8933

Quyết định 01/QĐ-BCĐ năm 2005 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội do Trưởng Ban chỉ đạo Quy hoạch và Đầu tư xây dựng vùng thủ đô Hà Nội ban hành

8933
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 01/QĐ-BCĐ năm 2005 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội do Trưởng Ban chỉ đạo Quy hoạch và Đầu tư xây dựng vùng thủ đô Hà Nội ban hành

Số hiệu: 01/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ Đạo Nhà nước Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/10/2005 Số công báo: 23-24
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/QĐ-BCĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ Đạo Nhà nước
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/10/2005
Số công báo: 23-24
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2005/QĐ-BCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI  

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Căn cứ Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003; các Quyết định bổ sung số 168/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 và số 1001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Trưởng Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội)

Chương 1:

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội (sau đây được gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003.

Chương 2:

LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

Điều 2. Nguyên tắc điều hành của Ban Chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân chịu trách nhiệm về phần việc được phân công; Trưởng Ban hoặc người được Ủy quyền quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo.

- Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Thường trực Ban Chỉ đạo bao gồm: Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và một uỷ viên kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Những vấn đề thuộc cơ chế, chính sách và các vướng mắc lớn thuộc thẩm quyền quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo, sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Trưởng Ban Chỉ đạo uỷ quyền cho Phó Trưởng Ban Thường trực, Phó Trưởng Ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ còn lại.

- Đối với những vấn đề yêu cầu phải xử lý gấp, thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách trực tiếp xem xét, giải quyết và báo cáo lại cho Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo tại phiên họp gần nhất.

- Phó Trưởng Ban thường trực chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung và tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban.

- Các Uỷ viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban. Ý kiến của các Uỷ viên Ban Chỉ đạo là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức mà Uỷ viên đó làm đại diện. Trong trường hợp không thể dự họp được, Uỷ viên Ban Chỉ đạo có thể uỷ quyền cho người cho đủ thẩm quyền dự họp thay hoặc gửi ý kiến của mình bằng văn bản tới Ban Chỉ đạo.

- Đối với các Bộ, ngành có thành viên trong Ban Chỉ đạo thì ý kiến của thành viên này là đại diện cho ý kiến của Bộ, ngành nơi thành viên công tác.

- Các Bộ, ngành không có thành viên trong Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phát biểu ý kiến bằng văn bản hoặc cử đại diện tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được mời dự họp bàn về các vấn đề có liên quan.

- Các Ủy viên là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thứ trưởng Bộ Xây dựng còn thực hiện một số chức năng giúp các Phó Trưởng Ban trong quá trình điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Kết quả các cuộc họp của Ban Chỉ đạo được công bố dưới hình thức thông báo và các văn bản thích hợp.

Điều 3. Phân công trách nhiệm giữa các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 835/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003.

Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô trong phạm vi quyền hạn của Phó Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp giải quyết các vấn đề có liên quan đến quy hoạch và đầu tư xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền.

2. Phó Trưởng Ban Thường trực - Bộ trưởng Bộ xây dựng:

- Thay mặt Trưởng Ban điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc khi được uỷ quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc của Ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết về điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc.

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, thẩm định các dự án quy hoạch xây dựng, các cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô.

- Huy động các lực lượng tư vấn thiết kế, quy hoạch, xây dựng, kể cả tư vấn nước ngoài, tham gia vào công tác xây dựng vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động của ngành xây dựng tham gia vào đầu tư xây dựng phát triển vùng Thủ đô.

3. Phó Trưởng Ban - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo việc lập chiến lược và quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đầu mối và liên vùng trong vùng Thủ đô, mạng lưới giao thông công cộng cho vùng Thủ đô.

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch và đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông trong vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc triển khai xây dựng các công trình đầu mối giao thông quan trọng trong vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc xây dựng các công trình hoạt động của ngành Giao thông Vận tải tham gia vào đầu tư xây dựng phát triển vùng Thủ đô.

4. Phó Trưởng Ban - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành trong việc lập chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô.

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch và đầu tư xây dựng trong vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển thành phố Hà Nội theo điều chỉnh Quy hoạch chung được phê duyệt và phù hợp với quy hoạch vùng Thủ đô.

5. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên:

- Chỉ đạo việc phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan bố trí kế hoạch và vốn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và phát triển vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc đề xuất các chính sách liên quan đến đầu tư nhằm ưu tiên khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia xây dựng phát triển vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia vào đầu tư xây dựng vùng Thủ đô.

6. Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thu xếp các nguồn vốn trong và ngoài nước bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng phát triển vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo và giải quyết kịp thời các cơ chế, chính sách về tài chính nhằm thu hút nguồn vốn xây dựng vùng Thủ đô.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cấp vốn và thanh, quyết toán công trình xây dựng trong vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động của ngành Tài chính tham gia vào đầu tư xây dựng phát triển vùng Thủ đô.

7. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Ủy viên:

- Chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp trong vùng Thủ đô nhằm tạo động lực phát triển vùng, tăng sức cạnh tranh trong khu vực và thế giới.

- Cùng các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo công nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động của các ngành công nghiệp tham gia vào đầu tư xây dựng phát triển vùng Thủ đô.

8. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên:

- Tham gia góp ý kiến về chiến lược quy hoạch và kế hoạch đầu tư xây dựng vùng Thủ đô, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế và kinh tế với quốc phòng trên địa bàn.

- Chỉ đạo việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trong vùng Thủ đô phù hợp với chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động của Bộ Quốc phòng để tham gia hỗ trợ cho đầu tư xây dựng phát triển vùng Thủ đô.

9. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên:

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉ đạo nghiên cứu các cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và sắp xếp lao động cho những khu vực nông thôn đang đô thị hóa.

- Chỉ đạo việc nghiên cứu dòng chảy của sông Hồng và các sông khác trong vùng, để sông Hồng và các dòng sông khác có tác dụng đóng góp vào cảnh quan chung của vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thông tham gia vào đầu tư xây dựng phát triển vùng Thủ đô.

10. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ viên:

- Chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vùng Thủ đô Hà Nội.

- Kết hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan chỉ đạo việc xây dựng cơ chế, chính sách về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

- Chỉ đạo việc nghiên cứu tác động môi trường và xây dựng các quy định riêng (nếu thấy cần thiết) về bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư xây dựng và phát triển vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham gia đầu tư xây dựng phát triển vùng Thủ đô.

11. Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên:

- Chỉ đạo việc nghiên cứu, thẩm định các dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng phát triển Thủ đô; quy hoạch định hướng phát triển không gian, kiến trúc, cảnh quan; bảo đảm hài hòa giữa xây dựng trước mắt và lâu dài; phát triển bền vững.

- Giúp Phó Trưởng Ban Thường trực giải quyết các vấn đề có liên quan đến đầu tư và xây dựng vùng Thủ đô trong phạm vi quản lý ngành.

- Phối hợp với các Ủy viên khác chỉ đạo các hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

12. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên:

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo về chủ trương, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý áp dụng cho vùng Thủ đô Hà Nội.

- Giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ điều hòa, phối hợp chương trình, kế hoạch công tác của các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùng trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

13. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên:

- Giúp Phó Trưởng Ban trong việc lập chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội.

- Giúp Phó Trưởng Ban trong việc chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển thành phố Hà Nội theo đúng điều chỉnh Quy hoạch chung được phê duyệt và phù hợp với quy hoạch vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô.

- Giúp Văn phòng Ban Chỉ đạo phối hợp với các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phát hiện các vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các cơ chế, giải pháp để giải quyết.

14. Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây, Hòa Bình, Hà Nam, là các Ủy viên, có trách nhiệm:

- Chỉ đạo việc thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn trong vùng tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh và vùng Thủ đô.

- Chỉ đạo việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô.

- Giúp Văn phòng Ban Chỉ đạo phối hợp với các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh mình phụ trách để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phát hiện các vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất cơ chế, giải pháp để giải quyết.

Điều 4. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo và quyết định việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo; việc tổ chức hoạt động, địa điểm của Văn phòng, nhân sự và kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực.

Điều 5. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ quy định trong Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Phó Trưởng Ban Thường trực chỉ đạo việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, trình Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản