381042

Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh

381042
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1103/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 22/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/06/2018 Số công báo: 34-34
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1103/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 22/03/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/06/2018
Số công báo: 34-34
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1103/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE CHO HỌC VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc Methadone;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế quy định về quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất bằng thuốc Methadone;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ Y tế về hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn điều trị Methadone trong các cơ sở cai nghiện ma túy;

Căn cứ Công văn số 2495/LĐTBXH-PCTNXH ngày 26 tháng 6 năm 2015 và Công văn số 1635/LĐTBXH-PCTNXH ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức thực hiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2507/TTr-LĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Bộ LĐ-TB&XH; Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Y tế;
- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- TTTU, TT HĐND/TP;
- TT
UB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN/TP và các Đoàn thể/TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Ban Văn hóa Xã hội - HĐND/TP;
- Sở Nội vụ; Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các Sở - ngành thành viên BCĐ 138/TP;
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội/TP;
- Các cơ sở cai nghiện ma túy, Cơ sở xã hội;
- VP
UB: CPVP; Các phòng CV;
- Lưu: VT (VX-TC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE CHO HỌC VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Cung cấp các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và hướng đến điều trị lâu dài, bền vững, có kiểm soát đối với người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện.

- Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các dịch vụ điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy để giúp cho người nghiện ma túy được chăm sóc, phục hồi, cải thiện về sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy nhằm giảm tác hại của ma túy đối với người nghiện, gia đình và xã hội; kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của thành phố.

2. Yêu cầu:

- Người nghiện phải tự nguyện tham gia điều trị.

- Trước khi bắt đầu điều trị Methadone cho người nghiện, phải đảm bảo tại địa phương nơi người nghiện trở về cư trú sau khi rời khỏi cơ sở cai nghiện ma túy có cơ sở điều trị Methadone.

- Liều Methadone phải phù hp với từng người nghiện dựa trên nguyên tắc bắt đầu với liều thấp, tăng từ từ và duy trì ở liều đạt hiệu quả.

- Điều trị bằng thuốc Methadone cần phải kết hợp với giáo dục, hỗ trợ về tâm lý xã hội, các dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế khác khi có chỉ định để điều trị đạt hiệu quả cao.

- Không sử dụng thuốc Methadone cho các mục đích không phải là điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

- Không dừng điều trị Methadone trừ khi có lý do y tế cụ thể.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

- Cải thiện, ổn định sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố.

- Góp phần làm giảm lây nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C và một số bệnh có liên quan trong nhóm người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện.

2. Mc tiêu cthể:

- Đảm bảo 100% các cơ sở cai nghiện ma túy công lập đảm bảo các điều kiện theo quy định và phù hợp với nhu cầu điều trị được tổ chức cung cấp các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Đảm bảo 100% người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện được đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc có nhu cầu điều trị và đáp ứng điều kiện điều trị Methadone được tham gia điều trị theo quy định.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đối tượng tham gia điều trị:

- Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện được đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tham gia điều trị bằng thuốc Methadone và cam kết tuân thủ quy trình điều trị.

- Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện đang điều trị nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập có nhu cầu điều trị Methadone.

2. Thành lập Cơ sđiều trị, cấp phát thuốc tại 12 cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố:

a) Tên và địa điểm đặt cơ sở:

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở xã hội Nhị Xuân, địa điểm: số 189E đường Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh; quy mô điều trị 200 - 250 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu, địa điểm: s463 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; quy mô điều trị 200 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, địa điểm: xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tnh Bình Phước; quy mô điều trị 200 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Số 3, địa điểm: ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; quy mô điều trị 200 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, địa điểm: ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; quy mô điều trị 150 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Số 1, địa điểm: thôn 2, xã Đakr’tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; quy mô điều trị 200 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Số 2, địa điểm: xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; quy mô điều trị 200 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức, địa điểm: xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; quy mô điều trị 200 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, địa điểm: thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; quy mô điều trị 200 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn, địa điểm: thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; quy mô điều trị 200 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình, địa điểm: ấp 4, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; quy mô điều trị 200 bệnh nhân.

- Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc điều trị Methadone - Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2, địa điểm: ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; quy mô điều trị 200 bệnh nhân.

b) Các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc điều trị Methadone đáp ứng các điều kiện:

- Điều kiện hoạt động: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dựa trên nguồn lực sẵn có, sắp xếp, sửa chữa, sử dụng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ sở cai nghiện ma túy và trang bị thêm các thiết bị cần thiết đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12 (đối với cơ sở điều trị) và Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 (đối với cơ sở cấp phát thuốc) của Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

- Cơ cấu tổ chức, nhân sự: là cán bộ, nhân viên hiện có của đơn vị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

+ Cơ sở điều trị Methadone: Số lượng và cơ cấu nhân sự gồm: 09 người, theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau: Bác sĩ: 01 người; Tư vấn viên: 01 người; Nhân viên hỗ trợ khám bệnh: 01 người; Nhân viên cấp phát thuốc: 02 người; Xét nghiệm: 01 người; Nhân viên hành chính: 01 người; Bảo vệ: 02 người; Người phụ trách chuyên môn là bác sĩ phải có giấy chứng nhận đã qua đào tạo tập huấn về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện theo hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 19 ngày 01 tháng 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

+ Cơ sở cấp phát thuốc Methadone: Số lượng và cơ cấu nhân sự gồm: 04 người, theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau: Nhân viên cấp phát thuốc: 02 người; Bảo vệ: 02 người.

c) Chế độ, chính sách:

- Đối với người bệnh: Người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 22 Nghị định s90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Đối với nhân viên làm việc tại cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone được hưởng chế độ, chính sách đối với người làm công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thuộc các cơ sở điều trị công lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Thời gian làm việc: Cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone bố trí nhân viên làm việc tất cả các ngày trong tuần.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN:

1. Giai đoạn 1: Quý I và Quý II năm 2018, thành lập 07 cơ sở điều trị:

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở xã hội Nhị Xuân;

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu;

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Số 3;

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá;

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Số 1;

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Số 2;

- Cơ sở điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh.

2. Giai đoạn 2: Triển khai đồng thời khi các cơ sđáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, chậm nhất hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2018, gồm:

- Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức;

- Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa;

- Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn;

- Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc điều trị Methadone - Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình;

- Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc điều trị Methadone - Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Ngân sách thành phố đảm bảo thực hiện và từ nguồn thu phí dịch vụ điều trị Methadone (nếu có).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố:

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bệnh nghiện, các biện pháp dự phòng, giảm hại và điều trị nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hp với các Sở - ngành liên quan hướng dẫn, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác phục vụ công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố.

- Phối hp với Sở Y tế thẩm định và công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho đội ngũ cán bộ tại các cơ sở cai nghiện ma túy và hướng dẫn dự trù đảm bảo nguồn thuốc để điều trị cho người bệnh.

- Phối hp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tiếp nhận, bảo quản thuốc điều trị Methadone và quy trình điều trị, chuyển tuyến điều trị.

- Hướng dẫn phân bổ người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện, tự nguyện điều trị bằng thuốc Methadone vào các cơ sở cai nghiện ma túy có điều trị Methadone.

- Phối hp với Công an thành phố, Sở Y tế và các Sở, ngành có liên quan rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người nghiện có nhu cầu điều trị nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Phối hp với Sở Nội vụ, Sở Y tế sắp xếp, bố trí và có chế độ thu hút đội ngũ cán bộ y tế đủ điều kiện về làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy một cách phù hợp.

2. SY tế:

- Tiếp tục triển khai thực hiện mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn về điều trị nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, cấp giấy chứng nhận để đảm bảo điều kiện hoạt động.

- Chủ trì, phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố thẩm định và công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định.

- Chủ trì trong việc quản lý, dự trù, mua, cung ứng đảm bảo nguồn thuốc Methadone điều trị cho người bệnh tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố và hướng dẫn dự trù, cung ứng, cấp phát, sử dụng, quản lý thuốc Methadone tại các cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu quy trình tiếp nhận điều trị nghiện; quy trình tiếp nhận, bảo quản, phân phối và cấp phát thuốc; quy trình chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ sở cai nghiện ma túy về biên chế, nhân sự làm việc tại các cơ sở điều trị, các điểm cấp phát thuốc Methadone và có phương án kịp thời hỗ trợ cán bộ y tế để đảm bảo 100% cơ sở cai nghiện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ điều trị nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Chủ trì, phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát và báo cáo việc triển khai thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố về công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

3. Công an thành phố: Chđạo, hướng dẫn các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ sở cai nghiện ma túy đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì, phi hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về đnh biên và chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động tham gia công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố; ưu tiên, kịp thời sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ y tế đủ điều kiện về làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bố trí ngân sách để triển khai thực hiện.

6. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các đơn vị liên quan thẩm định nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng năm, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phân bổ cho các đơn vị.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hp với các Sở - ngành hướng dẫn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn thành phố.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể thành phố: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Sở - ngành có liên quan triển khai công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai Kế hoạch điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về tác hại của ma túy, các chủ trương, biện pháp cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố và tại địa phương; tuyên truyền vận động người nghiện và gia đình tự nguyện ra đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và tự nguyện đăng ký điều trị Methadone.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các phường, xã, thị trấn khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng tình hình nghiện ma túy tại địa phương và vận động họ tham gia các chương trình, kế hoạch cai nghiện phục hồi và các chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại địa phương.

- Thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, giáo dục, học nghề, vay vốn, giải quyết việc làm, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đối với người nghiện ma túy và tạo điều kiện cho người nghiện tiếp cận các dịch vụ cai nghiện tự nguyện và các dịch vụ chăm sóc y tế có liên quan.

- Chủ động bố trí ngân sách và tăng cường huy động các nguồn lực để hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện trên địa bàn.

10. Các Cơ sở cai nghiện ma túy có tổ chức điều trị Methadone:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự dựa trên nguồn lực sẵn có, sắp xếp, sửa chữa, sử dụng hiệu quả, phù hp với nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ sở cai nghiện ma túy và trang bị thêm các thiết bị cần thiết đáp ứng các điều kiện theo quy định để thực hiện Kế hoạch.

- Sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, cử cán bộ tham gia tập huấn để đảm bảo các điều kiện theo quy định về điều trị nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

- Lập dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone và thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, sử dụng, quản lý thuốc Methadone.

- Tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo hướng dẫn chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định và tuân thủ các quy trình hướng dẫn chuyên môn khác của cơ quan có thẩm quyền.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các Bộ - ngành Trung ương theo quy định./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản