8203

Quyết định 110/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc phân cấp phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu tư vấn của Dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

8203
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 110/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc phân cấp phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu tư vấn của Dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 110/2000/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 26/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/2000 Số công báo: 48-48
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 110/2000/QĐ-BNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 26/10/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/2000
Số công báo: 48-48
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, KẾT QUẢ XÉT THẦU TƯ VẤN CỦA DỰ ÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 71/1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 03/5/1999 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 179/1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 27/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân cấp phê duyệt dự toán dự án Bảo về rừng và phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các dự án lâm lâm nghiệp tại công văn số 743 CV/DALN-WB1 ngày 22/9/2000;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đầu tư xây
dựng cơ bản, Vụ Tài chính kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1- Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh có dự án:

1/ Phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu và hợp đồng dịch vụ về Quy hoạch sử dụng đất và giao đất, khoán bảo vệ rừng. khuyến nông khuyến lâm trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành của Tống cục địa chính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các hoạt dộng hiện trường.

2/ Phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu và hợp đồng dịch vụ cho các chi phí khác các công trình xây dựng có giá trị từ 01 tỷ đồng trở xuống và mua sắm hàng hóa có giá trị từ 500 triệu đồng trở xuống trên cơ sở kế hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

3/ Phê duyệt hợp đồng của Ban quản lý dự án tỉnh với các tổ chức quần chúng tại vùng dự án dối với các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cấp IV; đường giao thông cấp kỹ thuật 20. có giá trị không quá 100 triệu đồng trên cơ sở kế hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt.

4/ Phê duyệt Kế hoạch hành động xã của các xã vùng dự án trong khuôn khổ nội dung hoạt động của dự án, sau khi có ý kiến của Ngân hàng thế giới và Ban quản lý dự án Trung ương.

Điều 2.- Trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, Ban quản lý dự án các tỉnh cần xem xét đối chiếu với các Hiệp định đã ký kết, các qui định của Ngân hàng thế giới, các qui định của Nhà nước và ý kiến bằng văn bản của Ban quản lý dự án Trung ương.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính kế toán, Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Thủ trường các đơn vị có liên quan, Trưởng ban Ban quản lý các dự án lâm nghiệp, Ban quản lý dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Đẳng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản