22. Trách nhiệm đảm bảo An toàn bức xạ của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm

a) Nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các qui định, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về An toàn bức xạ phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;

b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ;

c) Phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo An toàn bức xạ và Hạt nhân tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về an toàn bức xạ cho các tố chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ;

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ an toàn bức xạ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế, chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn theo phân cấp;

đ) Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn, chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động này;

e) Xây dựng kế hoạch phòng chống khắc phục sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các cơ sở bức xạ trong toàn tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống khắc phục hậu quả sự cố bức xạ hạt nhân;

g) Khi sự cố bức xạ xảy ra, phải cử cán bộ xác minh sự cố bức xạ; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh và báo cáo UBND tỉnh, Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ để có phương án chỉ đạo kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan như Công an, Y tế, Lao động thương binh xã hội, Báo Lào Cai, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh trong việc xử lý tình huống tai nạn lao động có liên quan đến bức xạ đồng thời cung cấp thông tin về An toàn bức xạ đúng quy định;

h) Tham mưu UBND tỉnh huy động nhân lực, phương tiện ở địa phương tham gia ứng phó sự cố theo điêu động của Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh và kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia;

i) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật;

k) Triển khai việc thống kê, báo cáo định kỳ các nguồn phóng xạ, các thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ và các hoạt động bức xạ tại địa phương theo quy định; Hàng năm xây dựng kế hoạch công tác quản lý an toàn bức xạ trong năm, tổng hợp công tác thực hiện An toàn bức xạ trên địa bàn toàn tỉnh trong năm báo cáo UBND tỉnh, Cục An toàn bức xạ hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm

a) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng nguồn phóng xạ. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của phát luật về vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác minh thông tin, tham gia tìm kiếm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiếm soát; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân sự cô cũng như các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Sở Y tế có trách nhiệm

a) Chỉ đạo các đơn vị trong ngành có sử dụng các thiết bị X - quang trong chẩn đoán khám bệnh thực hiện công tác an toàn bức xạ theo đúng quy định. Đôn đốc, theo dõi các đơn vị trong ngành thực hiện việc kiếm định Nhà nước về thiết bị bức xạ, thiết bị ghi đo cũng như trang bị và theo dõi liều kế cá nhân cho người làm công tác bức xạ;

b) Chỉ đạo các đơn vị trong ngành cấp cứu và điều trị những người bị chiếu xạ quá liều, những người bị bệnh phóng xạ theo các quy định của Nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành có sử dụng thiết bị bức xạ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ;

c) Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các cơ sở y tế tư nhân thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về an toàn bức xạ khi chẩn đoán và điều trị bệnh băng bức xạ cũng như việc sử dụng các dược phẩm phóng xạ, lương thực, thực phẩm, nước uống đã qua xử lý chiếu xạ;

d) Khi sự cố bức xạ xảy ra có trách nhiệm chỉ đạo, huy động nhân lực, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn. Giám định và theo dõi súc khỏe của những người có nguy cơ bị ảnh hưởng của sự cố bức xạ;

đ) Phôi hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác Thanh tra, kiểm tra việc châp hành các quy định an toàn bức xạ đối với các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X - quang.

4. Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm

a) Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện kiểm tra, giám sát Hải quan đối với chất phóng xạ vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh phải có đầy đủ giấy phép theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu phải ưu tiên làm thủ tục thông quan vật liệu phóng xạ đáp ứng đầy đủ giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và phải được đóng gói trong kiện hàng theo quy định;

c) Kiểm soát nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng theo danh mục sản phẩm tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ được phép nhập khẩu do Bộ Y tế quy định;

d) Trang bị phương tiện kỹ thuật, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cân thiết để chủ động phòng, chống vận chuyển trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động;

đ) Khi phát hiện chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân vận chuyển trái phép qua biên giới, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh điều tra làm rõ;

e) Trong trường hợp xảy ra Sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân do vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân tại cửa khẩu, phải thực hiện các biện pháp ứng phó đã được lập kế hoạch theo quy định đồng thời thông báo ngay cho Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để phối hợp xử lý;

g) Định kỳ hằng năm gửi báo cáo về tình hình nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân tới Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

h) Quản lý, sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị soi chiếu an ninh theo đúng quy định.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm

a) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động tiêp xúc với công việc bức xạ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật;

b) Khi sự cố bức xạ xảy ra thanh tra về an toàn lao động phối hợp thanh tra an toàn bức xạ của Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra các tổ chức để xảy ra tai nạn lao động có liên quan đến bức xạ.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát, xác định, thông báo địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ có khả năng gây hại cho con người và đánh giá khả năng gây hại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên;

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Ủy ban nhân dân địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong khu vực có mức chiếu xạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ có khả năng gây hại cho con người;

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại của khoáng sản phóng xạ, chiếu xạ tự nhiên đối với con người trên địa bàn tỉnh.

7. Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai có trách nhiệm

a) Truyên truyền các quy định về an toàn bức xạ tới tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

b) Cung cấp kịp thời thông tin trung thực cho người dân trong khu vực về sự cố bức xạ có ảnh hưởng đối với khu vực xung quanh nơi xảy ra sự cố;

c) Khi đưa tin về sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân phải bảo đảm tính trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về báo chí.

8. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc liên quan đến bức xạ tại địa phương thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về an toàn bức xạ;

b) Khi sự cố bức xạ xảy ra tại thành phố, huyện nào thì UBND các huyện, thành phố đó phải cử cán bộ có thấm quyền đến ngay cơ sở giúp khác phục sự cố bức xạ và tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ quan chức năng khắc phục sự cố bức xạ.

Điều 23. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, nguồn phóng xạ

1. Trách nhiệm của Tổ chức tiến hành công việc bức xạ

a) Thực hiện khai báo và xin cấp giấy phép, cấp chứng chỉ Nhân viên bức xạ theo đúng quy định của pháp luật và phải thực hiện đầy đủ các điều kiện được ghi trong giấy phép;

b) Thường xuyên cập nhật và tổ chức thực hiện các văn bản quy định của pháp luật có liên quan đến công tác an toàn bức xạ;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, các chỉ dẫn về an toàn, an ninh; Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và theo dõi liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ; cung cấp bảo hiểm nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ;

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra an toàn bức xạ; cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

đ) Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, tiêu chuẩn và chỉ tiêu kỹ thuật trong quá trình vận hành thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. Việc thiết kế, lắp đặt thiêt bị bức xạ, nguồn phóng xạ phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền ban hành;

e) Tổ chức tiến hành công việc bức xạ phải thường xuyên kiểm soát chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra được quy định tại điều 21 Luật Năng lượng nguyên tử. Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị định kỳ theo quy định; Thực hiện thường xuyên và có hệ thống việc kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc các thông số cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá an toàn tại cơ sở;

g) Lập, theo dõi, cập nhật và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác an toàn bức xạ. Định kỳ hàng năm trước ngày 30/11 lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan có thấm quyền cấp phép;

h) Tổ chức cá nhân sử dụng, lưu trữ, vận chuyển nguồn phóng xạ có trách nhiệm đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

2. Trách nhiệm của các cá nhân tiến hành công việc bức xạ

a) Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải có kiến thức về an toàn bức xạ, nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 26 luật Năng lượng nguyên tử;

b) Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải bố trí người phụ trách an toàn và ban hành quyết định bằng văn bản bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ của cơ sở để thực hiện những nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 27 luật Năng lượng nguyên tử. Người phụ trách an toàn phải có Chứng chỉ Nhân viên bức xạ do cơ quan có thẩm quyền cấp và phải được đào tạo về an toàn bức xạ theo chương trình do Bộ khoa học Công nghệ quy định;

c) Nhân viên bức xạ phải được đào tạo kiến thức về an toàn bức xạ, nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ tại cơ sở. Nhân viên bức xạ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử;

d) Nhân viên bức xạ được bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động; Được trang bị liều kế cá nhân và phải được đọc liều theo thời gian quy định và có quyền từ chối làm việc khi điều kiện an toàn bức xạ không được bảo đảm.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực hiện tốt những quy định của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân tiên hành các hoạt động liên quan đến an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai vi phạm các nội dung đã được quy định trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, tùy theo mức độ và tính chất vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mác, phát sinh, các tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quôc gia, được viện dẫn trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản