118308

Quyết định 107/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước (lần 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

118308
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 107/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước (lần 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 107/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phan Ngọc Thuỷ
Ngày ban hành: 24/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 107/QĐ-BNN-TC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phan Ngọc Thuỷ
Ngày ban hành: 24/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 107/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (LẦN 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BNN-TC ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2010 (lần 1);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 (lần 1) cho: Cục Chăn nuôi - (Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được giao, Thủ trưởng đơn vị giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

DỰ TOÁN

THU, CHI NSNN NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Cục Chăn nuôi

Mã số sử dụng ngân sách: 1076608 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình

ĐVT: 1.000 đồng

Loại

Khoản

TT

Nội dung

Tổng số

Ghi chú

 

 

I

TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

 

 

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

 

 

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp ngân sách

 

 

 

 

II

DỰ TOÁN CHI NSNN

16.789.000

 

460

463

1

Các hoạt động quản lý hành chính nhà nước

4.883.000

 

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện tự chủ

3.013.000

 

 

 

 

Trong đó: KP tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

211.000

 

 

 

 

- Kinh phí trích nộp quỹ thi đua khen thưởng của Bộ

7.824

 

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

1.870.000

Phụ lục số 1

010

013

2

Sự nghiệp kinh tế

10.566.000

 

 

 

2.1

Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp

10.566.000

 

 

 

2.1.1

Kinh phí thường xuyên

1.016.000

 

 

 

 

Trong đó: KP tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

5.000

 

 

 

 

- Kinh phí trích nộp quỹ thi đua khen thưởng của Bộ

1.035

 

 

 

2.1.2

Kinh phí không thường xuyên (Không bao gồm Vốn đối ứng)

9.550.000

Phụ lục số 1

280

281

3

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

200.000

 

 

 

3.1.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

3.2.2

Kinh phí không thường xuyên

200.000

 

370

371

4

Nghiên cứu khoa học

1.140.000

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

 

 

4.1.1

- Trong đó kinh phí không khoán

1.140.000

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

Đơn vị: Cục Chăn nuôi

ĐVT: 1.000 đồng

TT

Nội dung

Tổng số

1

Kinh phí không thực hiện tự chủ loại 460-463 (QLHCNN)

1.870.000

 

- ISO, Cải cách hành chính

140.000

 

- Hỗ trợ kinh phí đoàn ra theo nhiệm vụ của Bộ

100.000

 

- Rà soát văn bản QPPL

50.000

 

- Mua sắm TSCĐ

300.000

 

- Sửa chữa thường xuyên TSCĐ

200.000

 

- Sửa chữa trụ sở tại số 2 Hoàng Quốc Việt

1.080.000

2

Kinh phí không thường xuyên loại 010 - 013 (Sự nghiệp kinh tế NN):

9.550.000

 

- Kinh phí Ban điều hành Chương trình giống

100.000

 

- Công tác phục vụ dự báo phục vụ sản xuất

800.000

 

- Hoạt động kiểm định giống vật nuôi (TT Khảo kiểm nghiệm giống vật nuôi t/ă chăn nuôi)

1.000.000

 

- Công tác chỉ đạo, giám sát dịch bệnh ngành nông nghiệp

2.000.000

 

- Hỗ trợ nhiệm vụ nhà nước đặt hàng cho các ĐV sự nghiệp

1.500.000

 

- Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi rau, chè

1.500.000

 

- Kinh phí Điều tra cơ bản:

1.700.000

 

+ Điều tra tình hình ô nhiễm môi trường và biện pháp xử lý chất thải trong CS chăn nuôi lợn, trâu, bò

700.000

 

+ Điều tra cơ cấu và biến động phương thức SX, tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi

1.000.000

 

- Kinh phí Thiết kế quy hoạch:

950.000

 

+ Quy hoạch cơ sở SX một số giống vật nuôi chính đến năm 2020, tầm nhìn 2030

950.000

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản