124469

Quyết định 07/2010/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

124469
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 07/2010/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Số hiệu: 07/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành: 17/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2011 Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 07/2010/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành: 17/12/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2011
Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2010/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 17 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2011;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2011.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, chương trình công tác này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2011

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa X, Quyết định ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2011;

Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2011, bao gồm các giải pháp trọng tâm sau:

I. Triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và các chương trình, đề án quan trọng khác:

Các phòng - ban, đơn vị rà soát và khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 38 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và các chương trình, đề án quan trọng giai đoạn 2011 - 2015. Cụ thể như:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Chương trình tạo vốn, tăng nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội;

- Chương trình đầu tư xây dựng cơ bản và Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình dân dụng;

- Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu trung tâm dân cư Tân Tạo.

2. Phòng Nội vụ:

- Chương trình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của UBND quận - phường;

- Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu là xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

3. Công an quận: Chương trình mục tiêu kéo giảm tội phạm hình sự - ma túy - mại dâm.

4. Phòng Kinh tế:

- Chương trình phát triển dịch vụ; phát triển công nghiệp và phát triển nông nghiệp đô thị;

- Chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ trên các tuyến đường trọng điểm và các tuyến đường lớn, trung tâm nằm trong các dự án, khu dân cư;

- Chương trình phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại;

- Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế quận.

5. Phòng Quản lý Đô thị:

- Chương trình tổ chức thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật;

- Chương trình phát triển nhà ở;

- Chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực cấp phép xây dựng, cấp số nhà,...

- Chương trình thực hiện công tác cấp nước;

- Quy hoạch chung quận Bình Tân giai đoạn 2011 - 2015, đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025;

- Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông;

- Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình giảm ngập nước.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Chương trình cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận nhà - đất; hợp thức hóa nhà xưởng;

- Chương trình khai thác sử dụng đất xen cài trong khu dân cư;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm;

- Công tác quản lý môi trường;

- Chuyên đề di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa;

- Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận:

- Chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện;

- Chương trình thực hiện giảm nghèo, tăng hộ khá;

- Chương trình giải quyết việc làm mới cho người trong độ tuổi lao động;

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận:

- Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học;

- Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện nguồn nhân lực;

- Chương trình xã hội hóa hoạt động giáo dục;

- Kế hoạch đầu tư các công trình thuộc khối văn hóa - xã hội (trường lớp).

9. Phòng Văn hóa - Thông tin

- Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

- Chương trình tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng, chống một số tệ nạn xã hội;

- Chương trình thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao.

10. Trung tâm Văn hóa - thể dục thể thao

- Chương trình đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao và tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao;

- Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

11. Phòng Y tế

- Chương trình xã hội hóa hoạt động y tế;

- Quy hoạch mạng lưới y tế giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2025.

II. Tập trung duy trì tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận:

- Triển khai Kế hoạch kích cầu đầu tư, huy động vốn (tập trung khai thác tốt các nguồn lực từ đất đai, mặt bằng nhà xưởng...), bố trí và sử dụng hiệu quả vốn kích cầu.

- Mở rộng mô hình đầu tư theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm; tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, kiến nghị thành phố sớm bố trí vốn phân cấp từ vượt thu tiền sử dụng đất để chủ động trong công tác xây dựng cơ bản năm 2011.

- Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011; phân bổ nguồn vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng đạt hiệu quả. Ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, phòng chống lụt bão và các công trình cấp thiết sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Tạm ngưng cấp vốn ngân sách quận đối với các dự án chưa mang tính cấp thiết; điều chuyển vốn của các công trình, dự án không có khả năng triển khai cho các công trình, dự án quan trọng, đủ điều kiện thực hiện, tránh hiện tượng dàn trải trong đầu tư.

- Giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng; kiểm tra, giám sát tình hình, tiến độ, chất lượng thực hiện dự án; kịp thời phát hiện những sai phạm và có biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

- Triển khai phương án xử lý, sắp xếp lại nhà - đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Theo dõi diễn biến và cập nhật thường xuyên thông tin về giá cả trên thị trường chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu, vật liệu xây dựng,…

2. Phòng Kinh tế quận:

- Chủ động phối hợp ngân hàng và các đơn vị triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ lãi suất, đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp quận trên lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại… và các hoạt động khác liên quan đến phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và quảng bá thương hiệu.

- Triển khai kế hoạch quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Kiểm tra thường xuyên các tuyến kênh, rạch, hệ thống thoát nước, đề xuất đầu tư xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; xây dựng phương án chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường phòng, chống dịch gia súc, gia cầm…

3. Đội Quản lý Thị trường Bình Tân:

- Phối hợp triển khai Kế hoạch kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong việc niêm yết giá, bán hàng đúng giá niêm yết.

- Triển khai kế hoạch quản lý thị trường chống đầu cơ, buôn lậu và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp có hành vi đầu cơ, tích trữ, thu gom hàng, tạo sự khan hiếm để nâng giá, không đảm bảo chất lượng hàng hóa, kinh doanh hàng gian, hàng giả,…; chủ động xử lý thông tin về giá, kịp thời có biện pháp ngăn chặn các hành vi tung tin đồn thất thiệt gây bất lợi cho thị trường.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận tăng cường công tác tuyên truyền, củng cố đội ngũ làm công tác thông tin, đẩy mạnh các chương trình, hoạt động nhằm tăng cường sức cạnh tranh của quận trong việc thu hút đầu tư phát triển công nghệ thông tin - truyền thông.

5. Phòng Quản lý Đô thị quận:

- Tổ chức công bố, công khai quy hoạch chi tiết 1/2000, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

- Tăng cường kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng thi công (nhất là các dự án tái định cư), đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tổ chức công bố các khu vực kêu gọi đầu tư để định hướng cho nhà đầu tư, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

- Có giải pháp đẩy mạnh hơn nữa đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chỉnh trang đô thị theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận:

- Kiểm tra các dự án đã được giao đất nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện không đúng mục đích đã giao, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc thu hồi hủy bỏ dự án.

- Xây dựng phương án khai thác hiệu quả quỹ đất công, mặt bằng nhà xưởng sử dụng chưa hiệu quả và các công trình công cộng trong các dự án.

- Triển khai Kế hoạch hợp cấp giấy chứng nhận nhà - đất để cho người dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng vốn Ngân hàng, tổ chức tín dụng, góp phần giải quyết tốt việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

7. Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận: đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án tái định cư. Hoàn thành quyết toán các công trình đã bàn giao mặt bằng thi công dự án.

8. Ủy ban nhân dân 10 phường:

- Xây dựng Kế hoạch chỉnh trang các tuyến hẻm theo chỉ tiêu được giao; tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, kết nối các khu vực đầu tư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền trong nhân dân nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn môi trường “xanh - sạch”.

- Tăng cường công tác giám sát, đặc biệt là giám sát của cộng đồng theo Quyết định 80/QĐ-TTg.

9. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình:

- Lập tiến độ cho từng dự án, thực hiện đúng quy trình đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư đã được bố trí vốn; đảm bảo chất lượng công trình; tập trung cho các dự án trọng điểm của quận.

- Thực hiện công bố công khai các dự án theo quy định để thực hiện tốt công tác giám sát của cộng đồng.

III. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng phát triển các ngành và lĩnh vực. Giao Phòng Kinh tế quận tập trung:

- Khuyến khích đầu tư sản xuất, thực hiện chương trình phát triển các sản phẩm chủ lực của thành phố và của quận; kết hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển thương mại dịch vụ; chương trình phát triển công nghiệp - TTCN; chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trong năm 2011 (như nuôi cá kiểng, trồng hoa lan, cây kiểng, trồng rau an toàn,…) và Kế hoạch phát triển TM-DV trên các tuyến đường trọng điểm và các tuyến đường lớn, trung tâm nằm trong các dự án và khu dân cư.

- Triển khai Kế hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

IV. Quản lý và điều hành ngân sách có hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận:

- Triển khai dự toán ngân sách năm 2011, tham mưu Ủy ban nhân dân quận điều hành ngân sách theo đúng Luật Ngân sách.

- Đẩy mạnh việc quản lý thu, chi ngân sách gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức quy định.

- Quản lý tập trung các nguồn thu vào ngân sách, thu đúng, thu đủ, chống thất thu; tăng cường quản lý kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên; phấn đấu tiết kiệm 10% dự toán chi năm 2011 theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Thực hiện tiết kiệm chi trong tổ chức lễ hội, mua sắm… để có tích lũy, có kết dư tạo nguồn chi đầu tư, bổ sung nguồn cải cách tiền lương và các chương trình trọng tâm phát sinh ngoài dự toán.

- Quản lý, sử dụng nguồn thu từ thanh lý tài sản, tăng cường kiểm tra, quản lý việc sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách và có nguồn gốc từ ngân sách; thực hiện công khai đầy đủ mọi khoản kinh phí ngân sách và có tính chất ngân sách.

- Thực hiện chế độ công khai dự toán, quyết toán từng cấp ngân sách; các khoản huy động đóng góp của nhân dân, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Chi Cục Thuế quận:

- Triển khai Kế hoạch quản lý hộ kinh doanh mới phát sinh đưa vào quản lý thu.

- Phối hợp tổ chức hậu kiểm định kỳ các doanh nghiệp, công ty có dấu hiệu mua bán hóa đơn khống, tạo điều kiện, môi trường kinh doanh ngày càng lành mạnh.

- Thực hiện các biện pháp xứ lý hành vi gian lận thuế, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng, sót hộ dưới 5% theo quy định.

- Tập trung các đợt kiểm tra thu hồi nợ thuế, kiên quyết thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước chấp hành nghiêm việc kiểm tra và tự kiểm tra tài chính.

V. Tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị, giải quyết tốt vấn đề ngập nước, môi trường, sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu

1. Phòng Quản lý Đô thị quận

- Tổ chức quản lý đô thị và phát triển đô thị theo quy hoạch; khảo sát, tăng cường công tác duy tu, nạo vét hệ thống cống thoát nước kênh, rạch và kiểm tra, theo dõi tiến độ thi công các dự án chống ngập và thoát nước.

- Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình cấp nước sinh hoạt; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Tăng cường quản lý nhà nước sau quy hoạch đối với những khu vực có quy hoạch chi tiết, đề xuất điều chỉnh hoặc bãi bỏ quy hoạch không còn phù hợp. Tập trung công tác thiết kế đô thị, quy hoạch không gian nhằm quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào công tác quy hoạch, quản lý đô thị.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở năm 2011; đề xuất các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân,... theo phương thức xã hội hóa.

- Phối hợp, xây dựng chương trình chống ngập nước; vận động nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng việc trồng cây xanh, tận dụng diện tích đất trống có thể trồng được các loại cây xanh, hoa kiểng, thảm cỏ; tập trung giải quyết nước sạch.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2011.

- Triển khai giải pháp đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp; hoàn thành công tác tổng kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Triển khai hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng về môi trường; có biện pháp xử lý triệt để các cở sở sản xuất gây ô nhiễm môi.

- Tăng cường công tác kiểm tra gói thầu quét dọn, thu gom và vận chuyển rác.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch quản lý việc sử dụng nước ngầm hiệu quả.

3. Thanh tra Xây dựng quận kiểm tra công tác xây dựng ngay từ đầu và kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phép, trái phép, không để phát sinh mới.

4. Phòng Nội vụ quận: Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC quản lý nhà nước cấp quận, phường; đặc biệt là đội ngũ thanh tra xây dựng quận, phường.

VI. Thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp để tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị và xây dựng kế hoạch thực hiện với chủ đề “Năm 2011 - Năm vì trẻ em”.

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chủ trì:

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí của thành phố. Rà soát danh sách các hộ nghèo, đảm bảo hỗ trợ người nghèo đúng đối tượng. Thực hiện chính sách để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và vươn lên làm giàu hợp pháp.

- Phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt hơn việc chăm lo, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng xã hội.

- Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đời sống, việc làm của công nhân, người lao động; chủ động, phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ tranh chấp lao động, không để xảy ra đình công, lãn công.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện với chủ đề “Năm 2011 - Năm vì trẻ em”; các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, lang thang, lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; xây dựng mô hình phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, các mô hình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sách tạo thêm việc làm, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động tại địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động vay vốn sản xuất, kinh doanh…

- Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp; kiểm tra thường xuyên hoạt động các cơ sở giới thiệu việc làm, việc thực hiện Bộ Luật Lao động tại các đơn vị, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

2. Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo quận chủ trì, phối hợp:

- Triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các trường, trung tâm đào tạo nghề.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của nhà trường, nhất là trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.

- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm giáo dục cộng đồng ở các phường.

3. Phòng Y tế quận chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng quận, Bệnh viện Bình Tân:

- Chủ động phòng chống, khống chế kịp thời không để xảy ra dịch bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm tham vấn cộng đồng, triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS.

- Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho người nghèo.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao y đức, trình độ cán bộ y tế.

- Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế; tăng cường sự tham gia của hệ thống y tế ngoài công lập. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh.

- Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin quận chủ trì, thực hiện:

- Tăng cường hoạt động của Đoàn kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa với những dịch vụ, ngành nghề nhạy cảm.

- Tập trung thực hiện tốt việc tổ chức các ngày Lễ, Tết; tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; củng cố xây dựng phường, khu phố và gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh.

- Triển khai các giải pháp nhằm từng bước xây dựng quận văn minh - sạch đẹp; xây dựng ý thức giao tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng.

5. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận:

- Phát triển mạnh thể dục, thể thao quần chúng nhằm tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Xây dựng Kế hoạch tiếp nhận và khai thác quản lý có hiệu quả 03 trung tâm văn hóa liên phường.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình đào tạo nguồn nhân lực thể thao; chương trình tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao của quận tham gia thi đấu các giải đỉnh cao.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền đảm bảo mục tiêu chính trị của quận; phát triển Bản tin Bình Tân về chất lượng tin, bài, đa dạng, phong phú và dành chuyên mục tham khảo trao đổi ý kiến với độc giả.

6. Trung tâm Dạy nghề quận: xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cho việc đào tạo, dạy nghề phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường và giải quyết lao động trên địa bàn; chú trọng dạy nghề cho người tàn tật, bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người cai nghiện ma túy…

7. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phối hợp các ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo điều kiện tăng tỷ lệ lao động nữ trong tổng số lao động được giải quyết việc làm và đào tạo nghề. Thực hiện tốt chính sách tín dụng hỗ trợ phụ nữ vươn lên làm giàu chính đáng. Triển khai có hiệu quả các giải pháp về nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý nhà nước.

8. Đề nghị Quận đoàn phối hợp các ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên học tập nâng cao trình độ, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

VII. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển; phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Phòng Nội vụ quận chủ trì, thực hiện:

- Kiện toàn, sắp xếp và ban hành quy chế hoạt động các cơ quan chuyên môn theo đúng quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai thực thi giai đoạn 3 Đề án 30.

- Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo cơ sở công khai các quy trình, thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức.

- Triển khai thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý hành chính và phục vụ công dân của quận.

- Ban hành quy trình kiểm tra đối với cán bộ, công chức trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của công dân.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ.

- Thực hiện phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý nhà nước đồng bộ và phù hợp hơn về nhiệm vụ từ Ủy ban nhân dân quận cho các phòng - ban, Ủy ban nhân dân phường theo hướng định rõ loại việc, mỗi việc do đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức xuất phát từ yêu cầu công việc và trên cơ sở dự báo nguồn nhân lực hiện tại, tương lai và phải thật sự thu hút được lực lượng lao động có chất lượng tham gia vào bộ máy hành chính nhà nước.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận: Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Thanh tra quận:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình hành động phòng, chống tham nhũng; kết hợp chặt chẽ với Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Xây dựng Chương trình công tác thanh tra năm 2011 và triển khai các Đoàn thanh tra theo quy định.

4. Phòng Tư pháp quận:

- Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận ban hành, đề xuất điều chỉnh, bãi bỏ văn bản không phù hợp quy định.

- Triển khai Kế hoạch chấn chỉnh công tác ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quận; ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011.

- Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kế hoạch củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hòa giải cơ sở.

VIII. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì, phối hợp Công an quận:

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu thành phố giao; hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đẩy mạnh công tác diễn tập phòng thủ, huấn luyện bảo đảm thực hiện đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng theo quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố.

- Phối hợp Công an quận không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng Quân sự, Công an quận, phường vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức kỷ luật, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội; thường xuyên luyện tập các phương án, nâng cao sẵn sàng chiến đấu.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ.

- Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh phù hợp cho từng đối tượng.

2. Công an quận chủ trì, phối hợp:

- Xây dựng phương án giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm. Phối hợp triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia - trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

- Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự; tập trung vào các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm gây án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm là người nước ngoài, nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm lợi dụng công nghệ cao.

- Tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Xây dựng kế hoạch kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

3. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận:

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về phòng cháy chữa cháy; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.

- Triển khai kế hoạch củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ trong các cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư; thường xuyên kiểm tra, tập huấn và thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cháy - nổ cao.

4. Thanh tra quận phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo công tác tiếp công dân thường xuyên theo quy định; nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tình huống.

IX. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối

tổ chức phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm. Chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của quận.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ nội dung quyết định này và chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối; khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu, bố trí lịch để Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận họp thông qua Kế hoạch, Chương trình hoạt động năm 2011 của các cơ quan, đơn vị chậm nhất ngày 30 tháng 01 năm 2011.

2. Định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân quận tổ chức làm việc với các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường; hàng tháng tổ chức các buổi làm việc chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao.

3. Phòng Nội vụ quận hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2011 tương ứng với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của quận. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với nội dung Quyết định này.

4. Trước ngày 31 tháng 10 năm 2011, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 10 phường, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, phường, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân quận), đồng gửi phòng Tài chính - Kế hoạch quận để tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định, đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành năm 2011 trước ngày 05 tháng 11 năm 2011 và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận)

STT

Nội dung công việc

Chủ trì

Thời gian trình

Phối hợp

Hình thức Văn bản

I.Tập trung duy trì tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội

1

Kế hoạch thực hiện Chương trình tạo vốn, tăng nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội quận.

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng năm 2011

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2011

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

4

Kế hoạch triển khai thực hiện dự án khu trung tâm dân cư Tân Tạo.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng Quản lý Đô thị

Kế hoạch

5

Quyết định phân bổ vốn cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn phân cấp).

Phòng Tài chính -Kế hoạch

10 ngày sau khi thành phố giao vốn

Ban QLĐTXDCT, các chủ đầu tư, UBND 10 phường

Quyết định

6

Báo cáo thực hiện kế hoạch xử lý, sắp xếp lại nhà - đất công sản.

Phòng Tài chính -Kế hoạch

Quý II

Đô thị, phòng Tài nguyên và môi trường

Báo cáo

7

Kế hoạch thực hiện Chương trình tổ chức thực hiện chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật năm 2011

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

8

Kế hoạch chỉnh trang hẻm năm 2011

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Kế hoạch

9

Kế hoạch thực hiện dự án đường giao thông chuẩn bị đầu tư năm 2011 thuộc quyết định đầu tư của quận.

Phòng QLĐT

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

10

Lập danh mục đầu tư các công trình phòng chống lụt bão năm 2012; đề xuất Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố

Phòng Kinh tế

Quý III

Phòng Quản lý Đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn bản

11

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phương án sơ tán, di dời dân năm 2012

Phòng Kinh tế

Quý III

Ban CH PCLB quận

Kế hoạch

12

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

13

Kế hoạch giải ngân theo quyết định giao vốn của thành phố (nguồn vốn tập trung thành phố)

Ban QLĐTXDCT

Quý I, quý II, quý III

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kế hoạch

14

Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Ban BTGPMB

Quý I, quý II, quý III

Phòng, ban quận

Kế hoạch

II. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng phát triển các ngành và lĩnh vực.

1

Kế hoạch tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

2

Kế hoạch kiểm tra sau đăng ký kinh doanh

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

5

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

6

Kế hoạch triển khai chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

7

Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

8

Kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp và hộ cá thể.

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

9

Kế hoạch phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

10

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; thúc đẩy tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế tập thể; hợp tác xã rác, hợp tác xã quản lý chợ,…

Phòng Kinh tế

Quý I, II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

11

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý nhà cho thuê để ở

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

12

Kế hoạch tổ chức dạy nghề, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm trên lĩnh vực nông nghiệp

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

13

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng Quản lý Đô thị

Kế hoạch

14

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường góp phần cùng thành phố bình ổn thị trường, ổn định giá cả từ nay đến sau Tết cổ truyền Tân Mão 2011

Phòng Kinh tế

Tháng 1

Đội QLTT Bình Tân

Kế hoạch

15

Kế hoạch tăng cường và triển khai có hiệu quả kế hoạch tiết kiệm trong sử dụng điện.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

16

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ, siêu thị, TTTM năm 2011.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

17

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh năm 2011

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

18

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2011

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

19

Chương trình phát triển dịch vụ; phát triển công nghiệp và phát triển nông nghiệp đô thị;

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

20

Kế hoạch triển khai Chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

21

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ trên các tuyến đường trọng điểm và các tuyến đường lớn, trung tâm nằm trong các dự án, khu dân cư;

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

22.

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại;

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

23

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế quận.

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

24

Kế hoạch tăng cường kiểm tra chấp hành pháp luật về giá.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Đội Quản lý Thị trường Bình Tân

Kế hoạch

25

Kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2011.

Đội Quản lý Thị trường Bình Tân

Quý I

 

Kế hoạch

26.

Tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp nuôi, giết mổ, vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

Trạm Thú y

Quý I

Đội QLTT Bình Tân

Kế hoạch

III. Quản lý và điều hành ngân sách có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế hướng tới bền vững

1

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách cho 10 phường năm 2011.

Phòng Tài chính- Kế hoạch quận

Quý I

Phòng, ban quận

Quyết định

2

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách quận niên độ năm 2010

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trước 30/4/2011

Các đơn vị dự toán

Báo cáo

3

Kiểm kê tài sản công

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng, ban quận

Báo cáo

4

Kế hoạch quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Chi Cục Thuế

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

5

Kiểm tra thu thuế tồn đọng của các doanh nghiệp

Chi Cục Thuế

Quý II

Phòng, ban quận

Kế họach, báo cáo

6

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị khai lỗ từ 2 năm trở lên, các đơn vị có quyết định hoàn thuế chưa kiểm tra sau hoàn thuế

Chi Cục Thuế

Quý II

Phòng, ban quận

 

IV. Tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị, giải quyết tốt vấn đề ngập nước, môi trường, sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

1

Kế hoạch cấp nước năm 2011

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng TCKH, UBND 10 phường

Kế hoạch

2.

Kế hoạch triển khai phương án xã hội hóa cấp nước cho các hộ dân năm 2011.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

UBND 10 phường

Kế hoạch

3

Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an toàn điện trong nhân dân

Phòng QLĐT

Quý I

 

Kế hoạch

4

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý khai thác đất công viên cây xanh - thể dục thể thao tại dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư đô thị.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng TN và MT, UBND 10 phường

Kế hoạch

5.

Kế hoạch thực hiện công tác cấp số nhà, đánh số và gắn biển số nhà.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý II

Phòng TN và MT

Kế hoạch

6.

Kế hoạch quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý II

Phòng Kinh tế

Kế hoạch

7

Kế hoạch kiểm tra quản lý tình hình thực hiện dự án nhà ở năm 2011 (tăng cường quản lý nhà nước sau dự án).

Phòng Quản lý Đô thị

Quý II

Phòng TNMT

Kế hoạch

8

Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước sau quy hoạch

Phòng Quản lý Đô thị

Quý II

UBND 10 phường, TTXD

Kế hoạch

9

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở năm 2011

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

10

Kế hoạch triển khai Chương trình tổ chức thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

11

Kế hoạch triển khai Chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực cấp phép xây dựng, cấp số nhà

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

12

Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện công tác cấp nước.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

13.

Kế hoạch triển khai Quy hoạch chung quận Bình Tân giai đoạn 2011 - 2015, đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 (triển khai cụ thể cho năm 2011).

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

14

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng, ban quận, Công an quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

15

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình giảm ngập nước.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

16

Hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Phòng QLĐT

Kế hoạch

17

Kế hoạch Quy hoạch sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch, báo cáo

18

Kế hoạch thực hiện quản lý hoạt động thu gom rác dân lập năm 2010.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

19

Kế hoạch tăng cường kiểm soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

20

Kế hoạch quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường năm 2011

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

21

Báo cáo tiến độ triển khai lộ trình thực hiện tổ chức, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Phòng, ban quận

Báo cáo

22.

Kế hoạch khai thác, sử dụng đất xen cài trong khu dân cư, đất cây xanh dự trữ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý III

Phòng QLĐT, UBND 10 phường

Kế hoạch

23

Kế hoạch nạo vét tạo thông thoáng dòng chảy trong mùa mưa bão năm 2011

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

24

Rà soát, kiểm tra và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kho bãi

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý III

Phòng TCKH, phòng QLĐT

Báo cáo

25

Kế hoạch rà soát, kiểm tra phần diện tích đất công do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án.nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Phòng TCKH, phòng QLĐT

Kế hoạch

26

Kế hoạch điều tra, khảo sát giá các loại đất trên địa bàn quận năm 2012.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý IV

Phòng, ban quận

Kế hoạch

27

Kế hoạch triển khai Chương trình cải cách nguyên và Môi trường hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận nhà - đất; hợp thức hóa nhà xưởng. nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

28

Kế hoạch triển khai Chương trình khai thác sử dụng đất xen cài trong khu dân cư;

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

29

Kế hoạch triển khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 (triển khai cho năm 2011)

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

30

Kế hoạch triển khai Công tác quản lý môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

31

Kế hoạch triển khai Chuyên đề di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa năm 2011

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng, ban quận, UBND P.BHH, BHHA

Kế hoạch

32.

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

33

Kế hoạch triển khai công tác cấp giấy chứng nhận nhà - đất, hợp thức hóa nhà xưởng

Phòng TN và MT

Quý I

UBND 10 phường

Hướng dẫn

34

Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn năm 2011

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng, ban quận

 

35

Kế hoạch quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Thanh tra Xây dựng

Quý I

Phòng QLĐT,CA, UBND 10 phường

Kế hoạch

36

Kế hoạch thực hiện tuyến đường điểm về trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường

Thanh tra Xây dựng

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

37

Kế hoạch triển khai dứt điểm việc thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tồn đọng và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính có hiệu lực

Thanh tra xây dựng quận

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

38

Hoàn thành đầu tư các trạm cấp nước (6 trạm).

Ban Bồi thường GPMB

Quý II

Phòng TNMT, TCKH, QLĐT

Báo cáo

39

Hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Tỉnh lộ 10B, Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên,…; nâng cấp đô thị giai đoạn 2.

Ban BTGPMB

Quý II

UBND phường

Kế hoạch

40.

Tổ chức thực hiện di dời các trụ điện trong dự án đường giao thông

Ban QLDA ĐTXD quận, UBND phường

Quý I

Phòng QLĐT

Báo cáo

V. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách để tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị và xây dựng kế hoạch thực hiện với chủ đề “Năm 2011 - Năm vì trẻ em”.

1.

Kế hoạch duy trì, phát triển chỉ tiêu phổ cập giáo dục năm 2011

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện tạo nguồn nhân lực năm 2011.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch chuẩn hóa, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên từng cấp học, bậc học năm 2011

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

4

Kế hoạch tổ chức thực hiện thuộc khối văn hóa (trường học), xã hội hóa trường học (trong dự án, ngoài dự án) năm 2011.

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

5

Kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học.

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

6

Kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện nguồn nhân lực

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

7.

Kế hoạch triển khai Chương trình xã hội hóa hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

8

Kế hoạch đầu tư các công trình thuộc khối văn hóa - xã hội (trường lớp).

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

9

Kế hoạch chi tiết thực hiện các biện pháp quản lý, giúp đỡ, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Phòng LĐ – TB và XH

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

10

Kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2011 - Năm vì trẻ em”

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

11

Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo tăng hộ khá năm 2011

Phòng LĐ - TB và XH

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

12.

Kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động; giải quyết việc làm mới

Phòng LĐ – TB và XH

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

13

Kế hoạch triển khai Chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện

Phòng LĐ – TB và XH

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường.

Kế hoạch

14

Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện giảm nghèo, tăng hộ khá;

Phòng LĐ – TB và XH

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường.

Kế hoạch

15

Kế hoạch triển khai Chương trình giải quyết việc làm mới cho người trong độ tuổi lao động;

Phòng LĐ - TB và XH

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

16.

Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong năm 2011.

Phòng Văn hóa - Thông tin

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

17

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2011

Phòng Văn hóa - Thông tin

Quý I

Phòng, ban quận.

Kế hoạch

18

Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng phường văn hóa năm 2011.

Phòng VH-TT

Quý III

Phòng, ban quận

Kế hoạch

19

Kế hoạch kiểm tra công nhận công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn, đơn vị văn hóa

Phòng VH-TT

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

20

Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phòng VH-TT

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

21

Kế hoạch triển khai Chương trình tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng chống một số tệ nạn xã hội;

Phòng VH-TT

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

22

Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao

Phòng VH-TT

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

23

Kế hoạch tăng cường công tác QLNN trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội (kiểm tra xử lý dứt điểm các vi phạm trong hoạt động văn hóa, nhất là ngành nghề nhạy cảm).

Phòng VH-TT

Quý II

Công an quận, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa

Kế hoạch

24

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Phòng Y tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

25

Kế hoạch giám sát và phòng, chống các loại dịch bệnh trong năm 2011

Phòng Y tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

26

Kế hoạch triển khai Chương trình xã hội hóa hoạt động y tế

Phòng Y tế

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

27

Quy hoạch mạng lưới y tế giai đoạn 2011 -2015, định hướng đến năm 2025

Phòng Y tế

Quý I

Phòng, ban quận

Văn bản

28

Triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình

Phòng Y tế

Quý I, IV

Phòng, ban quận

Kế hoạch

29

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho công nhân, gia đình chính sách, gia đình nghèo (đợt Tết nguyên đán, 30/4 và 1/5)

Phòng Y tế, Bệnh viện Bình Tân

Quý I, II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

30

Triển khai Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2011

Trung tâm Y tế dự phòng

Quý I

Phòng, ban quận

Báo cáo

31

Triển khai kế hoạch sinh hoạt hè.

Ban CĐ SH hè

Quý II

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

32

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật BHXH Luật BHYT

Bảo hiểm xã hội           

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

33

Kế hoạch nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo nghề trên địa bàn quận đảm bảo đào tạo phù hợp với nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trung tâm Dạy nghề

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

34.

Kế hoạch tổ chức thực hiện đầu tư trung tâm dạy nghề năm 2011.

Trung tâm Dạy nghề quận

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

35

Quy chế quản lý nhà văn hóa liên phường

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

36

Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất cho văn hóa - thể dục thể thao đến năm 2011, định hướng năm 2020.

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

Quý II

Phòng, ban quận

Quyết định

37

Hoàn thành Quy hoạch 1/500 khu văn hóa - thể thao của quận.

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

Quý II

Phòng, ban quận

Quyết định

38

Kế hoạch triển khai Chương trình đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao và tuyển chọn, đào tạo, vận động viên năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao.

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

39

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

Quý II

Phòng, ban quận

Văn bản

40

Quy hoạch mạng lưới y tế

Phòng Y tế

Quý II

Phòng, ban quận

Văn bản

VII. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển; phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1

Hoàn thành thực hiện đề án 30 của Chính phủ (giai đoạn 3) và triển khai các giai đoạn tiếp theo

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng, ban quận

Báo cáo, kế hoạch

2

Kế hoạch triển khai Chương trình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của UBND quận - phường;

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch triển khai chương trình cải cách hành chính năm 2011

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

4

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận năm 2011 và 5 năm

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

5

Kế hoạch củng cố, nâng cao hiệu quả công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 10 phường.

Phòng Tư pháp

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

6

Triển khai tiếp tục quy trình ứng dụng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan chuyên môn của quận (các quy trình còn lại)

Phòng Nội vụ

Quý II

Phòng, ban quận

Quyết định, Quy trình

7

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện cải cách hành chính gắn với mục tiêu là xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

Phòng Nội vụ

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

8

Sơ kết công tác văn thư lưu trữ của phường quận, các phòng ban.

Phòng Nội vụ

Quý IV

Phòng, ban quận

Báo cáo

9.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính của các phòng ban; sơ kết công tác cải cách hành chính của quận và các phòng ban.

Phòng Nội vụ

Quý IV

Phòng, ban quận

Báo cáo

10

Quy chế mới hoạt động Ủy ban nhân dân quận, phường, các phòng ban (còn lại)

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng, ban quận

Kế họach

11

Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban đúng theo quy định và việc ủy quyền cho phòng ban, 10 phường.

Phòng Nội vụ

Quý III

Phòng, ban quận

Báo cáo

12

Kế hoạch triển khai học tập việc ứng xử trong cán bộ công chức bộ máy nhà nước quận, phường

Phòng Nội vụ

Quý III

Phòng, ban quận

Kế hoạch

13

Triển khai Kế hoạch thanh tra công vụ

Phòng Nội vụ

Quý II

Phòng, ban quận

Báo cáo

14

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

15

Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực kinh tế năm 2011.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng Nội vụ

Kế hoạch

16

Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực cấp phép xây dựng - số nhà đến năm 2011.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng Nội vụ

Kế hoạch, báo cáo

17

Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm năm 2011.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng Nội vụ

Kế hoạch

18

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng năm 2011

Thanh tra quận

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

19

Triển khai Kế hoạch thanh tra theo Chương trình công tác thanh tra năm 2011 đã được phê duyệt

Thanh tra quận

Quý I

Phòng, ban quận

 

20

Kế hoạch củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở.

Phòng Tư pháp quận

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

21

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011

Phòng Tư pháp

Quý I

Phòng, ban quận

Quyết định, Kế hoạch

22

Kế hoạch tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động năm 2011

Phòng Tư pháp

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

23

Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân10 phường.

Phòng Tư pháp

Quý III

Phòng, ban quận

Kế hoạch

VII. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tư an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển quận

1

Triển khai các giải pháp, biện pháp về công tác an toàn giao thông

Công an quận Ban ATGT

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu kéo giảm tội phạm hình sự - ma túy - mại dâm năm 2011

Công an quận

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch tổ chức thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước quận năm 2011.

Công an quận

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

4

Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu kéo giảm tội phạm hình sự - ma túy - mại dâm.

Công an quận

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

5

Kế hoạch phối hợp phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính.

Công an quận

Quý II

Phòng, ban quận

Kế hoạch

6

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng không nhân dân; quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân.

Ban CH Quân sự quận

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

7

Tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ; thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2011

Quân sự quận

Quý I, quý III

Phòng, ban quận

Chỉ thị Kế hoạch, Báo cáo.

8

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng

Thanh tra quận

Quý I

Phòng, ban quận

Kế hoạch

9

Kế hoạch tăng cường các biện pháp PCCC mùa khô năm 2011 và khoanh tuyến phòng cháy, chữa cháy năm 2011

Phòng Cảnh sát PCCC quận

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

10

Triển khai Kế hoạch phòng cháy và chữa cháy khu dân cư

Phòng Cảnh sát PCCC quận

Quý I

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

11

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và tổ chức thực tập PCCC khu dân cư

Phòng CS PCCC

Quý II

Phòng, ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch, Phương án

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản