98185

Nghị quyết Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam 4414/NQ-HĐQL do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

98185
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam 4414/NQ-HĐQL do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4414/NQ-HĐQL Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 24/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4414/NQ-HĐQL
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 24/11/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4414/NQ-HĐQL

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Ngày 16 tháng 10 năm 2009, Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng Quản lý) họp phiên thường kỳ quý III năm 2009 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Vũ Văn Ninh. Tham dự phiên họp có:

- Ông Lê Bạch Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam;

- Ông Nguyễn Xuân Hiên, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam – ủy viên Hội đồng Quản lý;

- Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế - ủy viên Hội đồng Quản lý;

- Ông Hà Phúc Mịch, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- Ông Phùng Quang Huy, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - ủy viên Hội đồng Quản lý;

Các ủy viên Hội đồng Quản lý: Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vắng mặt do bận đi công tác.

Được mời dự phiên họp có các Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng một số đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số vụ có liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ.

Hội đồng Quản lý đã nghe Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo về 3 nội dung:

- Quyết toán năm 2008;

- Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước;

- Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý.

Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng Quản lý đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

I. VỀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2008

1. Hội đồng Quản lý thông qua báo cáo Quyết toán năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để gửi Bộ Tài chính thẩm định phê duyệt. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm về căn cứ lập báo cáo, số liệu, nội dung và thuyết minh tại báo cáo quyết toán năm 2008.

2. Năm 2008 và 9 tháng đầu năm 2009 hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có bước phát triển hơn, đổi mới hơn những năm trước, kết quả này được thể hiện qua các hoạt động mở rộng đối tượng tham gia, tăng số thu, chi trả kịp thời, đúng đối tượng chính sách, công tác quản lý tài chính, quản lý nội bộ của Ngành được chấn chỉnh một bước, hiệu quả đạt được tốt hơn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên qua triển khai thực hiện còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như số nợ đọng vẫn còn nhiều, số tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện còn ít, quỹ khám, chữa bệnh tiếp tục bội chi với mức cao …. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có cả chủ quan và khách quan, nhưng về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phải chủ động, tích cực tìm mọi biện pháp để sớm khắc phục.

II. VỀ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Trên cơ sở kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần nghiêm túc tiếp thu và có những chấn chỉnh cần thiết trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Ngành, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Qua kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý tài chính, rà soát lại cơ chế chính sách, những nội dung thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Quản lý, của Tổng Giám đốc thì cần khẩn trương ban hành, những gì không thuộc thẩm quyền thì cần phải đề xuất, kiến nghị cụ thể với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

2. Rà soát cơ chế chính sách và tăng cường công tác việc quản lý, sử dụng lệ phí thu, lệ phí chi trả đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích. Việc lập Quỹ rủi ro trong trong việc chi trả chế độ BHXH và trong đầu tư tăng trưởng Quỹ cần nghiên cứu kỹ để trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

3. Kiểm điểm làm rõ để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai sót trong công tác quản lý tài chính theo kết luận của Kiểm toán nhà nước.

III. VỀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BHXH VIỆT NAM

1. Về thẩm quyền ký ban hành: trên cơ sở hoàn chỉnh dự thảo Quy chế làm việc phù hợp với quy định tại Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hội đồng Quản lý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản lý ban hành.

2. Về Văn phòng giúp việc, theo hướng vừa chuyên trách vừa kiêm nhiệm, người đứng đầu Văn phòng Hội đồng Quản lý là kiêm nhiệm, một Phó Văn phòng Hội đồng Quản lý và một đến hai cán bộ chuyên trách.

3. Kinh phí chi hoạt động của Văn phòng Hội đồng Quản lý, cán bộ giúp việc của Văn phòng và giúp việc các thành viên Hội đồng Quản lý lấy từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam; cán bộ kiêm nhiệm được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp thu ý kiến của các thành viên để hoàn chỉnh Quy chế và gửi lại các thành viên lấy ý kiến.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời tổng hợp lại những khó khăn, vướng mắc trong những ngày đầu thực hiện, nhất là những khó khăn, vướng mắc thuộc về trách nhiệm của Ngành để báo cáo Bộ Y tế cùng xem xét, tháo gỡ. Phải chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Y tế, với các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường công tác giám định, cải tiến việc thu phí để tạo thuận lợi cho đối tượng khi đi khám, chữa bệnh.

2. Chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tạo điều kiện cho người lao động, người dân và doanh nghiệp trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;

3. Về lâu dài, đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa Điều 95 trong Luật Bảo hiểm xã hội.

Từ năm 2010, hàng năm đề nghị Bộ Nội vụ tính toán, xác định để giao biên chế cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ được giao, bảo đảm sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả biên chế được giao.

4. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích vượt số thu theo chỉ tiêu được giao, không để nợ đọng nhiều, đầu tư tăng trưởng quỹ cần gắn với chức năng của BHXH Việt Nam, đảm bảo hiệu quả hạn chế rủi ro trong đầu tư tăng trưởng Quỹ.

5. Khẩn trương xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2009, đồng thời xây dựng dự toán NSNN năm 2010.

6. Nghiên cứu vấn đề về quỹ dự phòng rủi ro trong quá trình trả lương hưu và rủi ro đầu tư tăng trưởng quỹ để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các thành viên Hội đồng Quản lý có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Các Bộ: LĐTBXH, Y tế, Tài chính, Nội vụ (để phối hợp);
- Các thành viên HĐQL;
- BHXH Việt Nam;
- Lưu VP HĐQL (2)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản