35783

Quyết định 119/2001/QĐ-UB về việc xử lý việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức trong nước đã kê khai sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có đủ giấy tờ (quyết định giao đất, cho thuê đất) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

35783
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 119/2001/QĐ-UB về việc xử lý việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức trong nước đã kê khai sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có đủ giấy tờ (quyết định giao đất, cho thuê đất) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 119/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 28/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 119/2001/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 28/11/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

"XỬ LÝ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐÃ KÊ KHAI SỬ DỤNG ĐẤT THEO CHỈ THỊ 245/TTG NGÀY 22/4/1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHƯNG CHƯA CÓ ĐỦ GIẤY TỜ (QUYÕT ĐỊNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT)"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÈ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ Chỉ thị 245/TTg ngày 24/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Chỉ thị số 15/2001/CT-UB ngày 24/4/2001 của UBND Thành phố về tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, kiên quyết xử lý, thu hối đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất tại công văn số 128/SĐCNĐ-QL ngày 24/10/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung quy định tại mục 3, khoản 3, Điều I Quyết định số 680/QĐ-UB ngày 17/2/1998 của UBND Thành phố về việc ký kết hợp đồng cho thuê đất (theo mẫu 2) đối với các tổ chức trong nước đã kê khai sử dụng đất theo Chỉ thị 245/TTG ngày 24/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có giấy tờ hợp lệ về đất (Quyết định giao đất, cho thuê đất).

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp.

a. Sở Địa chính Nhà đất

- Thông báo và hướng dẫn các tổ chức sử dụng đất chưa có giấy tờ hợp lệ về đất (Quyết định giao đất, cho thuê đất) trong thời hạn nhất định phải hoàn thành thủ tục hồ sơ, trình UBND Thành phố quyết định cho thuê đất để làm căn cứ lập hợp đồng cho thuê đất có thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với UBND các quận, huyện kiểm tra, xem xét việc sử dụng đất của các tổ chức, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo Chỉ thị 15/2001/CT-UB ngày 24/4/2001 của UBND Thành phố.

b. Cục Thuế Hà Nội tiếp tục tổ chức thu tiền thuê đất hàng năm theo quy định đối với các tổ chức sử dụng đất chưa có giấy tờ hợp lệ về đất trong thời gian cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc cho thuê đất có thời hạn theo quy định.

Điều 3. Quyết định này cã hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Địa chính Nhà đất, Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản