6271

Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ về việc dự toán và phân bổ ngân sách do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6271
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ về việc dự toán và phân bổ ngân sách do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 44/2003/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Cương
Ngày ban hành: 03/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 44/2003/NQ-HĐ
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Võ Văn Cương
Ngày ban hành: 03/12/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2003/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2003 

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ vào Luật ngân sách năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định 191/2002/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ Tài chính về giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2004 cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Sau khi xem xét các báo cáo quyết toán ngân sách năm 2002, tình hình thực hiện ngân sách năm 2003 và dự toán ngân sách năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố ; báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ;
Kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI đ­ược tổ chức vào ngày 03 tháng 12 năm 2003
;

QUYẾT NGHỊ

I.- PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2002 NHƯ SAU :

1. Về thu:

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 36.901,997 tỉ đồng, đạt 110,36% dự toán năm và bằng 120,08% so với quyết toán năm 2001. Trong đó :

* Thu nội địa được quyết toán là 20.326,622 tỉ đồng, đạt 119,22% dự toán năm và bằng 116,34% so quyết toán năm 2001 (có 1.121 tỉ đồng là khoản ghi thu ghi chi qua ngân sách).

* Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 16.575,375 tỉ đồng, đạt 101,14% dự toán năm và bằng 125% so với quyết toán năm 2001.

- Tổng thu ngân sách địa phương là 10.322,126 tỉ đồng, trong đó :

* Thu phân chia cho ngân sách: 7.168,514 tỉ đồng, bằng 134,27% so quyết toán năm 2001 (không tính ghi thu ghi chi năm 2001).

* Ghi thu ghi chi qua ngân sách: 1.121,894 tỉ đồng.

* Thu bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương 772,315 tỉ đồng, gồm: cân đối ngân sách 348,720 tỉ đồng, nguồn vốn vay nước ngoài 38,336 tỉ đồng, thu bổ sung theo mục tiêu 385,259 tỉ đồng.

* Thu vay từ Ngân hàng Đầu tư và phát triển thành phố: 500 tỉ đồng.

* Thu kết dư ngân sách năm trước : 759,402 tỉ đồng.

2. Về chi :

Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 9.357,551 tỉ đồng.

Trong đó :

- Chi từ ngân sách thành phố : 6.900,380 tỉ đồng.

- Chi từ ngân sách quận-huyện : 2.457,171 tỉ đồng.

Trừ khoản chi 234,990 tỉ đồng cho cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển đô thị và khoản chi qua ngân sách địa phương 1.121,894 tỉ đồng không có trong dự toán đầu năm, nên số thực chi là 8.000,667 tỉ đồng, đạt 155,73% dự toán được giao và bằng 135,44% so quyết toán năm 2001.

Căn cứ vào yêu cầu chi của thành phố, cơ cấu chi như sau :

* Chi đầu tư phát triển : 4.660,714 tỉ đồng đạt 265,96%, chiếm tỉ trọng 58,25%.

* Chi thường xuyên : 3.339,953 tỉ đồng, đạt 108,09% dự toán và bằng 116,55% so cùng kỳ.

3. Về kết dư ngân sách năm 2002 :

Tổng số kết dư của ngân sách địa phương được quyết toán là 813,875 tỉ đồng, trong đó :

- Ngân sách thành phố là 372,013 tỉ đồng.

- Ngân sách quận, huyện là 441,802 tỉ đồng.

Đối với kết dư ngân sách thành phố :

* Chi tạm ứng cho các đơn vị từ những năm trước và trong năm 2002 là 345,783 tỉ đồng, được chuyển vào thu ngân sách năm 2003 và theo dõi, xử lý tiếp.

* Do đó thực kết dư năm 2002 là 26,230 tỉ đồng, được chuyển sang năm 2003 để tiếp tục chi.

Đối với kết dư ngân sách quận, huyện: do ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định xử lý, chuyển thu cân đối ngân sách quận, huyện năm 2003 theo qui định.

II. GHI NHẬN BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 :

- Căn cứ vào nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2003 được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 (ngày 18 tháng 01 năm 2003) ;

- Căn cứ vào báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ 13 (ngày 03 tháng 12 năm 2003) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI ;

Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận :

1. Về thu :

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm là 38.491 tỉ đồng, đạt 100,72% dự toán năm và bằng 108,77% so cùng kỳ. Trong đó :

* Thu ngân sách nội địa : 22.184 tỉ đồng, đạt 109,03% dự toán và bằng 117,95% so cùng kỳ.

* Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 16.307 tỉ đồng, đạt 91,26% dự toán và bằng 98,37% so cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm là 12.354,704 tỉ đồng, đạt 166,50% dự toán và bằng 139,23% so cùng kỳ. Trong đó :

* Thu cân đối ngân sách địa phương : 9.054,704 tỉ đồng (trong đó thu điều tiết từ thu thuế nội địa là 7.504,704 tỉ đạt 115,03% dự toán và bằng 130,89% so cùng kỳ).

* Thu từ các nguồn huy động khác : 3.300 tỉ đồng (trong đó phát hành trái phiếu đô thị 2.000 tỉ đồng).

2. Về chi :

Ước thực hiện tổng chi cả năm là 12.317,101 tỉ đồng, đạt 165,69% dự toán và bằng 143,66% so cùng kỳ. Trong đó :

* Chi từ ngân sách thành phố : 9.707,280 tỉ đồng.

* Chi từ ngân sách quận, huyện : 2.609,821 tỉ đồng.

Chi đầu tư phát triển ước thực hiện là 7.000 tỉ đồng, đạt 305,73% so dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và bằng 152,64% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 56,83% trong tổng chi ngân sách địa phương.

Chi thường xuyên ước thực hiện 4.162 tỉ đồng, đạt 112,49% dự toán và bằng 125,01% so cùng kỳ.

Chi khoản vay tạm ứng dùng để chi đầu tư 1.053 tỉ đồng - chưa bố trí trong dự toán chi ngân sách năm 2003. Ngoài ra phải chi tạm ứng do một số dự án trọng điểm của thành phố trong thời gian tới là 777 tỉ đồng (xây dựng bãi rác ở Long An 80 tỉ đồng, 177 tỉ đồng cho dự án 200 xe buýt, khu đô thị mới Thủ Thiêm 300 tỉ đồng, khu công nghệ cao 200 tỉ đồng, đường Rừng Sác- Cần Giờ 20 tỉ đồng).

Như vậy tổng chi ngân sách năm 2003 của thành phố là 13.094,101 tỉ đồng, trong khi tổng thu cân đối ngân sách của thành phố chỉ có 9.054,704 tỉ đồng, mất cân đối 4.039,397tỉ đồng. Hội đồng nhân dân thành phố chấp nhận trong năm nay, từ năm 2004 theo Luật ngân sách năm 2002 các khoản chi phát sinh sẽ do Hội đồng nhân dân quyết định.

III. PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2004 :

1. Về thu chi ngân sách :

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 47.457 tỉ đồng.

Trong đó :

* Thu nội địa : 25.370 tỉ đồng.

* Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 21.187 tỉ đồng.

* Thu từ dầu thô : 900 tỉ đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 10.188,653 tỉ đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 10.188,653 tỉ đồng.

Trong đó :

* Ngân sách địa phương từ nguồn

thu phân chia : 9.288,997 tỉ đồng.

* Thực hiện cải cách tiền lương thu

năm 2003 chuyển sang : 50,212 tỉ đồng.

* Ghi chi xây dựng cơ bản từ vốn nước ngoài 783,750 tỉ đồng.

• Chi bổ sung theo các chương trình mục tiêu : 65,694 tỉ đồng.

2. Giao Ban kinh tế- ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục giám sát việc thực hiện ngân sách đến hết năm 2003, đảm bảo quyết toán đúng chính sách và qui định của pháp luật.

3. Chấp thuận nhiệm vụ thu chi, mức phân bổ ngân sách cho các ngành, địa phương ; mức bổ sung cân đối cho từng quận huyện ; tỷ lệ phần trăm(%) phân chia cho ngân sách quận huyện, phường xã do ủy ban nhân dân thành phố trình và các chủ trương, nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp trong điều hành ngân sách năm 2004 như báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp.

Đối với ngân sách các cấp thuộc địa phương, chấp thuận năm 2004 là năm đầu của 3 năm trong thời kỳ ổn định ngân sách( từ năm 2004 đến hết năm 2006).

Giữa 2 kỳ họp nếu có vấn đề phát sinh, điều chỉnh ngân sách, vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là vốn đầu tư xây dựng cơ bản, không thể chờ kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố giao cho Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân xem xét quyết định và báo cáo với Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

4. ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào nghị quyết Hội đồng nhân dân giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban ngành thành phố và các địa phương ; có trách nhiệm quản lí, kiểm tra việc thực hiện ngân sách đúng qui định. Kiên quyết xuất toán các trường hợp chi sai quy định.

5. Giao Chủ tịch Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các quận- huyện, phường-xã thực hiện quyết toán, dự toán, phân bổ ngân sách đúng thời gian và nội dung theo luật định.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch ủy ban nhân dân quận-huyện tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính-ngân sách và chịu trách nhiệm về những sai phạm thuộc phạm vi quản lí. Thực hiện công khai dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị. Triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cũng như các nguồn vốn huy động.

7. Giao ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kế hoạch huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, kế hoạch xây dựng cơ bản và danh sách các dự án chuyển tiếp, danh mục các dự án( theo thứ tự ưu tiên) trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu năm 2004.

Với tình hình dự toán tổng thu ngân sách thành phố năm 2004 chỉ bằng 82,46% so với ước thực hiện năm 2003, trong khi yêu cầu phát triển của thành là rất lớn, vì vậy cần phải huy động mạnh các nguồn thu khác để đảm bảo yêu cầu chi tối thiểu của thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố giao Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung hơn nữa trong điều hành ngân sách, chú ý phát triển,bồi dưỡng và sử dụng ngân sách có hiệu quả; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quản lý ngân sách, tài chính. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân các quận huyện, phường xã thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:

- - UBTV Quốc hội.
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch Nước
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực hđnd TP
- Thường trực UBND TP
- Thường trực ubmttqvn TP
- Các đại biểu hđnd Tp
- Văn phòng Thành ủy
- Văn phòng hđnd-UBND TP
- Các Ban ngành, đoàn thể TP
- Chủ tịch hđnd-UBND các quận huyện.
- Lưu HC.
Lưu TH- HĐ(14b).

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH 
Võ Văn Cương

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản