Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1011/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, tổ chức rà soát thường xuyên các báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ để sửa đổi, bổ sung và công bố kịp thời Danh mục báo cáo khi có sự thay đổi.

Cục Công nghệ thông tin kịp thời công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2604/QĐ-BTP ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
Lưu: VT,
VP (TH&KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

PHỤC LỤC 1

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LỒNG GHÉP VÀO BÁO CÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG, BÁO CÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP HẰNG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1011/QĐ-BTP ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

TÊN BÁO CÁO

TẦN SUẤT

VĂN BẢN QUY ĐỊNH

HÌNH THỨC

CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO

CẤP THỰC HIỆN BÁO CÁO

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

VĂN BẢN GIẤY

TRUNG ƯƠNG

TỈNH

HUYỆN

I

BÁO CÁO CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

1

Báo cáo về công tác pháp chế

Hằng năm

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

X

 

Chính phủ

Bộ Tư pháp

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

II

CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

2

Báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

Hằng năm

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

X

 

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

3

Báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Hằng năm

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

4

Báo cáo về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Hằng năm

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

X

 

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

5

Báo cáo về công tác rà soát hệ thống hóa VBQPPL tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Hằng năm

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

III

CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

6

Báo cáo về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

Hằng năm

Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

7

Báo cáo về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương

Hằng năm

Nghị định 102/2017/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của BT BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

X

 

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

IV

CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

8

Báo cáo về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương

Hằng năm

Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 06/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

9

Báo cáo về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hằng năm

Nghị định 63/2011/NĐ-CP; Thông tư số 12/2012/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

X

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

10

Báo cáo về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương

Hằng năm

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

X

 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

11

Báo cáo về hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương

Hằng năm

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại

X

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

12

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn của mình ở địa phương

Hằng năm

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ

X

 

Sở Tư pháp

 

Cơ quan chuyên môn của

UBND tỉnh

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

13

Báo cáo về tình hình tổ chức luật sư và hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt động luật sư

Hằng năm

Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ; Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

14

Báo cáo về hoạt động công chứng tại địa phương

Hằng năm

Luật công chứng năm 2014; Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

X

 

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

15

Báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

Hằng năm

Luật giám định tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

16

Báo cáo về tình hình trưng cầu, đánh giá việc thực hiện giám định và sử dụng kết luận giám định tư pháp

Hằng năm

Luật giám định tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ Công an; Bộ Quốc phòng

 

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

17

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương

Hằng năm

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP của Chính phủ

X

 

Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

18

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật tại địa phương

Hằng năm

Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ; Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 9/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

V

CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT

19

Báo cáo về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật

Hằng năm

Nghị định 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ; và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào BC công tác tư pháp hằng năm

VI

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

20

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

6 tháng

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Tòa án NDTC; Viện KSNDTC; bộ; cơ quan ngang bộ

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp 6 tháng

VII

CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

21

Báo cáo kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý với người dân tộc thiểu số

Hằng năm

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/02/2012 giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban dân tộc về trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

X

 

Bộ Tư pháp (Cục TGPL) UB Dân tộc (Vụ Pháp chế)

 

Sở Tư pháp, Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, TP trực thuộc TƯ

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

22

Báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Hằng năm

Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

X

 

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

23

Báo cáo về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc của trợ giúp viên pháp lý

Hằng năm

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

X

 

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

VIII

CÔNG TÁC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

24

Báo cáo về tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch

Hằng năm

Luật hộ tịch năm 2014

X

 

Chính phủ

Bộ Tư pháp

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

UBND cấp huyện

UB ND cấp xã

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

25

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 -2024

Hằng năm

Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

26

Báo cáo tình hình thực hiện liên thông TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

Hằng năm

Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ Công an; Bảo hiểm xã hội Việt Nam

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

UBND cấp huyện

UB ND cấp xã

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp hằng năm

IX

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

27

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

6 tháng; Hằng năm

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

UB ND cấp xã

Lồng ghép vào BC công tác tư pháp 6 tháng; hằng năm

28

Báo cáo công tác hòa giải ở cơ sở

6 tháng;

Hằng năm

Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

X

 

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

UB ND cấp xã

Lồng ghép vào BC công tác tư pháp 6 tháng; hằng năm

29

Báo cáo kết quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

6 tháng; Hằng năm

Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

X

 

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

 

Lồng ghép vào BC công tác tư pháp 6 tháng; hằng năm

30

Báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

6 tháng; Hằng năm

Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

 

Lồng ghép vào BC công tác tư pháp 6 tháng; hằng năm

X

CÔNG TÁC NUÔI CON NUÔI

31

Báo cáo tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi

6 tháng; Hằng năm

Luật nuôi con nuôi năm 2010

X

 

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộC TƯ

 

 

Lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp 6 tháng, hằng năm

XI

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

32

Báo cáo tình hình tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương

Hằng năm

Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ

X

 

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Lồng ghép vào BC công tác tư pháp hằng năm

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN THEO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN RIÊNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1011/QĐ-BTP ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

TÊN BÁO CÁO

TẦN SUẤT

VĂN BẢN QUY ĐỊNH

HÌNH THỨC

CƠ QUAN

NHẬN BÁO CÁO

CẤP THỰC HIỆN BÁO CÁO

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

VĂN BẢN GIẤY

TRUNG ƯƠNG

TỈNH

HUYỆN

1

Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, hằng năm

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

X

 

Chính phủ

Bộ Tư pháp

 

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

2

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Hằng năm

Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

 

X

Quốc hội

Bộ Tư pháp

 

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

3

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại tại địa phương

Hằng năm

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

X

 

Bộ Tư pháp

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

4

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

6 tháng;

Hằng năm

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017); Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018

X

 

Bộ Tư pháp

Tòa án nhân dân tối cao; các bộ, cơ quan ngang bộ

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

5

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

6 tháng; Hằng năm

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ

UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

6

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương

Hằng năm

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC ngày 29/6/2018 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

X

 

Bộ Tư pháp

 

Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành đp)

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

7

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Hằng năm

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định 68/2018/NĐ-CP; Thông tư 08/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

X

 

Bộ Tư pháp

Tòa án NDTC; Viện KSNDTC; bộ; cơ quan ngang bộ

UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ

 

 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản