331424

Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

331424
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 21/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 04/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 21/2016/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 04/08/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2016/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 5141/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện 118 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An (ngoài danh mục 991 công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2015) với tổng diện tích 196,60 ha, trong đó đất trồng lúa 161,88 ha; đất rừng phòng hộ 34,72 ha, có danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đối với các công trình, dự án sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan (theo khoản 2 Điều 58, Luật đất đai năm 2013).

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 04/08/2016 của HĐND tỉnh Nghệ An)

TT

Tên công trình, dự án

Loại đất xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Địa điểm

Chủ đầu tư

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

 

Tổng số có 118 công trình, dự án, chuyển mục đích sử dụng đất 196,60 ha (có 161,88 ha đất trồng lúa; 34,72 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

 

 

 

I

Thành phố Vinh (có 13 công trình, dự án, diện tích 41,01 ha đất trồng lúa)

 

 

 

 

 

 

1

Trụ sở công an thành phố Vinh

5,00

 

 

Xã Nghi Phú

Công an tỉnh

 

2

Chia lô đất ở TĐC xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông

8,00

 

 

Xã Hưng Đông

UBND thành phố Vinh

 

3

Xây dựng tuyến đường 24m nối từ đường Hồ Tông Thốc đến đường Hoàng Phan Thái (phục vụ GPMB dự án Bệnh viện đa khoa gđ2)

0,16

 

 

Xã Nghi Phú

UBND thành phố Vinh

 

4

Chia lô đất ở dân cư và tái định cư tại khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh

5,06

 

 

Phường Quán Bàu

UBND thành phố Vinh

 

5

Chia lô đất ở tái định cư xóm Phong Khánh, xã Hưng Hòa (phục vụ GPMB tiểu dự án phát triển đô thị Vinh)

2,20

 

 

Xã Hưng Hòa

UBND thành phố Vinh

 

6

Chia lô đất ở hai bên đường 72m xã Hưng Đông

9,50

 

 

Xã Hưng Đông

UBND thành phố Vinh

 

7

Chia lô đất ở xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông (giáp đường 46)

4,60

 

 

Xã Hưng Đông

UBND thành phố Vinh

 

8

Chia lô đất ở xóm Yên Bình, xã Hưng Đông (tái định cư đường 72m)

1,50

 

 

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

9

Mở rộng nghĩa trang Cồn Vàng, xã Hưng Đông

1,00

 

 

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

10

Khu tái định cư đất ở và Nhà văn hóa xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức (phục vụ GPMB đường 35m)

1,86

 

 

Xã Nghi Đức

UBND thành phố Vinh

 

11

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 12, xã Nghi Liên

0,25

 

 

Xã Nghi Liên

UBND xã Nghi Liên

 

12

Chia lô đất ở xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông

1,80

 

 

Xã Hưng Đông

UBND thành phố Vinh

 

13

Xây dựng đường Lê Văn Miến, phường Hà Huy Tập (phần còn lại)

0,08

 

 

Phường Hà Huy Tập

UBND thành phố Vinh

 

II

Thị xã Cửa Lò (có 01 công trình, dự án, diện tích 14,41 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

 

 

 

1

Tổ hợp khách sạn, vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng (VinGroup)

 

14,41

 

Phường Nghi Hải

Tập đoàn VinGroup

 

III

Huyện Nghi Lộc (có 12 công trình, dự án, diện tích 9,45 đất trồng lúa, 7,28 đất rừng phòng hộ)

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Tổng kho xăng dầu DKC (Thuộc Khu phi thuế quan - Khu kinh tế Đông Nam)

 

4,00

 

Xã Nghi Thiết

Công ty CP Thiên Minh Đức

 

2

Khu nhà ở và trung tâm thương mại Xô Viết (Ba Đình số 2)

0,50

 

 

Xã Nghi Khánh

Công ty CP ĐTXD Ba Đình số 2

 

3

Nâng cấp và mở rộng đường phục vụ dự án DKC

0,20

 

 

Xã Nghi Thiết

Công ty CP CP Thiên Minh Đức

 

4

Dự án đường dây 110KV cấp điện cho trạm nghiền xi măng Nghi Thiết thuộc dự án Nhà máy xi măng Sông Lam

0,10

0,41

 

Xã Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết

Tổng công ty điện lực Miền Bắc

 

5

Công trình xây dựng và cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Nghệ An- Thuộc dự án: Phân phối hiệu quả-DEP giai đoạn 2

0,05

 

 

Xã Nghi Xá, Nghi Hợp, Nghi Xuân, Phúc Thọ

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

 

6

Xây dựng sân thể thao xã Phúc Thọ

0,98

 

 

Xã Phúc Thọ

UBND xã Phúc Thọ

 

7

Mở rộng khuôn viên Trường THPT Nghi Lộc 4

0,14

 

 

Xã Nghi Xá

Trường THPT Nghi Lộc 4

 

8

Mở rộng nghĩa địa xã Nghi Thiết

 

2,87

 

Xã Nghi Thiết

UBND huyện

 

9

Xây dựng nhà nguyện của Giáo xứ Nhân Hòa tại xã Nghi Thuận

0,54

 

 

Xã Nghi Thuận

Giáo xứ nhà nguyện Nhân Hòa

 

10

Mở rộng khuôn viên giáo họ của Giáo xứ Vạn Tằng tại xã Nghi Vạn

0,40

 

 

Xã Nghi Vạn

Giáo xứ Vạn Tằng

 

11

Chia lô đất ở xóm 1 (Đồng Sãi), xóm 10 (Cồn Nêu), xóm 5 (Cồn Mô), xã Nghi Công Bắc

2,01

 

 

Xã Nghi Công Bắc

UBND xã Nghi Công Bắc

 

12

Cầu vượt nút giao tuyến đường TL534 với đường sắt Bắc Nam

4,53

 

 

Xã Nghi Long, Thị trấn, Nghi Trung

Sở GTVT

 

IV

Huyện Diễn Châu (có 21 công trình, dự án, diện tích 22,36 ha đất trồng lúa, 7 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Trạm biến áp số 4, số 5 xã Diễn Hạnh

0,02

 

 

Xã Diễn Hạnh

Điện lực Nghệ An

 

2

Các điểm dân cư xen dắm tại đường 538, ruộng xóm 3, ao ông Thưởng, ông Hiền, ông Bằng, ông Oanh, ông Quế xóm 9, xã Diễn Thái

1,19

 

 

Xã Diễn Thái

UBND xã Diễn Thái

 

3

Cải tạo và nâng cấp Trạm bơm Đông Phúc, xã Diễn Phúc

0,20

 

 

Xã Diễn Phúc

UBND xã Diễn Phúc

 

4

Xây dựng Nhà máy nước sạch Diễn Minh

0,29

 

 

Xã Diễn Minh

UBND xã Diễn Minh

 

5

Xây dựng nhà máy nước sạch xã Diễn Thái

0,30

 

 

Xã Diễn Thái

UBND xã Diễn Thái

 

6

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu úng Diễn Yên II

7,80

 

 

Xã Diễn Thái

BQL các dự án huyện Yên Thành

 

7

Mở rộng Nghĩa trang Xóm 4,6,7, xã Diễn Liên

1,00

 

 

Xã Diễn Liên

UBND xã Diễn Liên

 

8

Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Diễn Thái

0,05

 

 

Xã Diễn Thái

UBND xã Diễn Thái

 

9

Mở rộng Nghĩa trang Cồn Bói, Cồn Trụn, Cồn Trôi, Tân Đức, xã Diễn Thái

3,50

 

 

Xã Diễn Thái

UBND xã Diễn Thái

 

10

Mở rộng Nhà văn hóa 1;5;10, xã Diễn Thái

0,50

 

 

Xã Diễn Thái

UBND xã Diễn Thái

 

11

Xây dựng Bãi rác thải tập trung vùng Cồn Bói, xóm 6, xã Diễn Đồng

1,30

 

 

Xã Diễn Đồng

UBND xã Diễn Đồng

 

12

Xây dựng Trạm biến áp 180 KVA vùng Đền Lùm, xóm 6, xã Diễn Bình

0,01

 

 

Xã Diễn Bình

Điện lực Nghệ An

 

13

Công trình xuất tuyến (10-20)Kw chống quá tải cho đường dây 971 và 973 E15.13

0,08

 

 

Xã Diễn Phúc

Điện lực Nghệ An

 

14

Mở rộng trường mầm non xã Diễn Đoài

0,10

 

 

Xã Diễn Đoài

UBND xã Diễn Đoài

 

15

Xây dựng mới trường Mầm Non xã Diễn Liên

0,50

 

 

Xã Diễn Liên

UBND xã Diễn Liên

 

16

Chia lô đất ở nông thôn vùng Rộc Trắng, giáp QL 7 ở xóm 1;2, xã Diễn Bình

2,07

 

 

Xã Diễn Bình

UBND xã Diễn Bình

 

17

Chia lô đất ở các xóm 1;2;3;4;5, xã Diễn Quảng

1,10

 

 

Xã Diễn Quảng

UBND xã Diễn Quảng

 

18

Chia lô đất ở dân cư Vùng Khối Bắc, xã Diễn Hồng (Bổ sung diện tích)

0,50

 

 

Xã Diễn Hồng

UBND xã Diễn Hồng

 

19

Chia lô đất ở vùng Thanh Mang xóm 6; vùng Lùm Tum xóm 3, xã Diễn Đồng

0,90

 

 

Xã Diễn Đồng

UBND xã Diễn Đồng

 

20

Chia lô đất ở vùng Đội Chùa, Cây Đa, Làng Vặng, xã Diễn Trường

0,95

 

 

Xã Diễn Trường

UBND xã Diễn Trường

 

21

Xây dựng Cơ sở sản xuất giống hải sản thuộc phân viện nghiên cứu hải sản Bắc Trung Bộ

 

7,00

 

Xã Diễn Trung

Viện nghiên cứu hải sản Bắc Trung Bộ

 

V

Thị xã Hoàng Mai (có 07 công trình, dự án, diện tích 8,05 ha đất trồng lúa)

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng nhà máy Tôn Hoa Sen

0,80

 

 

Xã Quỳnh Lập

Công ty TNHH Hoa Sen

 

2

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch TX Hoàng Mai

2,00

 

 

Xã Quỳnh Vinh

CTCP cấp nước Hoàng Mai

 

3

Đường dây 110kV cấp điện cho nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An

0,18

 

 

Xã Quỳnh Lập
Xã Quỳnh Lộc
P. Quỳnh Thiện

Tổng công ty điện lực Miền Bắc

 

4

Đấu giá đất ở xóm 3, Xã Quỳnh Trang

0,30

 

 

Xã Quỳnh Trang

UBND Xã Quỳnh Trang

 

5

Đất ở đô thị khối 6, 14, 19 phường Mai Hùng

0,63

 

 

Phường Mai Hùng

UBND Phường Mai Hùng

 

6

Đường nối Quốc lộ 1A-Nghĩa Đàn - Thị xã Thái Hòa (TL537B)

4,12

 

 

Xã Quỳnh Trang
Xã Quỳnh Vinh

Sở GTVT Nghệ An

 

7

Công trình xây dựng và cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Nghệ An Thuộc dự án: phân phối hiệu quả -DEP Giai đoạn 2

0,02

 

 

Quỳnh Thiện, Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Liên

Công ty Điện lực Nghệ An

 

VI

Huyện Quỳnh Lưu (có 9 công trình, dự án, diện tích 8,53 ha đất trồng lúa)

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trụ sở UBND xã Quỳnh Hồng

0,60

 

 

Xã Quỳnh Hồng

UBND xã Quỳnh Hồng

 

2

Mở rộng chùa Đồng Tương, xã Quỳnh Đôi

0,30

 

 

Xã Quỳnh Đôi

UBND xã Quỳnh Đôi

 

3

Chia lô đất ở vùng khe Dứa, vùng giáp đường sắt và vùng đồng Đáng, xã Quỳnh Tân

0,40

 

 

Xã Quỳnh Tân

UBND xã Quỳnh Tân

 

4

Chia lô đất ở vùng Đồng Vóc xã Quỳnh Thạch

1,00

 

 

Xã Quỳnh Thạch

UBND xã Quỳnh Thạch

 

5

Chia lô đất ở xóm 3, 9, xã Quỳnh Hậu

2,52

 

 

Xã Quỳnh Hậu

UBND xã Quỳnh Hậu

 

6

Chia lô đất ở vùng Đồng kiền, xóm 6, xã Quỳnh Giang

0,80

 

 

Xã Quỳnh Giang

UBND xã Quỳnh Giang

 

7

Chia lô đất ở vùng Rộc Cầu, xã Quỳnh Ngọc

1,00

 

 

Xã Quỳnh Ngọc

UBND xã Quỳnh Ngọc

 

8

Đường nối QL1A - Nghĩa Đàn- TX Thái Hòa (đường nối vào nhà máy nước sạch thị xã Hoàng Mai)

1,41

 

 

Xã Tân Thắng

Sở GTVT

 

9

Đường vào nhà máy dệt may xã Quỳnh Hồng

0,50

 

 

Xã Quỳnh Hồng

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

VII

Thị xã Thái Hòa (có 10 công trình, dự án, diện tích 17,69 ha đất trồng lúa)

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp xã Nghĩa Mỹ giai đoạn II

3,87

 

 

Xã Nghĩa Mỹ

UBND thị xã Thái Hòa

 

2

Đấu giá đất ở bám đường N1; đường Vực Giồng, phường Long Sơn

3,00

 

 

Phường Long Sơn

UBND phường Long Sơn

 

3

Đấu giá đất ở 2 bên đường N2, phường Long Sơn

2,50

 

 

Phường Long Sơn

UBND phường Long Sơn

 

4

Đấu giá đất ở khu Nam Đồng Sắn, phường Long Sơn

1,00

 

 

Phường Long Sơn

UBND phường Long Sơn

 

5

Đấu giá đất ở khu 3,4ha (Khối 3), phường Long Sơn

3,40

 

 

Phường Long Sơn

UBND phường Long Sơn

 

6

Đấu giá đất ở xóm 8, xã Nghĩa Thuận (Đồng Ga)

2,10

 

 

Xã Nghĩa Thuận

UBND xã Nghĩa Thuận

 

7

Khu tái định cư phục vụ GPMB DA đường vào trung tâm xã Nghĩa Hòa

1,00

 

 

Xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu

UBND thị xã Thái Hòa

 

8

Xây dựng Tuyến đường N6

0,10

 

 

Phường Long Sơn

UBND thị xã Thái Hòa

 

9

Nâng cấp, sửa chữa Cầu Khe Chơn và Cầu Làng mẹ trên QL 48 đoạn qua thị xã Thái Hòa

0,60

 

 

Quang Tiến, Nghĩa Thuận

Sở GTVT

 

10

Đường nối QL1A - Nghĩa Đàn- TX Thái Hòa (hạng mục đường ngang dân sinh)

0,12

 

 

Xã Nghĩa Mỹ

Sở GTVT

 

VIII

Huyện Nghĩa Đàn (có 5 công trình, dự án, diện tích 2,04 ha đất trồng lúa)

 

 

 

 

 

 

1

Đấu giá đất ở vùng Khánh Tiến, xã Nghĩa Lộc

0,05

 

 

Xã Nghĩa Lộc

UBND xã Nghĩa Lộc

 

2

Đấu giá đất ở vùng Tân Xuân - xã Nghĩa Lộc

0,09

 

 

Xã Nghĩa Lộc

UBND xã Nghĩa Lộc

 

3

Khu dân cư đô thị tại thị trấn Nghĩa Đàn

0,05

 

 

TT Nghĩa Đàn

UBND thị trấn Nghĩa Đàn

 

4

Xây dựng đường giao thông nối từ QL1A - huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa (hạng mục đường ngang dân sinh)

1,64

 

 

Thị trấn, Xã Nghĩa Trung, Xã Nghĩa Hội

Sở GTVT

 

5

Xây dựng nhà học giáo lý của giáo họ Tân Xuân

0,21

 

 

Xã Nghĩa Lộc

Giáo họ Tân Xuân

 

IX

Huyện Quỳ Châu (có 01 công trình, dự án, diện tích 5,63 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Đường nối xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đến xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

5,63

 

Xã Châu Nga

UBND huyện Quỳ Châu

 

X

Huyện Quế Phong (có 7 công trình, dự án, diện tích 7,61 ha đất trồng lúa)

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng đường giao thông làng nghề bản Đan- xã Tiền Phong và bản Cỏ Nong - xã Mường Nọc

0,14

 

 

Xã Tiền Phong, Xã Mường Nọc

UBND huyện Quế Phong

 

2

Xây dựng trụ sở mới Viện kiểm soát huyện Quế Phong

0,45

 

 

Xã Mường Nọc

VKS Tối cao

 

3

Xây dựng nhà máy thủy điện Sao Va

4,40

 

 

Xã Hạnh Dịch

Công ty CP thủy điện Quế Phong

 

4

Xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Nghệ An

0,01

 

 

Xã Tri Lễ

Công ty Điện lực Nghệ An

 

5

Xây dựng thủy điện Nhạn Hạc (đợt 2)

0,26

 

 

Xã Quế Sơn, Xã Quang Phong

Công ty CP Za Hưng

 

6

Xây dựng trụ sở, vị trí đóng quân mới Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong

1,20

 

 

Xã Mường Nọc

BCH quân sự tỉnh

 

7

Dự án di dân khẩn cấp khỏi vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn biên giới xã Tri Lễ

1,15

 

 

Xã Tri Lễ

UBND huyện Quế Phong

 

XI

Huyện Đô Lương (có 15 công trình, dự án, diện tích 30,21 ha đất trồng lúa, 0,4 ha đất rừng phòng hộ)

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng Chợ Ú xã Đại Sơn

1,4

 

 

Xã Đại Sơn

Sở NN&PTNT

 

2

Xây dựng đường điện 110 KV nhà máy xi măng sông Lam

0,25

 

 

Xã Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Bài Sơn

Công ty CP Xi măng Sông Lam

 

3

Khu Tái định cư (phục vụ GPMB đường nối đường N5) tại xã Thịnh Sơn

1,08

 

 

Xã Thịnh Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

4

Khu Tái định cư (phục vụ GPMB đường nối đường N5) tại xã Đại Sơn

1,50

 

 

Xã Đại Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

5

Xây dựng tuyến đường chuyên dụng ĐCĐ 04 xã Trù Sơn

 

0,40

 

Xã Trù Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

6

Tuyến Đường điện 35 KV

0,10

 

 

Các Xã: Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn

Điện lực Nghệ An

 

7

Xây dựng mới các trạm biến áp

0,05

 

 

Các Xã: Xuân Sơn, Lạc Sơn, Mỹ Sơn, Lưu Sơn, Thượng Sơn, Giang Sơn Tây

Điện lực Nghệ An

 

8

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Khuôn - Đại Sơn

8,00

 

 

Các xã: Hòa Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

9

Xây dựng Đường Giao thông liên xã Bồi Sơn - Hồng Sơn (Gđ2)

2,42

 

 

Xã Bồi Sơn, Hồng Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

10

Nâng cấp, cải tạo đường Ngọc - Lam - Bồi đi qua di tích lịch sử Đền Quả Sơn, huyện Đô Lương

2,30

 

 

Xã Lam Sơn, Ngọc Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

11

Xây dựng Đường giao thông Đông Sơn nối đường QL15A

0,70

 

 

Xã Đông Sơn, Tràng Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

12

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất, ngập lụt huyện Đô Lương tại Thị trấn Đô Lương (đợt 2)

2,80

 

 

Thị trấn Đô Lương

UBND huyện Đô Lương

 

13

Chia lô đất ở tại Thị trấn Đô Lương

4,10

 

 

Thị trấn Đô Lương

UBND thị trấn Đô Lương

 

14

Đường giao thông nội thị N1, N2 thị trấn Đô Lương (gđ 2)

4,86

 

 

Thị trấn Đô Lương

UBND thị trấn Đô Lương

 

15

Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc (dự án JICA)

0,65

 

 

Các xã: Thịnh Sơn, Minh Sơn, Văn Sơn, Đông Sơn, Lạc Sơn, Tân Sơn, Đà Sơn, Xuân Sơn, Yên Sơn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

 

XII

Huyện Thanh Chương (có 12 công trình, dự án, diện tích 9,22 ha đất trồng lúa)

 

 

 

 

 

 

1

Chia lô đất ở tại xã Xuân Tường (vùng Hốp Mồ xóm 4, Cây Sắn xóm 6)

1,11

 

 

Xã Xuân Tường

UBND xã Xuân Tường

 

2

Mở rộng sân vận động xã Thanh Tường

0,80

 

 

Xã Thanh Tường

UBND xã Thanh Tường

 

3

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Hạnh Lâm

0,15

 

 

Xã Hạnh Lâm

UBND xã Hạnh Lâm

 

4

Chia lô đất ở nông thôn vùng Đồng Hội, Gia Bạc, Cửa Hoàng, xã Thanh Phong

3,16

 

 

Xã Thanh Phong

UBND xã Thanh Phong

 

5

Mở rộng sân vận động xã Thanh Giang

0,53

 

 

Xã Thanh Giang

UBND Xã Thanh Giang

 

6

Xây dựng nhà văn hóa xóm 7,12, xã Ngọc Sơn

0,50

 

 

Xã Ngọc Sơn

UBND Xã Ngọc Sơn

 

7

Xây dựng nhà văn hóa và sân bóng xóm 9, xã Ngọc Sơn

0,40

 

 

Xã Ngọc Sơn

UBND Xã Ngọc Sơn

 

8

Xây dựng sân vận động xã Ngọc Sơn

0,75

 

 

Xã Ngọc Sơn

UBND Xã Ngọc Sơn

 

9

Nâng cấp đường xã (Từ TL533 về Liên trung, Liên Đức, Liên Bang)

0,55

 

 

Xã Thanh Liên

UBND Xã Thanh Liên

 

10

Xây dựng trụ sở Cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân huyện (vị trí mới)

0,47

 

 

Thị Trấn Thanh Chương

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

 

11

Chia lô đất ở nông thôn vùng Bàu sen, Bàu Thông, xã Thanh Lâm

0,50

 

 

Xã Thanh Lâm

UBND xã Thanh Lâm

 

12

Xây dựng sân vận động xã Thanh Lương

0,30

 

 

Xã Thanh Lương

UBND xã Thanh Lương

 

XIII

Huyện Hưng Nguyên (có 04 công trình, dự án, diện tích 4,9 ha đất trồng lúa)

 

 

 

 

 

 

1

Sân vận động trung tâm xã Hưng Tây

1,47

 

 

Xã Hưng Tây

UBND xã Hưng Tây

 

2

Khu kinh doanh vận tải, đại lý mua bán vật liệu xây dựng tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên

1,00

 

 

Xã Hưng Thịnh

Công ty TNHH Hùng Thi

 

3

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại khối 12, thị trấn Hưng Nguyên phục vụ GPMB dự án VSIP Nghệ An

1,93

 

 

Thị trấn Hưng Nguyên

UBND huyện Hưng Nguyên

 

4

Khu kinh doanh mua bán, sản xuất vật liệu xây dựng, văn phòng và nhà kho tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên

0,50

 

 

Xã Hưng Đạo

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hằng

 

XIV

Huyện Nam Đàn (có 01 công trình, dự án, diện tích 0,82 ha đất trồng lúa)

 

 

 

 

 

 

1

Chia lô đất ở Tái định cư tại vùng Cửa Ao, xóm 10, xã Nam Cường (phục vụ TĐC thực hiện dự án nâng cấp vùng ngập lũ tỉnh Nghệ An)

0,82

 

 

Xã Nam Cường

UBND xã Nam Cường

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản