124923

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

124923
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

Số hiệu: 04/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thanh Triều
Ngày ban hành: 12/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/06/2011 Số công báo: 34-34
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 04/2011/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thanh Triều
Ngày ban hành: 12/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/06/2011
Số công báo: 34-34
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2011/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 188/TTr-TP ngày 06 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố 31 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành hết hiệu lực thi hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau bảy (07) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Triều

 


DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2011 của
UBND quận 7).

Stt

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận

01

41/2007/NQ- HĐND

21/12/2007

Dự toán về phân bổ ngân sách năm 2008

 

02

42/2007/NQ- HĐND

21/12/2007

Về dự án đầu tư từ ngân sách năm 2008

 

03

02/2008/NQ- HĐND

23/1/2008

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008

 

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận

04

195/QĐ.UB

23/5/1997

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng

 

05

20/1998/QĐ.UB.CT

18/3/1998

Về thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010

 

06

51/QĐ.UB

05/8/1998

Về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận 7

 

07

13/QĐ-UB

13/3/1999

Về việc thành lập Ban chỉ đạo khu phố văn hóa quận 7

 

08

15/QĐ-UB

22/3/1999

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình giải quyết việc làm

 

09

16/QĐ.UB.TC

25/3/1999

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn quận 7

 

10

33/ QĐ-UB

29/6/1999

Về việc thành lập Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở đất ở quận 7

 

11

63/QĐ.UB.TC

4/7/2001

Về việc Ban chỉ đạo thi hành Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của Chính Phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có người thân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại Miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

 

12

130/QĐ.UB.TC

14/11/2001

Về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quận 7 đến năm 2010

 

13

146/QĐ.UB.TC

14/12/2001

Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận7

 

14

147/QĐ.UB.TC

04/12/2001

Về việc thành lập Ban chỉ đạo quận về chính sách nhà ở - đất ở

 

15

07/2002/QĐ.UB.TC

18/9/2003

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng quận 7

 

16

13/2004/QĐ-UB

17/9/2004

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban an toàn giao thông quận 7

 

17

54/2005/QĐ-UBND

25/8/2005

Về việc thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự

 

18

39/2006/QĐ-UBND

30/8/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND quận 7

 

19

20/2007/QĐ-UBND

23/7/20007

Về ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân khi được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND Thành phố giữa UBND Quận và Chi cục thuế và Kho bạc Nhà nước

 

20

29/2007/QĐ-UBND

05/12/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 7

 

21

30/2007/QĐ-UBND

05/12/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 7

 

22

34/2008/QĐ-UBND

21/02/2008

Về bổ sung dự toán năm 2008

 

23

38/2008/QĐ-UBND

21/02/2008

Về bổ sung dự toán năm 2008

 

24

05/CT-UB

12/6/1997

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh về dân quân tự vệ

 

25

15/CT-UB

28/7/1997

Về việc quản lý sử dụng đất công trên địa bàn quận 7

 

26

11/CT-UB

17/12/1997

Về việc tổ chức triển khai Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên

 

27

01/CT-UB

12/01/1998

Về việc tăng cường thực hiện công tác BHXH trên địa bàn quận

 

28

05/CT-UB

15/5/1998

 

 
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh

 

29

02/2007/CT-UBND

25/4/2007

Về việc tiếp tục thực hiện tập trung người lang thang, xin ăn, sinh sống nơi công cộng và người nghiện ma túy trên địa bàn quận

 

30

02/2008/CT-UBND

14/01/2008

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2008

 

31

03/2008/CT-UBND

17/01/2008

Về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2008

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản