144775

Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

144775
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 1173/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 21/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1173/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 21/06/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1173/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 924/TTr-STP ngày 04 tháng 6 năm 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 942/TTr-VPUBND ngày 20 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính ban hành mới; 50 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI;THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE

Số TT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

01

 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp

Sửa đổi, bổ sung

02

 

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung

03

 

Đăng ký khai sinh cho trẻ em có yếu tố nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung

04

 

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung

II. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

01

 

Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật trong trường hợp Thẻ tư vấn viên pháp luật bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được

Ban hành mới

02

 

Chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư

Ban hành mới

03

 

Thành lập Đoàn luật sư

Sửa đổi, bổ sung

04

 

Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư

Sửa đổi, bổ sung

05

 

Tổ chức đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

Sửa đổi, bổ sung

06

 

Phê chuẩn kết quả đại hội Đoàn luật sư

Sửa đổi, bổ sung

07

 

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

Sửa đổi, bổ sung

08

 

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Sửa đổi, bổ sung

09

 

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

Sửa đổi, bổ sung

10

 

Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

Sửa đổi, bổ sung

11

 

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Sửa đổi, bổ sung

12

 

Đăng ký hoạt động cho Công ty Luật nước ngoài (Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài tại Việt Nam và Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam)

Sửa đổi, bổ sung

13

 

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung

14

 

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung

15

 

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác

Sửa đổi, bổ sung

16

 

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung

17

 

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Sửa đổi, bổ sung

18

 

Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

Sửa đổi, bổ sung

19

 

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

Sửa đổi, bổ sung

III. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

01

 

Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn

Sửa đổi, bổ sung

02

 

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

Sửa đổi, bổ sung

03

 

Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Sửa đổi, bổ sung

04

 

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Sửa đổi, bổ sung

05

 

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Sửa đổi, bổ sung

06

 

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Sửa đổi, bổ sung

07

 

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Sửa đổi, bổ sung

08

 

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Sửa đổi, bổ sung

09

 

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Sửa đổi, bổ sung

10

 

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Sửa đổi, bổ sung

11

 

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Sửa đổi, bổ sung

12

 

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Sửa đổi, bổ sung

13

 

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Sửa đổi, bổ sung

14

 

Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở

Sửa đổi, bổ sung

15

 

Công chứng hợp đồng đổi nhà ở

Sửa đổi, bổ sung

16

 

Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

Sửa đổi, bổ sung

17

 

Công chứng hợp đồng thuê nhà ở

Sửa đổi, bổ sung

18

 

Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở

Sửa đổi, bổ sung

19

 

Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở

Sửa đổi, bổ sung

20

 

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở

Sửa đổi, bổ sung

21

 

Công chứng Di chúc

Sửa đổi, bổ sung

22

 

Nhận giữ Di chúc

Sửa đổi, bổ sung

23

 

Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản

Sửa đổi, bổ sung

24

 

Công chứng văn bản khai nhận di sản

Sửa đổi, bổ sung

25

 

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Sửa đổi, bổ sung

26

 

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Sửa đổi, bổ sung

27

 

Công chứng huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch

Sửa đổi, bổ sung

28

 

Cấp bản sao văn bản công chứng

Sửa đổi, bổ sung

IV. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

01

 

Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản