9066

Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

9066
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 08/2006/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 14/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2006 Số công báo: 41-42
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 08/2006/QĐ-NHNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 14/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2006
Số công báo: 41-42
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 338/2005/QĐ-TTg ngày 19/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Thi đua – Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC
 Lê Đức Thúy

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
( Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2006/QĐ-NHNN ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước )

Chương 1:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Vụ Thi đua - Khen thưởng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Thống đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng. Điều hành hoạt động của Vụ Thi đua - Khen thưởng là Vụ trưởng; giúp việc Vụ trưởng có một số Phó Vụ trưởng. Vụ Trưởng và Phó Vụ trưởng do Thống đốc bổ nhiệm.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Vụ Thi đua - Khen thưởng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu cho Thống đốc và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Ngành cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng.

2. Xây dựng, trình Thống đốc ký ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của ngành Ngân hàng; hướng dẫn thực hiện các văn bản này.

3. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng.

4. Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ, từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng và của Ngân hàng Nhà nước.

5. Giúp Thống đốc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý.

6. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Ngành thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

7. Giúp Thống đốc sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

8. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng về chủ trương chính sách, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng.

9. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền.

10. Xây dựng, quản lý quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và của Thống đốc.

11. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của Ngành và của Ngân hàng Nhà nước theo thẩm quyền; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật và của Ngành. Làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.

12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng gồm:

1. Phòng Tổng hợp;

2. Phòng Thi đua, khen thưởng Ngân hàng Nhà nước;

3. Phòng Thi đua, khen thưởng các tổ chức tín dụng;

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các Phòng do Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ trưởng:

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về mọi hoạt động của Vụ Thi đua - Khen thưởng quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

2. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của Vụ và áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Được ký thừa lệnh Thống đốc trên các các văn bản hành chính theo sự phân cấp, uỷ quyền của Thống đốc.

4. Thực hiện việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức theo phân cấp, uỷ quyền của Thống đốc.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Vụ trưởng:

1. Giúp Vụ trưởng chỉ đạo điều hành một số mặt công tác theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về những việc được giao.

2. Ký thay Vụ trưởng trên các văn bản hành chính theo sự phân công của Vụ trưởng.

3. Khi Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được uỷ quyền điều hành công việc chung của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về những việc đã giải quyết và báo cáo lại khi Vụ trưởng có mặt.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 7. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản