221265

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy định tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành

221265
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy định tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 01/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/2014/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ
Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN CÔNG ĐỨC TU BỔ, XÂY DỰNG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn công đức tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1262/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tư pháp, VHTT&DL;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- UBMTTQ và các Đoàn thể của tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu VT, TH2, VX5 (100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN CÔNG ĐỨC TU BỔ, XÂY DỰNG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Di tích lịch sử Đền Hùng là nơi thờ tự các Vua Hùng có công dựng nước. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hảo tâm công đức, đóng góp tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng với tấm lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên đều được khuyến khích, ghi nhận.

Điều 2. Việc công đức, đóng góp tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử đền Hùng của tổ chức, cá nhân được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức dưới đây:

1. Đóng góp trí tuệ để xây dựng và phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

2. Công đc đá quý, kim loại quý và tiền (Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ).

3. Công đc tài sản, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa gắn với Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

4. Trực tiếp tham gia sửa chữa, trùng tu, tôn tạo và xây dựng các hạng mục công trình mới trên cơ sở quy hoạch, thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Đóng góp công sức lao động.

Điều 3. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền đóng góp tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân liên hệ, lựa chọn hình thức đóng góp, công đức và tổ chức tiếp nhận chu đáo nguồn công đức tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 4. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân lợi dụng việc công đức và tiếp nhận công đức tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng để thực hiện các mục đích khác trái với quy định của pháp luật.

Mọi hành vi vi phạm Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Cơ quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng là nơi tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn công đức tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 6. Phương thức công đức:

Các tổ chức, cá nhân có thể công đức tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng trực tiếp tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc công đức gián tiếp thông qua hình thức chuyển khoản, thông qua các tổ chức, cá nhân khác. Các tổ chức, cá nhân nhận công đức tu bổ Khu di tích lịch sử Đền Hùng gián tiếp của tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm chuyển đúng và đầy đủ nguồn công đức đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 7. Hình thức ghi nhận công đức:

1. Công đức giá trị dưới 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) được nhận Phiếu công đức tu bổ Đền Hùng.

2. Công đức từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đến dưới 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng), được nhận Phiếu công đức tu bổ Đn Hùng và ghi tên vào sổ vàng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3. Công đức từ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) đến dưới 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) được nhận phiếu công đức, ghi tên vào sổ vàng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen.

4. Công đức từ 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) trở lên được nhận phiếu công đức, ghi tên vào sổ vàng tại Khu di tích lịch sử Đn Hùng và được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng Kỷ niệm Chương Hùng Vương.

5. Công đức trí tuệ để xây dựng, phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng thì tùy theo giá trị đóng góp, được áp dụng một trong các hình thức ghi nhận công đức nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, Điều này.

6. Công đức xây dựng hạng mục công trình trọn vẹn được áp dụng một trong các hình thức ghi nhận công đức nêu tại khoản 2, 3, 4 Điều này và tùy theo giá trị công trình được xem xét, gắn biển tên tổ chức, cá nhân công đức tại công trình.

7. Công đức hiện vật có ý nghĩa lịch sử - văn hóa được tiếp nhận và lưu giữ tại Bảo tàng tại Khu di tích lịch sử Đn Hùng; công đức tài sản hoặc hiện vật có giá trị khác được tiếp nhận và lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Đn Hùng. Tùy theo giá trị hiện vật, tài sản công đức sẽ được áp dụng một trong các hình thức ghi nhận công đức và khen thưởng nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, Điều này.

8. Công đức bằng sức lao động góp phần tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tùy theo giá trị sức lao động do tổ chức, cá nhân công đức sẽ được áp dụng một trong các hình thức ghi nhận công đức và khen thưởng nêu tại khoản 1, 2, 3, 4 của điều này.

9. Sau khi tiếp nhận công đức bằng tiền hoặc đá quý, kim loại quý, tài sản, hiện vật vv… của tập thể, cá nhân có giá trị từ 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) trở lên, Khu di tích lịch sử Đền Hùng có trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và công bố kết quả công đức trong một năm trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương.

Điều 8. Quản lý, sử dụng nguồn công đức:

1. Việc quản lý, sử dụng nguồn công đức tu b, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng phải đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và hiệu quả, trên cơ sở có kế hoạch, dự án phù hợp với yêu cầu phát triển của Khu di tích lịch sử Đền Hùng và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tổ chức cá nhân công đức.

2. Tiền công đức của các tổ chức, cá nhân, do Khu di tích lịch sử Đền Hùng tiếp nhn theo hình thức ghi phiếu công đức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khu di tích lịch sử Đền Hùng có trách nhiệm nộp số tiền công đức của các tổ chức, cá nhân vào tài khoản tiền gửi mở riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ và được sử dụng theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tnh Phú Thọ. Sở Tài chính tnh Phú Thọ thực hiện các thtục phản ánh qua ngân sách tnh Phú Thọ và cấp phát, thanh quyết toán theo quy định.

3. Các hiện vật quý, đá quý, kim loại quý được xác định giá trị bằng tiền Việt Nam tại thời điểm giao nhận để làm căn cứ ghi nhận công đức và giao cho Khu di tích lịch sử Đn Hùng quản lý.

4. Đối với hình thức công đức bằng công trình xây dựng trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, được thực hiện như sau:

a) Công trình do tổ chc, cá nhân công đức nhưng ủy nhiệm cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng quản lý, thi công: trong quá trình thi công tổ chức, cá nhân công đức cấp vn theo tiến độ xây dựng công trình. Sau khi hoàn thành công trình, tchức, cá nhân công đức thanh, quyết toán giá trị công trình theo quy định (tchức, cá nhân công đức có thể cử đại diện tham gia giám sát quá trình xây dựng công trình).

b) Đối với công trình do tổ chức, cá nhân công đức nhưng đảm nhiệm toàn bộ việc thiết kế, thi công: tổ chức, cá nhân công đức được nhận dự án sau khi có sự thỏa thuận của Khu di tích lịch sử Đền Hùng và chịu trách nhiệm toàn bộ từ các khâu: lập thiết kế, dự toán, thi công công trình ..vv đến khi hoàn thành, nghiệm thu, thanh, quyết toán theo quy định hiện hành và bàn giao công trình cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng quản lý, sử dụng. Khu di tích lịch sử Đền Hùng có trách nhiệm phối hợp quản lý, giám sát việc thiết kế, thi công xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân công đức đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

5. Nguồn thu công đức tu b, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng được trích để lại không quá 5% cho cơ quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, in ấn phiếu thu công đức, trang bị cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp công tác tiếp nhận công đức tu bổ, xây dựng Đền Hùng.

Hàng năm, căn cyêu cầu, nhiệm vụ, Khu di tích lịch sử Đn Hùng xây dựng dự toán kinh phí sử dụng nguồn được trích để lại nêu trên gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; việc sử dụng kinh phí phải được thanh quyết toán theo đúng quy định.

6. Tiền thu tcác két công đức tu bổ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đặt tại các đền, chùa; tiền đặt lễ tại đền Tổ Mu Âu Cơ, đền Quốc Tổ Lạc Long Quân và các đền, đài được xây dựng trong Khu di tích được quản lý và sử dụng như khoản 2, khoản 5, điều 8 này.

7. Nguồn tiền công đức được sử dụng vào mục đích:

- Sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các đền, chùa; xây dựng các hạng mục công trình trong Khu di tích lịch sử Đn Hùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hỗ trợ sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, xây dựng các Di tích thờ Hùng Vương tại các xã vùng ven Khu di tích lịch sử Đn Hùng, gồm các xã Hy Cương, Chu Hóa, Kim Đức, Thanh Đình, phường Vân Phú (thành phố Việt Trì), Thị trấn Hùng Sơn, xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) và xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh).

Sử dụng nguồn tiền công đức: Căn cứ thực trạng các công trình cần phải sửa chữa, tu bổ, tôn tạo và xây dựng, Khu di tích lịch sử Đn Hùng tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tnh xem xét, quyết định.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp với Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này để khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia công đức tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 10. Khu di tích lịch sử Đền Hùng có trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (qua Khu di tích lịch sử Đền Hùng), để xem xét, giải quyết và sửa đổi cho phù hợp./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản