9089

Quyết định 01/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

9089
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 01/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 01/2006/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 16/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2006 Số công báo: 41-42
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/2006/QĐ-BLĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 16/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2006
Số công báo: 41-42
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 01/2006/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG THEO PHƯƠNG THỨC THANH TRA VIÊN PHỤ TRÁCH VÙNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 12 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để bc);
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện KSNDTC, Tòa án NDTC;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Lưu VT, TTr

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNGTHEO PHƯƠNG THỨC THANH TRA VIÊN PHỤ TRÁCH VÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra viên lao động phụ trách vùng; tổ chức và cơ chế hoạt động thanh tra viên lao động phụ trách vùng; mối quan hệ công tác của thanh tra viên lao động phụ trách vùng, các cơ quan thanh tra lao động thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động thanh tra lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau:

1. Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắc là Thanh tra Bộ), Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Chánh Thanh tra Bô;

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Giám đốc Sở), Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là thanh tra Sở), Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Chánh thanh tra Sở);

3. Thanh tra viên được phân công phụ trách vùng:

4. Các đối tượng quy định tại Điều 2, Điều 3 của Bộ Luật Lao động.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vùng bao gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng là hoạt động của thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ được phân công theo dõi, thực hiện thanh tra lao động và thanh tra khác có liên quan đến thanh tra lao động trên địa bàn vùng được giao phụ trách.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THANH TRA VIÊN PHỤ TRÁCH VÙNG

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thanh tra viên phụ trách vùng, ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 186 và Điều 187 của Bộ luật Lao động; Điều 49 và Điều 50 của Luật Thanh tra còn có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Theo dõi tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân (gọi chung là doanh nghiệp) sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc vùng được giao phụ trách, đặc biệt là các doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để đề xuất kế hoạch thanh tra, phương pháp thanh tra thích hợp trình Chánh thanh tra Bộ quyết định.

2. Theo dõi, nắm tình hình về tai nạn lao động tại vùng được giao phụ trách và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật lao động.

3. Hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động; tập hợp, phân tích, đánh giá phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động và yêu cầu các doanh nghiệp có biện pháp khắc phụ những thiếu sót, tồn tại hoặc xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Tư vấn, giúp đỡ các doanh nghiệp các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật lao động, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Điều 5. Trách nhiệm

Thanh tra viên lao động phụ trách vùng chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra Bộ về việc thanh tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp thuộc vùng được giao phụ trách.

Chương 3:

TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG THANH TRA VIÊN PHỤ TRÁCH VÙNG

Điều 6. Tổ chức thanh tra viên phụ trách vùng

Thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ phụ trách vùng do Chánh Thanh tra Bộ cử; mỗi vùng gồm có trưởng vùng và một số thanh tra viên.

Chánh thanh tra Bộ căn cứ nhu cầu thanh tra để bố trí trưởng vùng và thanh tra viên tham gia phụ trách vùng. Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong một vùng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

Thanh tra viên phụ trách vùng được luân chuyển sau 3 năm. Trường hợp đặc biệt do chánh Thanh tra Bộ quyết định.

Điều 7. Trách nhiệm của Trưởng vùng

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra vùng trình Chánh thanh tra Bộ. Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Chánh thanh tra Bộ phê duyệt.

2. Phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc vùng về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động.

3. Thanh tra đột xuất hoặc tham gia đoàn thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn vùng được giao phụ trách theo phân công của Chánh thanh tra Bộ. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người, cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về lao động.

4. Tổng hợp, báo cáo đột xuất, định kỳ tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp thuộc vùng.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật.

6. Kiến nghị với Giám đốc Sở thuộc vùng về các biện pháp phòng ngừa và chấp hành pháp luật lao động.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra Bộ giao.

Điều 8. Trách nhiệm của Thanh tra viên phụ trách vùng

1. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại các khoản 2, 3, 5, 6, 7 Điều 7 Quy chế này.

2. Hướng dẫn, tư vấn các doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động, xây dựng các biên pháp an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Chịu sự quản lý và phân công nhiệm vụ của Trưởng vùng.

4. Kiến nghị Trưởng vùng áp dụng các biện pháp theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

Chương 4:

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chánh thanh tra Bộ

Phối hợp với Giám đốc Sở để thống nhất nội dung, kế hoạch thanh tra; tổ chức và giám sát việc thực hiện kế hoạch thanh tra theo vùng; thống nhất đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động, các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật lao động và nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Điều 10. Giám đốc Sở

Phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ để thống nhất nội dung, kế hoạch thanh tra; tổ chức và giám sát việc thực hiện kế hoạch hàng năm của Thanh tra Sở.

Báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hoạt động thanh tra tại địa phương.

Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Điều 11. Chánh Thanh tra Sở

Phối hợp với Trưởng vùng về xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thanh tra tại địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Chịu trách nhiệm và báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Bộ (qua trưởng vùng) về tình hình thực hiện công tác thanh tra tại địa phương thuộc thẩm quyền.

Điều 12. Các cơ quan liên quan

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp hoặc cử người tham gia thanh tra lao động khi có yêu cầu của thanh tra theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở, Chánh thanh tra Sở và Thanh tra viên phụ trách vùng phối hợp với Liên đoàn lao động địa phương trong việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Khi tiến hành thanh tra tại doanh nghiệp, Trưởng vùng, Thanh tra viên phụ trách vùng phải cộng tác chặt chẽ với ban hành công đoàn theo quy định tại Điều 189 Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện

Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Sở, Trưởng vùng có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản