9629

Quyết định 02/2005/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị quận thuộc UBND các quận của thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

9629
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 02/2005/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị quận thuộc UBND các quận của thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 02/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/2005/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/01/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2005/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN THUỘC UBND CÁC QUẬN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo Công văn số 6580/UB-VP ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tổ chức triển khai thực hiện Luật đất đai;
Theo đề nghị của Chủ tịch UBND các quận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Uỷ ban nhân dân các quận của thành phố Đà Nẵng tách Phòng Tài nguyên, Môi trường và Đô thị quận được thành lập theo Quyết định số 153/2004/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành 02 phòng: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận và Phòng Quản lý đô thị quận.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị quận là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân quận chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân các quận căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có liên quan ra quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận và căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước ngành xây dựng tại địa phương; Thông tư liên tịch số 93/TT- LT ngày 29 tháng 3 năm 1997 của Bộ Giao thông - Vận tải, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông - Vận tải và Sở Giao thông - Công chính ở các tỉnh, thành phố và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có liên quan ra quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Phòng Quản lý đô thị quận.

- Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị quận theo nguyên tắc phải rõ ràng, không chồng lấn với các cơ quan khác thuộc Uỷ ban nhân dân quận và phù hợp với tính chất, đặc điểm và khối lượng công việc thực tế ở địa phương.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Công chính, Sở Tài chính thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành uỷ ĐN; (thay b/cáo)
- TT HĐND tp; (thay b/cáo)
- Chủ tịch và các PCT;
- Sở Tư pháp,
- Lưu VP UBND tp,
Sở Nội vụ.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH 
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản