327055

Quyết định 110/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

327055
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 110/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 110/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 04/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 110/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu
Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 04/08/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình tại Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 215/TTr-STNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hòa Bình với các chỉ tiêu chủ yếu (đính kèm phụ lục các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

PHỤ LỤC

BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Hòa Bình

Xã Minh Diệu

Xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Mỹ B

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

NNP

31.276,31

2.387,39

3.830,34

3.629,27

3.325,72

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11.476,31

980,98

3.511,25

3.318,82

2.944,33

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11.476,31

980,98

3.511,25

3.318,82

2.944,33

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

33,43

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.139,46

308,07

319,09

310,45

330,47

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.743,16

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

15.286,07

1.098,35

-

-

24,16

1.8

Đất làm muối

LMU

571,12

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

26,76

-

-

-

26,76

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.071,99

281,12

231,33

252,75

275,81

2.1

Đất quốc phòng

CQP

191,83

1,32

-

1,88

-

2.2

Đất an ninh

CAN

3,72

3,22

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,54

0,52

-

-

0,02

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

6,46

4,30

0,04

-

1,58

2.8

Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản

SKS

 

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

779,86

39,16

19,59

23,26

25,95

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,51

0,36

-

-

2,15

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

436,20

-

60,73

55,04

56,77

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

87,28

87,28

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

7,73

2,91

1,15

1,66

0,14

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

6,46

3,03

-

-

1,92

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

20,28

6,23

0,63

2,47

2,03

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

62,12

25,09

2,80

1,42

4,84

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,81

-

-

0,50

-

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

2,29

0,17

0,25

0,43

0,19

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.462,91

107,52

146,13

166,09

180,24

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

8.292,05

-

-

-

-

4

Đất đô thị*

KDT

2.668,52

2.668,52

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Vĩnh Hậu

Xã Vĩnh Hậu A

Xã Vĩnh Mỹ A

Xã Vĩnh Thịnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

31.276,31

4.008,53

3.779,06

4.832,69

5.483,31

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11.476,31

-

-

715,32

5,61

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11.476,31

-

-

715,32

5,61

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

33,43

-

-

6,47

26,96

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.139,46

171,99

116,50

327,61

255,29

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.743,16

401,36

274,98

-

1.066,82

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

15.286,07

3.122,53

3.387,58

3.783,29

3.870,16

1.8

Đất làm muối

LMU

571,12

312,66

-

-

258,46

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

26,76

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.071,99

353,54

549,33

330,87

797,25

2.1

Đất quốc phòng

CQP

191,83

-

185,63

-

3,00

2.2

Đất an ninh

CAN

3,72

-

-

-

0,50

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,54

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

6,46

0,52

-

0,03

-

2.8

Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản

SKS

 

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

779,86

90,59

118,51

25,90

436,91

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,51

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

436,20

55,52

59,19

94,22

54,74

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

87,28

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

7,73

0,48

0,57

0,22

0,60

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

6,46

-

-

-

1,51

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

20,28

2,21

2,62

2,88

1,21

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

62,12

0,50

4,79

17,34

5,32

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,81

0,18

0,07

0,47

0,59

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

2,29

-

-

0,22

1,03

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.462,91

203,55

177,95

189,58

291,84

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

8.292,05

1.892,97

2.064,52

-

4.334,56

4

Đất đô thị*

KDT

2.668,52

-

-

-

 

Ghi chú:* Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2016:

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT. Hòa Bình

Xã Minh Diệu

Xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Mỹ B

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

NNP

14,11

2,30

0,04

0,80

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,46

-

0,04

0,30

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,46

-

0,04

0,30

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,11

1,40

-

0,50

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

11,54

0,90

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,60

0,50

-

-

-

2.1

Đất phát triển hạ tầng

DHT

-

-

-

-

-

2.2

Đất ở tại đô thị

ODT

0,50

0,50

-

-

-

2.3

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,10

-

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Vĩnh Hậu

Xã Vĩnh Hậu A

Xã Vĩnh Mỹ A

Xã Vĩnh Thịnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

14,11

6,61

0,63

0,12

3,61

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,46

-

-

0,12

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,46

-

-

0,12

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,11

-

0,21

-

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

11,54

6,61

0,42

-

3,61

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,60

-

-

0,10

-

2.1

Đất phát triển hạ tầng

DHT

-

-

-

-

-

2.2

Đất ở tại đô thị

ODT

0,50

-

-

-

-

2.3

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,10

-

-

0,10

-

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016:

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT. Hòa Bình

Xã Minh Diệu

Xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Mỹ B

(1)

(2)

(3)

(4) =(5)+(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

280,07

3,23

0,72

1,00

0,65

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0,94

-

0,52

0,30

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

0,94

-

0,52

0,30

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,29

2,13

0,20

0,70

0,65

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

274,84

1,10

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,17

-

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Vĩnh Hậu

Xã Vĩnh Hậu A

Xã Vĩnh Mỹ A

Xã Vĩnh Thịnh

(1)

(2)

(3)

(4) =(5)+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

280,07

6,81

0,83

0,32

266,51

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0,94

-

-

0,12

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

0,94

-

-

0,12

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,29

0,10

0,31

0,10

0,10

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

274,84

6,71

0,52

0,10

266,41

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,17

0,17

-

-

-

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016:

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT. Hòa Bình

Xã Minh Diệu

Xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Mỹ B

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

300,00

-

-

-

-

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

300,00

-

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Vĩnh Hậu

Xã Vĩnh Hậu A

Xã Vĩnh Mỹ A

Xã Vĩnh Thịnh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

300,00

60,00

90,00

-

150,00

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

300,00

60,00

90,00

-

150,00

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản