326186

Quyết định 1012/QĐ-BXD năm 2016 Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

326186
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1012/QĐ-BXD năm 2016 Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1012/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 27/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1012/QĐ-BXD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 27/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1012/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTG NGÀY 31/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTG NGÀY 31/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 27 tháng 09 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 25/CT-TTg), Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, tập trung vào các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng; lập, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định, đánh giá công nghệ sản xuất; thẩm tra thiết kế, cấp phép xây dựng; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, thanh tra các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, các dự án thuộc ngành Xây dựng; bảo đảm và hài hòa giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2. Hoàn thành việc rà soát các quy hoạch, các dự án đầu tư lớn; rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về lĩnh vực môi trường có liên quan thuộc chức năng quản lý của ngành Xây dựng theo quy định của Chỉ thị số 25/CT-TTg bảo đảm chất lượng, tiến độ.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực được phân công, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý môi trường; rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến công tác bảo vệ môi trường

1.1. Tập trung hoàn thiện, rà soát chính sách, pháp luật, định mức kinh tế kỹ thuật, các Quy chuẩn, tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường

a) Rà soát định mức, chi phí cho bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư của dự án xây dựng; nghiên cứu xây dựng và trình ban hành suất đầu tư, giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Thực hiện: Vụ Kinh tế Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Viện Kinh tế Xây dựng; các Bộ, ngành liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2017.

b) Rà soát, bổ sung chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật về thoát nước, xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và các quy định có liên quan về bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các Định hướng, Chiến lược, Chương trình về thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thực hiện: Cục Hạ tầng Kỹ thuật phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; các Bộ, ngành liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/11/2017.

c) Rà soát, bổ sung, sửa đổi Thông tư số 01/2011/TT-BXD về Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Thực hiện: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/11/2017.

1.2. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch, lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng

a) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm rõ những nội dung bảo vệ môi trường và từng công trình bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

- Thực hiện: Vụ Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia; các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/11/2017.

b) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm rõ những nội dung bảo vệ môi trường và từng công trình bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

- Thực hiện: Cục Hạ tầng Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia; các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/11/2017.

c) Kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng; cấp phép xây dựng nhằm đảm bảo các quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường để có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo quy định tại Khoản 2 Điều 58, Điều 83 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

- Thực hiện: Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng; các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên

d) Rà soát, đánh giá, thẩm định các công nghệ của các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư, không cho phép đầu tư các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, tiêu hao nhiều năng lượng, tài nguyên nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.

- Thực hiện: Vụ Vật liệu Xây dựng chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, Vụ Kế hoạch Tài chính, các Cục, Vụ chức năng, các Viện nghiên cứu, các Hội, Hiệp hội.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

1.3. Rà soát, báo cáo kịp thời những chồng chéo, vướng mắc về lĩnh vực bảo vệ môi trường phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch Đô thị, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan

- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/11/2017.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm các nguồn thải của các cơ sở sản xuất trực thuộc Bộ Xây dựng

2.1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

a) Rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các công trình xử lý chất thải, các biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quản lý, nhất là các dự án lớn có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường để có điều chỉnh kịp thời.

- Thực hiện: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/11/2017.

b) Kiểm tra, thanh tra, thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đến triển khai thực hiện và vận hành các dự án lớn, có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường do Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

- Thực hiện: Thanh tra Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

2.2. Phối hợp các hoạt động thuộc chức năng quản lý trong Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông

- Thực hiện: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Hạ tầng Kỹ thuật.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

3. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong Kế hoạch hành động

- Thực hiện: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung việc thực hiện Kế hoạch hành động.

2. Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng:

- Giao Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo chung việc thực hiện Kế hoạch hành động.

- Các Thứ trưởng khác theo lĩnh vực công việc và đơn vị được phân công phụ trách để chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hành

động.

- Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị; trường hợp cần giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

- Căn cứ Kế hoạch hành động của Bộ, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả; trong đó, phân công rõ nhiệm vụ cho lãnh đạo và chuyên viên chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch.

- Báo cáo định kỳ sáu tháng (trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12) tình hình thực hiện Kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường để tổng hợp.

4. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng định kỳ sáu tháng (trước ngày 25 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 25 tháng 12).

- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động.

5. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc trong Kế hoạch hành động lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bộ Xây dựng.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản