8691

Quyết định 09/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt-May trực thuộc Viện Kinh tế-Kỹ thuật Dệt-May do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

8691
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 09/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt-May trực thuộc Viện Kinh tế-Kỹ thuật Dệt-May do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 09/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 23/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 09/2000/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 23/02/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ DỆT-MAY TRỰC THUỘC VIỆN KINH TẾ-KỸ THUẬT DỆT-MAY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo và các cơ sở nghiên cứu;
Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 752/BKH-DN ngày 03 tháng 02 năm 2000;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam (Tờ trình số 2515/TT-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 1999 );
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt-May trực thuộc Viện Kinh tế-Kỹ thuật Dệt-May - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam.

Tên giao dịch đối ngoại: PRODUCTION AND SERVICE FOR TEXTILE - GARMENT COMPANY, viết tắt là PROSECO.

Trụ sở đóng tại: 478, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt-May là doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

-Triển khai kỹ thuật, công nghệ mới từ các kết quả nghiên cứu áp dụng vào sản xuất dưới các hình thức chế thử mẫu nhỏ để sản xuất các sản phẩm dệt, may,

-Sản xuất kinh doanh các sản phẩm sợi, dệt,may,

-Thực hiện các dịch vụ huấn luyện, đào tạo, chuyển giao công nghệ sợi, dệt, may và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vốn điều lệ của Công ty: 3.296.426.574 đồng.

Trong đó:

+Vốn ngân sách: 3.176.363.574 đồng;

+Vốn tự bổ sung: 120.063.000 đồng.

Điều 3. Uỷ quyền cho Viện trưởng Viện Kinh tế-Kỹ thuật Dệt-May quản lý Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt-May; chịu trách nhiệm chỉ đạo Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, chấp hành chế độ chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Điều lệ Công ty trình Tổng Công ty Dệt-May.

Uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty được quy định tại Điều 6, Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

-Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt-May có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ Công ty và những quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, Viện trưởng Viện Kinh tế-Kỹ thuật Dệt-May, Giám đốc Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt-May có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
-Như điều 4,
-Văn phòng Chính phủ,
-Ban ĐMQLDNTW,
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
-Bộ Tài chính,
-Bộ KHCNMT,
-Ngân hàng Nhà nước VN,
-Ban TCCBCP,
-UBND thành phố Hà Nội,
-Lưu VP, TCCB.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản