326856

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2017

326856
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2017

Số hiệu: 20/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 19/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 20/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 19/08/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND số 87/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII;

Xét Tờ trình số 367/TTr-HĐND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn chương trình hoạt động giám sát năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh gồm các nội dung sau:

Giám sát tại kỳ họp.

Giám sát các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự và báo cáo của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Giám sát báo cáo chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Chất vấn chuyên đề theo các lĩnh vực hoạt động chuyên môn:

- Thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh;

- Kinh tế, nông, lâm nghiệp, thủy sản;

- Công tác thi hành án;

- Chính sách xã hội;

- Giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Giám sát giữa hai kỳ họp:

a) Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16/8/2012 của HĐND tỉnh về quản lý sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

- Giám sát về công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản và môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Giám sát về thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và quy trình ngân sách có sự tham gia của người dân; giám sát việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2016.

b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 13/4/2012 của HĐND tỉnh về Chương trình mục tiêu, việc làm - dạy nghề tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh về Thiết chế văn hóa, thể dục thể thao và di tích lịch sử do địa phương quản lý.

c) Lĩnh vực dân tộc:

- Giám sát việc thực hiện chính sách định canh, định cư theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/03/2007 về hỗ trợ di dân, định canh, định cư;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 13/4/2012 của HĐND tỉnh về việc giảm nghèo bền vững đối với các xã, thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao.

d) Lĩnh vực pháp chế:

- Giám sát về tình hình và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri;

- Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh;

- Giám sát công tác cải cách hành chính.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016 - 2017; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Tổ chức các hội nghị chất vấn, giám sát chuyên đề tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ gần nhất.

Các cơ quan, tổ chức và địa phương liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin theo yêu cầu của cơ quan giám sát, thực hiện nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát đồng thời báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND tỉnh.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 19/8/2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản