221285

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND về mức hỗ trợ cho người bị thương, chết, bị thiệt hại tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

221285
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND về mức hỗ trợ cho người bị thương, chết, bị thiệt hại tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 03/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Minh Phúc
Ngày ban hành: 25/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 03/2014/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
Người ký: Trần Minh Phúc
Ngày ban hành: 25/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI BỊ THƯƠNG, CHẾT, BỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI THAM GIA PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Quy định mức hỗ trợ cho người bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 13/TTr-CAT-PV28 ngày 15 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định mức hỗ trợ cho người bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI BỊ THƯƠNG, CHẾT, BỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI THAM GIA PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về mức hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chương II

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ

Điều 3. Mức hỗ trợ đối với người bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1. Đối với trường hợp bị thương

a) Trường hợp người có tham gia bảo hiểm y tế thì được thanh toán từ bảo hiểm y tế. Các khoản chi phí còn lại không được thanh toán từ bảo hiểm y tế thì được thanh toán toàn bộ (kể cả thuốc phải mua ngoài theo toa chỉ định của bác sỹ điều trị);

b) Trường hợp người chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được thanh toán toàn bộ chi phí y tế trong quá trình sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật, xuất viện (kể cả thuốc phải mua ngoài theo toa chỉ định của bác sỹ điều trị);

Sau khi điều trị, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu đi giám định khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định của pháp luật, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động, được hưởng mức hỗ trợ tương ứng sau:

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến dưới 21% được hưởng trợ cấp một lần bằng 08 tháng lương tối thiểu;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương tối thiểu;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% được hưởng trợ cấp một lần bằng 12 tháng lương tối thiểu;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% được hưởng trợ cấp một lần bằng 14 tháng lương tối thiểu;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng trợ cấp một lần bằng 16 tháng lương tối thiểu.

2. Đối với trường hợp bị chết

Trường hợp bị chết, kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu, thì người chịu trách nhiệm mai táng được nhận tiền mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu và gia đình (cha, mẹ; vợ, chồng; con hoặc người nuôi dưỡng) người đó được hỗ trợ một lần với số tiền bằng 12 tháng lương tối thiểu. Trong một số trường hợp đặc biệt, người bị chết sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đề nghị công nhận liệt sỹ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Đối với trường hợp bị thiệt hại về tài sản

Tổ chức, cá nhân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bị hư hỏng về tài sản được thanh toán chi phí sửa chữa thực tế, nếu hư hỏng không còn khả năng sửa chữa, được hoàn trả một khoản tiền tương đương với giá trị trước khi bị thiệt hại (bằng 100% giá trị tài sản). Việc thẩm định giá trị tài sản do Phòng Tài chính tại các địa phương nơi xảy ra hư hỏng tài sản thẩm định giá trị theo quy định của pháp luật.

4. Kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn ngân sách cấp huyện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

1. Công an tỉnh

a) Chủ trì và là đầu mối có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này;

b) Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan có kế hoạch bảo đảm về kinh phí để tổ chức và hướng dẫn quy định việc lập hồ sơ thực hiện mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận liệt sỹ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đối với một số trường hợp đặc biệt người tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bị chết.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; phổ biến gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức các cuộc thi, hội thi tuyên truyền, cổ động; hướng dẫn xây dựng các khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền, phổ biến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; hướng dẫn cấp xã thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị các mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các phòng, ban có liên quan thẩm định giá trị tài sản bị thiệt hại trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Lập hồ sơ đề nghị các mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản trên địa bàn quản lý. Đồng thời giới thiệu các trường hợp bị thương đi giám định khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc; đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo về Công an tỉnh để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản