326070

Quyết định 115/2005/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

326070
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 115/2005/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 115/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 29/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 115/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 29/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2005/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 29 tháng 9 năm 2005.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUI CHẾ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản Qui phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Pháp lệnh Du lịch được ban hành vào ngày 08/02/1999;

- Căn cứ Quyết định số 63/2001/QĐ-UB ngày 03/8/2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Phước tới 2010;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tại Tờ trình số 722/TTr-TMDL ngày 30/8/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Qui chế quản lý các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2: Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Bình Phước là cơ quan chủ trì công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan trong việc xây dựng các chương trình, tổ chức kiểm tra các hoạt động tại các cơ sở lưu trú du lịch của địa phương.

Điều 3: Các ông (bà), Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan được nêu trong bản qui chế quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTT
U - TTHĐND;
- CT, các PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP, CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

QUI CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 115/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005)

Chương I:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG.

Điều 1: Qui chế quản lý hoạt động cơ sở lưu trú du lịch được ban hành nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, đảm bảo tối ưu dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước đồng thời hạn chế tác động xấu đến môi trường, đến tâm lý du khách từ đó góp phần vào sự phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Điều 2:

1/ Qui chế này áp dụng đối với mọi hình thức kinh doanh lưu trú du lịch như: khách sạn, làng du lịch, biệt thự kinh doanh du lịch, bãi cắm trại, nhà khách, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, các cơ sở lưu trú khác có đăng ký kinh doanh du lịch.

2/ Các Doanh nghiệp độc lập, các nhà khách và hộ kinh doanh cá thể thuộc các hình thức shữu khác nhau được qui định trong Luật doanh nghiệp kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước đều phải thực hiện theo qui chế này.

Điều 3: Đơn vị chủ trì việc theo dõi thực hiện qui chế này là Sở Thương mại - Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan trong việc xây dựng chương trình, tổ chức kiểm tra và thực hiện các hoạt động khác, nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch của địa phương phát triển theo hướng hiệu quả cao và phát triển bền vững.

Chương 2:

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN VÀ NHỮNG QUI ĐỊNH

Điều 4: Trách nhiệm của Sở Thương mại - Du lịch.

1/ Là cơ quan quản lý Nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch có nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Du lịch và các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã liên quan nghiên cứu điều chỉnh qui hoạch phát triển du lịch ở địa phương theo thực tiễn, công bố công khai qui hoạch và điều chỉnh qui hoạch đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội và qui hoạch phát triển du lịch trên địa bàn.

2/ Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ về cơ sở lưu trú du lịch ở địa phương, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn về cơ sở lưu trú du lịch.

3/ Phi hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã kiểm tra việc chp hành qui định tại các cơ sở lưu trú du lịch liên quan đến chế độ báo cáo thống kê, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, qui định về quản lý xuất nhập cảnh, qui định về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, qui định kinh doanh các dịch vụ có điều kiện, kinh doanh karaoke, massage, và các hình thức khác trong các cơ sở lưu trú du lịch, thực hiện xử lý vi phạm của các cơ skinh doanh lưu trú du lịch theo qui định của Nhà nước.

4/ Chủ trì các chương trình hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB-CNV trong các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, tham mưu UBND tỉnh về các giải pháp hỗ trợ xúc tiến du lịch, quảng bá thương hiệu cho các cơ slưu trú du lịch.

5/ Đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch như đường, điện, cơ sở y tế... cũng như đề xuất các giải pháp hỗ trợ vốn cho việc nâng cấp các cơ slưu trú du lịch tại địa phương.

6/ Phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương, đề xuất bảo tồn, trùng tu, tôn tạo phục hồi các di tích lịch sử, đề xuất việc bảo tồn các khu điểm du lịch sinh thái trên địa bàn đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ Doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch được tiếp cận với các mô hình, trang thiết bị kinh doanh lưu trú hiện đại.

7/ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo qui định của UBND tỉnh và các văn bản qui phạm pháp luật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều 5: Trách nhiệm của các cơ sở lưu trú du lịch.

1/ Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Trong quá trình hoạt động phải đảm bảo và thường xuyên duy trì các điều kiện, tiêu chuẩn qui định đối với loại, hạng của cơ sở lưu trú đã đăng ký hoặc đã được công nhận.

2/ Thông báo bằng văn bản về thời điểm bt đầu kinh doanh, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh của cơ sở lưu trú trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh.

3/ Chủ cơ sở lưu trú du lịch phải làm thủ tục đăng ký để cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp chứng nhận loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch theo qui định, chậm nhất là 06 tháng kể từ khi cơ sở bắt đầu hoạt động.

4/ Gắn biển loại, hạng khi cơ sở lưu trú đã được công nhận và chỉ được quảng cáo đúng với loại, hạng đã được công nhận.

5/ Phải bảo đảm và duy trì cht lượng phục vụ, chất lượng trang thiết bị đúng với chất lượng đã đăng ký hoặc đã được công nhận.

6/ Thực hiện đặt tên cơ sở lưu trú đúng qui định của pháp luật.

7/ Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ sổ sách, kế toán, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hoạt động kinh doanh theo pháp lệnh kế toán thng kê, chế độ báo cáo theo qui định của pháp luật.

8/ Thực hiện các văn bản chđạo của các ngành các cấp có liên quan và các qui định khác của pháp luật.

Điều 6: Các qui định khác đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú.

1/ Quản lý khách lưu trú.

- Yêu cầu khách xuất trình giấy tờ tùy thân và chỉ được nhận khách lưu trú có giấy tờ tùy thân hợp lệ.

- Lưu trữ danh sách khách đã lưu trú cùng các thông tin cần thiết khác theo qui định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

2/ Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nghiêm cấm hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh cơ slưu trú du lịch để mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, các chất cháy, chất độc, chất phóng xạ. Tổ chức, chứa chấp, môi giới việc mua bán dâm; phổ biến văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành, tuyên truyền hoạt động mê tín dị đoan, chứa chấp kẻ gian, tội phạm đang trốn tránh pháp luật khác làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, các hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường phát triển du lịch.

3/ Bảo vệ môi trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động bảo vệ môi trường trong quá trình tiến hành các hoạt động du lịch.

- Xây dựng phương án, chuẩn bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để ứng phó với các sự cmôi trường có thể xy ra, tích cực phối hợp với cơ quan hữu quan và tuân thủ sự điều hành của cơ quan có thẩm quyền để khắc phục hậu quả do sự cố môi trường gây ra. Thực hiện các biện pháp chng suy thoái và ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện môi trường tại các cơ sở lưu trú du lịch.

- Tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho cán bộ, nhân viên trong các cơ sở lưu trú.

- Bảo đảm các điều kiện về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm khi cung cấp cho khách các dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ khác trong cơ sở lưu trú theo qui định của pháp luật.

- Đặt các thùng thu gom rác hợp vệ sinh, bảo đảm mỹ quan trong khuôn viên cơ s lưu trú, thu gom toàn bộ rác trong cơ slưu trú và phân loại rác để xử lý tại chỗ hoặc vận chuyển tới nơi qui định, các chất thải nguy hại phải được phân loại riêng để xử lý theo qui định ca pháp luật về xử lý chất thải nguy hại.

- Xử lý nước thải sinh hoạt trong cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn Việt Nam qui định trước khi thải ra môi trường.

- Thực hiện các biện pháp chống ồn và ô nhiễm không khí do hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch.

- Xây dựng nội qui về bảo vệ môi trường của các cơ sở lưu trú du lịch để phổ biến cho cán bộ, nhân viên của cơ s lưu trú, khách lưu trú biết và thực hiện.

- Bố trí cán bộ (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) có kiến thức, nghiệp vụ vbảo vệ môi trường theo dõi công tác bảo vệ môi trường trong cơ sở lưu trú du lịch.

- Tham gia tích cực vào việc khắc phục ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và các phong trào bảo vệ môi trường do địa phương và ngành du lịch phát động.

- Thực hiện quản lý, theo dõi, đánh giá định kỳ về tình hình môi trường tại cơ sở lưu trú và các số liệu về tiêu thụ năng lượng, nước, về rác thải, nước thải, thu thập thông tin phản hồi của khách về môi trường tại cơ sở lưu trú để không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường.

- Báo cáo định kỳ hàng năm về công tác bảo vệ môi trường của cơ slưu trú du lịch cho Sở Thương mại - Du lịch trước ngày 15 tháng 2 năm sau.

Điều 7: Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã.

1/ Chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch trong việc quản lý hoạt động lưu trú của khách du lịch, trong việc kiểm tra tình hình an ninh trật tự, tình hình bảo vệ môi trường, tình hình chấp hành các qui định về PCCC, về các qui định văn hóa thông tin tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

2/ Chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch trong việc thông báo yêu cầu các cơ sở lưu trú tham gia các chương trình hun luyện nghiệp vụ du lịch do Sở Thương mại - Du lịch tổ chức.

3/ Chđạo các Phòng chức năng thường xuyên thông báo về Sở Thương mại - Du lịch các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch mới phát sinh, tình hình khách đến, đi trên địa bàn.

Chương 3:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8: Khen thưởng

Tchức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh cơ slưu trú du lịch, có nhiều đóng góp cho ngân sách và tạo nhiều việc làm cho người lao động cũng như làm tốt công tác bảo vệ môi trường tại các cơ slưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ được khen thưởng theo qui định.

Điều 9: Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các qui định được nêu trong qui chế này đều bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Sở Thương mại - Du lịch, các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh lưu trú du lịch, chịu trách nhiệm thực hiện các Điều được nêu trong Qui chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung, điều chỉnh cần phản ánh kịp thời về UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản