124978

Quyết định 1130/QĐ-BNN-KH năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

124978
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1130/QĐ-BNN-KH năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1130/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1130/QĐ-BNN-KH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1130/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỔNG DỰ TOÁN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ các Quyết định số 3237/QĐ-BNN-KH ngày 09/11/2009, số 2951/QĐ-BNN-KH ngày 03/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đề cương, tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6);
Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-BNN-XD ngày 15/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6);
Xét Tờ trình số 623/TTr-CPO-WB6 ngày 06/5/2011 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề cương, tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6) với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung công việc lập báo cáo Đánh giá kinh tế, tài chính cho các tiểu dự án thực hiện năm đầu và lập báo cáo Đánh giá tác động của dự án đến nông nghiệp vào nội dung “Tổng hợp BCNCKT dự án tổng thể và cập nhật dự án đầu tư các tiểu dự án thực hiện năm đầu”.

- Bổ sung chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

2. Tổng dự toán chuẩn bị đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 13.856.672.000đ

(Mười ba tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu, sáu trăm bảy hai ngàn đồng)

Trong đó:

TT

Công việc

Đã duyệt (103đ)

Bổ sung (103đ)

Tổng số (103đ)

1

Tổng hợp BCNCKT dự án tổng thể và cập nhật dự án đầu tư các tiểu dự án thực hiện năm đầu

2.850.000

765.000

3.615.000

2

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường vùng (gồm 06 tỉnh và 01 thành phố thuộc dự án)

2.990.000

0

2.990.000

3

Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tổng thể và các dự án đầu tư thực hiện năm đầu

390.000

0

390.000

4

Cập nhật báo cáo đánh giá tác động môi trường cho tiểu dự án Ô Môn-Xà No (theo yêu cầu của WB)

200.000

0

200.000

5

Lập Báo cáo đánh giá tác động xã hội, lập khung chính sách tái định cư và khung chính sách dân tộc thiểu số

2.640.000

0

2.640.000

6

Lập kế hoạch hành động tái định cư và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cho các tiểu dự án thực hiện năm đầu

2.980.000

0

2.980.000

7

Chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư (tạm tính)

341.672

700.000

1.041.672

 

Tổng cộng:

12.391.672

1.465.000

13.856.672

(Dự toán chi tiết các hạng mục do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt theo đúng chế độ định mức, đơn giá XDCB hiện hành, trên nguyên tắc không vượt tổng dự toán chuẩn bị đầu tư được Bộ phê duyệt).

3. Nguồn vốn: vốn chuẩn bị đầu tư và vốn đối ứng ODA - nguồn ngân sách Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ TC (Vụ Đầu tư);
- KBNN TW;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản