9316

Quyết định 06/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

9316
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 06/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 06/2004/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 17/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/06/2004 Số công báo: 19-19
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 06/2004/QĐ-BTNMT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 17/05/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/06/2004
Số công báo: 19-19
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2004/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,  QUYỀN HẠN CỦA VỤ ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai là tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về khảo sát, đánh giá, phân hạng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất; đăng ký và thống kê đất đai; thông tin và lưu trữ tư liệu về quản lý đất đai.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thẩm định, trình Bộ trưởng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

2. Trình Bộ trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về nhiệm vụ điều tra, khảo sát, đánh giá, phân hạng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai;

3. Trình Bộ trưởng ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy trình, qui phạm về khảo sát, đánh giá, phân hạng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý thông tin và lưu trữ tư liệu về quản lý đất đai;

4. Trình Bộ trưởng ban hành văn bản quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các quyền của người sử dụng đất;

5. Trình Bộ trưởng ban hành mẫu hồ sơ địa chính, biểu thống kê, kiểm kê đất đai; ban hành và phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện khảo sát, đánh giá, phân hạng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các quyền của người sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý thông tin và lưu trữ tư liệu về quản lý đất đai; phát hiện, đề xuất hoặc tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật về các hoạt động đó;

7. Thẩm định nội dung chuyên môn các dự án về khảo sát, đánh giá, phân hạng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; thông tin và lưu trữ tư liệu về quản lý đất đai;

8. Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của cả nước;

9. Giúp Bộ trưởng kiểm tra Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc định giá đất theo khung giá, nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại đất do Chính phủ quy định;

10. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án hợp tác quốc tế thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, theo phân công của Bộ;

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao;

13. Quản lý công chức thuộc Vụ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Vụ; thừa lệnh Bộ trưởng ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký và thống kê đất đai theo chức năng nhiệm vụ của Vụ.

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Công chức của Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 106/2002/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như Điều 4,
-Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
-Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
(Bộ Tư pháp)
-Công báo,
-Văn phòng Đảng uỷ, Công đoàn,
Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ,
-Lưu: VT, TCCB (3).

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Mai Ái Trực

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản