380920

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

380920
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 08/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Dương Văn Thắng
Ngày ban hành: 16/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 08/2018/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh
Người ký: Dương Văn Thắng
Ngày ban hành: 16/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 34/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 631/TTr-SCT, ngày 23 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP. UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu

1. Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và các quy hoạch ngành liên quan; phải gắn với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, đô thị trong tương lai và những tuyến giao thông quan trọng; chú trọng phát triển các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

2. Các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

3. Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước xây dựng các cửa hàng xăng dầu hiện đại, đảm bảo văn minh thương mại, đa dạng hóa mô hình tổ chức kinh doanh xăng dầu, kết hợp với các dịch vụ tiện ích như: dịch vụ rửa xe, bảo dưỡng xe, bãi đỗ xe, dịch vụ dừng nghỉ, cửa hàng bách hóa, cửa hàng ăn uống, máy rút tiền.

4. Tập trung khắc phục, giải quyết tồn tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã đầu tư xây dựng trước đây không còn phù hợp hiện đang hoạt động kinh doanh nhưng chưa đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, phải cải tạo, nâng cấp và hoàn thành các thủ tục theo quy định để được tồn tại, phát triển.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phân loại cửa hàng kinh doanh xăng dầu và phân cấp kho xăng dầu

1. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường bộ

a) Loại 1: diện tích đất tối thiểu 4.000m2 (không bao gồm diện tích đất phần lộ giới đường giao thông), chiều rộng mặt tiền tối thiểu 50m, chiều sâu tối thiểu 80m, xây dựng trên tuyến đường quốc lộ;

b) Loại 2: diện tích đất tối thiểu 2.400m2 (không bao gồm diện tích đất phần lộ giới đường giao thông), chiều rộng mặt tiền tối thiểu 40m, chiều sâu tối thiểu 60m, xây dựng trên các tuyến đường còn lại.

2. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu ven sông

Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch bến bãi, giao thông đường thủy và phù hợp các quy định hiện hành. Diện tích đất tối thiểu 2.000m2, chiều rộng mặt tiền tối thiểu 50m, chiều sâu tối thiểu 40m.

3. Diện tích đất được co giãn số đo chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu 10% nhưng tổng diện tích đất không đổi.

4. Kho xăng dầu

Thực hiện theo quy định Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng (gọi tắt là Thông tư số 39/2013/TT-BCT) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT (gọi tắt là Thông tư số 34/2017/TT-BCT); Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế; các quy định hiện hành.

Điều 5. Tiêu chí về địa điểm, khoảng cách

1. Phù hợp các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phát triển giao thông và các quy hoạch khác có liên quan.

2. Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu đảm bảo các yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

3. Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy định đảm bảo khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng xăng dầu theo quy định tại Bảng 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương (gọi tắt là Thông tư số 11/2013/TT-BCT).

4. Địa điểm xây dựng kho xăng dầu cách các công trình ngoài kho tối thiểu 100 mét (tính từ bể chứa của địa điểm xây dựng kho đến ranh giới công trình).

5. Các công trình ngoài cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu bao gồm: khu dân cư tập trung (đối với kho xăng dầu), trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu du lịch, khu di tích, lịch sử.

6. Việc xác định các địa điểm dự kiến xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu phải thỏa mãn các tiêu chí tại Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. Địa điểm xây dựng cụ thể do nhà đầu tư lựa chọn và được chính quyền địa phương chấp thuận.

Điều 6. Thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (theo Luật Đầu tư năm 2014);

b) Dự án trên đường quốc lộ, xã biên giới, ven sông, kho xăng dầu; dự án gần khu du lịch, khu di tích, lịch sử;

c) Dự án tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: cấp chủ trương đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu cho các trường hợp không quy định tại Khoản 1 Điều này theo đúng quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành

1. Sở Công Thương

a) Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quy định này;

b) Chủ trì phối hợp sở, ban, ngành kiểm tra rà soát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa đáp ứng đủ điều kiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;

c) Có ý kiến về các dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu tại Điều 6 Quy định này trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp chủ trương;

d) Cấp Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định;

đ) Phổ biến, hướng dẫn kịp thời các văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu và chỉ đạo cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định;

e) Tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện về UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Sở Xây dựng

Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây dựng cửa hàng, kho xăng dầu theo thẩm quyền quy định.

3. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND các huyện, thành phố làm cơ sở cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu; hướng dẫn thủ tục và thực hiện các trình tự thủ tục thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng quy định; hướng dẫn và quản lý về vệ sinh môi trường đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, hoạt động đầu tư kinh doanh xăng dầu; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Quy định này.

7. Công an tỉnh

Hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh môi trường theo quy định; tổ chức thỏa thuận thiết kế kỹ thuật xây dựng về phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu an toàn hệ thống phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; phối hợp với sở, ngành liên quan thường xuyên quản lý và tăng cường biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu.

8. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Chủ trì, phối hợp lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Quy định này.

Điều 8. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

1. Công bố quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp để phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định; hướng dẫn, quản lý nhà nước về xây dựng, môi trường theo phân cấp; tổ chức cấp giấy phép xây dựng theo đúng thẩm quyền quy định.

2. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố thực hiện xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp chủ trương xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các quy định hiện hành, nhất là thẩm định diện tích đất, khoảng cách đối với các công trình công cộng, các tiêu chí xây dựng cửa hàng xăng dầu (có biên bản thẩm định) trình UBND huyện, thành phố xem xét, có văn bản lấy ý kiến Sở Công Thương.

3. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định này.

4. Chủ trì, phối hợp lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy định này.

5. Chủ trì, phối hợp lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định này.

6. Kiểm tra quy trình thủ tục đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trước khi cấp phép xây dựng theo thẩm quyền được phân cấp.

7. Theo dõi tình hình phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện hoặc Phòng Kinh tế thành phố báo cáo về Sở Công Thương tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

8. Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các cửa hàng xăng dầu thuộc diện phải cải tạo, nâng cấp, mở rộng, di dời, giải tỏa hoặc chuyển đổi công năng để phối hợp sở, ngành liên quan báo cáo xử lý.

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh xăng dầu

1. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu gửi Đơn đề nghị cấp chủ trương xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho xăng dầu (có xác nhận của UBND cấp xã) đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện hoặc Phòng Kinh tế thành phố và kèm theo bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm dự kiến xây dựng.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh xăng dầu. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ và cơ sở kinh doanh; đảm bảo văn minh thương mại.

3. Đối với diện tích đất thực hiện xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu nếu được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, Nhà đầu tư liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

4. Khi xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho, các công trình khác phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ theo đúng quy định của Pháp luật đất đai. Trường hợp xây dựng mở rộng diện tích đất để bố trí các hạng mục công trình khác thì tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.

5. Xây dựng cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BCT và các quy định hiện hành; phải xây dựng hệ thống thu hồi hơi xăng dầu; bố trí trang thiết bị, kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình.

6. Xây dựng kho xăng dầu phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 34/2017/TT-BCT; Thông tư số 39/2013/TT-BCT; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế; các quy định hiện hành.

7. Cải tạo, nâng cấp các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã đầu tư xây dựng trước đây không còn phù hợp hiện đang hoạt động kinh doanh nhưng chưa đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, phải cải tạo, nâng cấp và hoàn thành các thủ tục theo quy định để được tồn tại và phát triển.

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa đáp ứng đủ điều kiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành phải cải tạo, nâng cấp để được tiếp tục kinh doanh trên địa bàn tỉnh được xử lý như sau:

1. Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có diện tích đất dưới 300m2

a) Thời hạn đến ngày 31/12/2018, cửa hàng xăng dầu phải được trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động hoặc bán tự động, ngoài ra phải nâng cấp, cải tạo và xây dựng các hạng mục công trình của cửa hàng xăng dầu như: nhà vệ sinh công cộng (nếu chưa có), bể chứa, van thở, tường bao, bãi đỗ xe;

b) Thời hạn đến ngày 31/12/2020, cửa hàng xăng dầu phải nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình của cửa hàng xăng dầu như: mái che, đảo bơm.

2. Các cửa hàng xăng dầu có tổng diện tích đất từ 300m2 đến dưới 1.200m2 (ngoài đô thị)

a) Thời hạn đến ngày 31/12/2018, cửa hàng xăng dầu phải được nâng cấp, cải tạo và xây dựng các hạng mục công trình của cửa hàng xăng dầu như: nhà vệ sinh công cộng (nếu chưa có), bể chứa, van thở, tường bao, bãi đỗ xe;

b) Thời hạn đến ngày 31/12/2020, cửa hàng xăng dầu phải nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình của cửa hàng xăng dầu như: mái che, đảo bơm.

3. Việc nâng cấp, cải tạo và xây dựng các hạng mục công trình của cửa hàng xăng dầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BCT và các quy định hiện hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản thì sẽ áp dụng theo văn bản đó.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu phản ánh về Sở Công Thương để được hướng dẫn hoặc tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản