8779

Quyết định 02/2006/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

8779
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 02/2006/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 02/2006/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/01/2006 Số công báo: 31-32
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/2006/QĐ-BNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 10/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/01/2006
Số công báo: 31-32
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số: 220/2005/QĐ/TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

1.Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ thành lập trên cơ sở

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả Phủ Quỳ, theo khoản l điểm h Điều 2 Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

2. Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ về cây trồng, hệ thống nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ.

Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh của Viện là: AGRICULTURAL SCIENCE INSTITUTE OF NORTHERN CENTRAL VIETNAM

3. Viện được cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Viện đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nhiệm vụ của Viện

l. Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nông nghiệp dài hạn, năm năm và hàng năm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Vùng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tồ chức thực hiện sau khi được phê đuyệt.

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:

a) Nghiên cứu chọn, tạo và sản xuất giống cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ;

b) Nghiên cứu quy trình công nghệ, biện pháp kỹ thuât thâm canh và phòng trừ sâu bệnh, dịch hại đối với cây trồng và vật nuôi; nghiên cứu trồng và phát triển rừng;

c) Nghiên cứu khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường theo hướng nông nghiệp bền vững;

d) Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp vùng Bắc Trung Bộ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản và nông lâm kết hợp đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao;

đ) Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và bảo quản nông sản phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Bắc Trung Trung Bộ

e) Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông Vùng, tham gia đào tạo bồi dưỡng và

tập huấn chuyên môn kỹ thuật nông lâm nghiệp cho cán bộ trong Vùng theo kế hoạch được giao.

3. Liên kết, hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật

4. Quản lý kinh phí, tài sản và các nguồn lực được giao; thực hiện hoạt động của đơn vị theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.

Điều 3 - Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Viện:

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

a) Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Viện Khơa hợc Nông nghiệp Việt Nam và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện Khóa học Nông nghiệp Việt Nam và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện.

b) Phó Viện trưởng do Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam bổ nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

2. Các Phòng giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ:

a) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế,

b) Phòng Tổ chức, Hành chính,

c) Phòng Tài chính kế toán,

3) Các bộ môn nghiên cứu:

a) Bộ môn Nghiên cứu cây lương thực,

b) Bộ môn Nghiên cứu đậu đỗ,

c) Bộ môn Nghiên cứu rau và hoa

d) Bộ môn Hệ thống nông nghiệp,

đ) Phòng Thí nghiệm tổng hợp.

4) Các tổ chức trực thuộc Viện được sử dụng con dấu và tài khoản tại Kho

bạc Nhà nước theo phân cấp của Viện trưởng:

a) Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả, cây công nghiệp Phủ Quỳ; Trụ sở của Trung tâm tại thị trấn Thái Hoà, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An;

b) Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông; Trụ sở tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

Điều 4. Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ xây dựng Điều lệ trình Giám đốc Viện ban hành; Quy định nhiệm vụ, biên chế của các Bộ môn, Phòng và Trung tâm trực thuộc Viện phù hợp với nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện trưởng Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG


 

Cao Đức Phát

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản