9331

Quyết định 110/2002/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

9331
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 110/2002/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 110/2002/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 31/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 110/2002/QĐ-BTNMT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 31/12/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2002/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ ĐẤT ĐAI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đất đai, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Đất đai là tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về đất đai trên các mặt chính sách, pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật dài hạn và hàng năm về lĩnh vực đất đai;

2. Soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng về lĩnh vực đất đai;

3. Tham gia xây dựng hoặc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai do các bộ, ngành, địa phương chủ trì hoặc gửi lấy ý kiến;

4. Kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai; phát hiện, kiến nghị Bộ trưởng biện pháp xử lý đối với những văn bản của các bộ, ngành, địa phương ban hành không đúng thẩm quyền hoặc trái với các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chính sách, pháp luật về đất đai; đề xuất hoặc tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai;

5. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai;

6. Tổ chức điều tra tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất và đối với xã hội; tổng kết thực tiễn và đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai;

7. Trả lời tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật về đất đai theo sự phân công của Bộ;

8. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án hợp tác quốc tế về xây dựng chính sách, pháp luật về đất đai theo sự phân công của Bộ;

9. Giữ mối liên hệ với các hội, tổ chức phi chính phủ; theo dõi, báo cáo Bộ trưởng về hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực đất đai;

10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao;

12. Quản lý công chức thuộc Vụ.

Điều 3. Tổ chức của Vụ

Lãnh đạo Vụ Đất đai có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao; xây dựng qui chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Vụ; thừa lệnh Bộ trưởng ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ và các văn bản trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật đất đai.

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Công chức của Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Đất đai, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

-Như Điều 4,
-Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
-Văn phòng Đảng uỷ, Công đoàn,
Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ,
-Lưu: TCCB(3), VT.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Mai Ái Trực

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản