220518

Quyết định 1151/QĐ-UBND phê duyệt diện tích tưới, tiêu, cấp nước thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2011 do tỉnh Quảng Trị ban hành

220518
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1151/QĐ-UBND phê duyệt diện tích tưới, tiêu, cấp nước thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2011 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 1151/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 21/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1151/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 21/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 21 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DIỆN TÍCH TƯỚI, TIÊU, CẤP NƯỚC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 925/TT-STC-SNN&PTNT ngày 13/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt diện tích tưới, tiêu, cấp nước và dự toán kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2011 cho Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, các huyện và thành phố Đông Hà năm 2011, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: ha

TT

Tên đơn vị

Tổng diện tích

Lúa

Màu mạ, cây CN

Nuôi trồng thủy sản

1

Công ty TNHH một TV QLKTCTTL

28.812,00

28.464,50

150,60

197,80

2

Thành phố Đông Hà

958,58

877,42

0,00

81,17

3

Huyện Hải Lăng

8.940,93

8.436,41

359,21

145,31

4

Huyện Triệu Phong

1.239,10

792,30

33,00

413,80

5

Huyện Gio Linh

832,80

631,58

48,26

152,96

6

Huyện Vĩnh Linh

4.126,07

2.945,98

520,61

659,47

7

Huyện Cam Lộ

985,01

874,15

109,68

1,18

8

Huyện ĐakRông

891,06

841,23

27,84

21,99

9

Huyện Hướng Hóa

1.963,10

1.800,10

88,00

75,00

 

Tổng cộng

48.749,55

45.663,67

1.337,20

1.748,68

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, lập dự toán, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán kinh phí miễn thu thủy lợi phí theo đúng quy định hiện hành.

Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, các huyện và thành phố Đông Hà có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí miễn thu thủy lợi phí theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- PCT: Nguyễn Q Chính;
- Lưu VT,CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản