263818

Quyết định 112/QĐ-TTg năm 2015 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

263818
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 112/QĐ-TTg năm 2015 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 112/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 112/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/01/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Điều 2.

1. Bộ trưởng các Bộ chủ trì soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này.

2. Căn cứ từng trường hợp cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản theo Quyết định này.

3. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản quy định chi tiết; phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.

4. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản.

5. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

6. Định kỳ ngày 20 hàng tháng, các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo tình hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL (3b). XĐ 80

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Tên luật, pháp lệnh, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

1.

Luật hộ tịch 01/01/2016

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Bộ Tư pháp

Các cơ quan có liên quan

Tháng 9/2015

2.

Nghị định về quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục, trình tự đăng ký hộ tịch trực tuyến

Bộ Tư pháp

Các cơ quan có liên quan

Năm 2019

3.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự 01/7/2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 01/7/2015

Nghị định quy định chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

5.

Luật nhà ở 01/7/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nhà ở

Bộ Xây dựng

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

6.

Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

7.

Nghị định về công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

Bộ Xây dựng

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

8.

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

9.

Nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Bộ Xây dựng

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

10.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

Bộ Xây dựng

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

11.

Luật kinh doanh bất động sản 01/7/2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

12.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 01/7/2015

Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

13.

Nghị định về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay (Thay thế NĐ số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007)

Bộ Giao thông vận tải

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

14.

Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (Thay thế NĐ số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010)

Bộ Giao thông vận tải

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

15.

Nghị định về quản lý hoạt động bay (Thay thế NĐ số 94/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007)

Bộ Giao thông vận tải

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

16.

Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (Thay thế NĐ số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

Bộ Giao thông vận tải

Các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2015

17.

Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

18.

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động bay đặc biệt; chướng ngại vật hàng không

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

19.

Luật bảo hiểm xã hội 01/01/2016

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (đối với khu vực dân sự).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN, Phòng TMCNVN, Bảo hiểm xã hội VN, một số bộ, ngành có liên quan

Tháng 7/2015

20.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an, BLĐTB&XH, Bộ tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội VN, và một số bộ, ngành có liên quan.

Tháng 9/2015

21.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN, Phòng TMCNVN, Bảo hiểm xã hội VN, một số bộ, ngành có liên quan

Tháng 7/2015

22.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN, Phòng TMCNVN, Bảo hiểm xã hội VN, một số bộ, ngành có liên quan

Tháng 5/2017

23.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN, Phòng TMCNVN, Bảo hiểm xã hội VN, một số bộ, ngành có liên quan

Tháng 10/2015

24.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về thanh tra bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN, Phòng TMCNVN, Bảo hiểm xã hội VN và một số bộ, ngành có liên quan

Tháng 10/2015

25.

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN, Phòng TMCNVN, Bảo hiểm xã hội VN, một số bộ, ngành có liên quan

Tháng 9/2015

26.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 90 Luật bảo hiểm xã hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN, Phòng TMCNVN, Bảo hiểm xã hội VN, một số bộ, ngành có liên quan

Tháng 10/2015

27.

Luật đầu tư 01/7/2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

28.

Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

29.

Nghị định quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật đầu tư

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ ngành có liên quan

Tháng 5/2015

30.

Nghị định về giám sát, đánh giá đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2015

31.

Nghị định quy định chi tiết lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan có liên quan

Đã trình

32.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

33.

Luật doanh nghiệp 01/7/2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

34.

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

35.

Nghị định về công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

36.

Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

37.

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 01/7/2015

Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

38.

Nghị định về giám sát, đánh giá hiệu quả và công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

39.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 31/01/2016

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (hợp nhất)

Bộ Tài chính

Các cơ quan có liên quan

Tháng 6/2015

40.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Các cơ quan có liên quan

Đã trình

41.

Luật căn cước công dân 01/01/2016

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật căn cước công dân

Bộ Công an

Các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2015

42.

Luật công an nhân dân 01/07/2015

Nghị định quy định chi tiết Luật công an nhân dân

Bộ Công an

Các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2015

43.

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 05/6/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Bộ Công an

Các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2015

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản