5727

Quyết định 111/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

5727
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 111/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 111/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 111/2004/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/06/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là đầu tư, xây dựng phát triển hạ tầng đô thị, góp phần thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển đô thị đến năm 2010 có tính đến năm 2020 của thành phố Hà Nội.

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) là doanh nghiệp nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

- Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ bao gồm : Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

- Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trước đây.

2. Các công ty con là Công ty cổ phần, mà Công ty mẹ có cổ phần chi phối, bao gồm :

- Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Thịnh Liệt,

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Cầu Đuống,

- Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp,

- Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng,

- Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp và Xây lắp Hà Nội,

- Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vĩnh Tuy,

- Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Đại La,

- Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Phúc Thịnh,

- Công ty cổ phần Tư vấn và Thiết kế xây dựng Hà Nội,

- Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước,

- Công ty cổ phần Xây lắp và Kinh doanh thiết bị,

- Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà,

- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng,

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị,

- Công ty cổ phần Xây dựng nhà số 2,

- Công ty cổ phần Khoá Việt - Tiệp,

- Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng Hà Nội,

- Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.

3. Các công ty khác có vốn góp của Công ty mẹ :

- Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long,

- Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng,

- Công ty liên doanh TNHH Phát triển Nội Bài,

- Công ty TNHH Tháp Tâm Hà Nội,

- Công ty TNHH Sản xuất tấm lợp AUSTNAM,

- Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị,

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông công chính,

- Công ty cổ phần Xây lắp giao thông công chính,

- Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

4. Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thực hiện hạch toán kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty khác theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế tài chính thí điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ :

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quy chế tài chính của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội :

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; Quyết định thành lập Công ty mẹ; các Công ty con nói tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

- Nghiên cứu việc giảm số lượng Công ty con quy mô nhỏ có cùng ngành nghề kinh doanh chính.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Như Điều 3,
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW,
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản