381186

Nghị quyết 154/NQ-HĐND năm 2015 về thông qua danh mục công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

381186
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 154/NQ-HĐND năm 2015 về thông qua danh mục công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 154/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 154/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai
Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 11/12/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Gia Lai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5288/TTr-UBND ngày 24/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh với tổng diện tích 34,31 ha (trong đó: đất trồng lúa 29,77 ha, đất rừng phòng hộ 2,0 ha, đất rừng đặc dụng 2,54 ha) để thực hiện 31 công trình, dự án.

(Có Bảng thống kê nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện.

Nghquyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ TNMT;
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- LĐ các Ban của HĐND tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CÓ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình dự án

Vị trí

Diện tích (ha)

Hiện trạng

Quyết định phê duyệt đầu tư hoặc chủ trương đầu tư

Nguồn vốn đầu tư

Tổng cộng

 

34,31

 

 

 

I. An Khê

 

0,31

 

 

 

1

Dự án đường dây 110KV Mang Yang-An Khê

Các phường: An Bình, Ngô Mây, An Phước và xã Song An

0,31

Đất trồng lúa

Quyết định số: 3005/QĐ-BCT ngày 31/5/2012 của Bộ Công thương

Vốn vay nước ngoài, vốn đối ứng từ nguồn khấu hao cơ bản của Tổng công ty.

II. KBang

 

7,54

 

 

 

1

Xây dựng đường giao thông vào trạm kiểm lâm ĐăkHla

Xã Sơn Lang

2,14

Đất rừng đặc dụng

Quyết định số 509/QĐ-SNN ngày 03/8/2015 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng

2

Xây dựng trạm kiểm lâm Đăk Hla

Xã Sơn Lang

0,40

Đất rừng đặc dụng

Quyết định số 509/QĐ-SNN ngày 03/8/2015 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng

3

Dự án nuôi cá Tầm

Xã ĐăkRong

5,00

Đất trồng lúa

Huyện KBang

Công ty CP hàng hải và dầu khí Việt - Xô

III. Mang Yang

 

0,24

 

 

 

1

Đường dây 110kv

Xã Đak Ta Ley

0,043

Đất trồng lúa

Quyết định số: 4867/QĐ-EVNCPC ngày 15/9/2014 của Tổng Công ty điện lực Miền Trung

 

Xã H’ra

0,004706

Đất trồng lúa

Xã Đăk Yă

0,000606

Đất trồng lúa

Xã Đăk Djrăng

0,0192

Đất trồng lúa

2

Đường giao thông vào khu sản xuất xã Đăk Trôi qua 4 làng Tơ Drah, A rim, Klong, Đak Hmok

Xã Đăk Trôi

0,15

Đất trồng lúa

 

 

3

Chuyển mục đích từ đất trồng lúa nước 2 vụ sang đất ở tại nông thôn

Xã Đăk Yă

0,02

Đất trồng lúa

 

 

IV. Phú Thiện

 

2,03

 

 

Kinh phí bồi thường

1

Đấu giá QSD đất tại khu Trung tâm hành chính huyện

Thị trn Phú Thiện

1,3

Đất trồng lúa

Quyết định số 248/QĐ - UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh

1.146.600.000

2

Chuyển mục đích sang đất nông thôn

Ia Ake, xã Ia Peng, xã Ayun Hạ

0,06

Đất trồng lúa

 

 

3

Hợp tác xã Ia Piar

Ia Piar

0,1

Đất trồng lúa

 

63.000.000

4

Trạm Y tế xã Ia Piar

0,12

Đất trồng lúa

75.600.000

5

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh

Ia Ake

0,31

Đất trồng lúa

 

204.600.000

6

Trung tâm học tập cộng đồng

Xã Ayun Hạ

0,04

Đất trồng lúa

 

29.920.000

7

Chợ Ayun Hạ

0,1

Đất trồng lúa

74.800.000

8

Sửa chữa đường dây 110kV Chư Sê - Ayun Pa

Ia Peng

0,02

Đất trồng lúa

Công văn số 6137/CGC-QLĐTKH ngày 29/10/2015 của Công ty lưới điện cao thế miền Trung

 

V. Ayun Pa

 

6,76

 

 

 

1

Kè chống sạt lở bờ tây sông Ayun giai đoạn 3, 4

Các phường: Đoàn Kết, Hòa Bình

5,14

Đất trồng lúa

Theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Gia Lai

 

2

Ban chhuy quân sự thị xã, xây dựng trường Bắn Thao trường Huấn luyện

Xã Chư Băh

0,20

Đất trồng lúa

Công văn số 972/BCH-TC ngày 09/7/2012 của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

 

3

Nâng cấp, mrộng đường đi Nghĩa trang thị xã Ayun Pa

Phường Hòa Bình và xã Chư Băh

0,30

Đất trồng lúa

Công văn số 654/KHĐT-TH ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Sở KHĐT tnh Gia Lai

 

4

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu dân cư theo quy hoạch chi tiết

Đất nông nghiệp trong khu dân cư phù hợp quy hoạch

0,80

Đất trồng lúa

Quyết định số 175/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

 

5

Thông tuyến Ngô Mây - Kpă Klơng

Phường Đoàn Kết

0,32

Đất trồng lúa

Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND thị xã Ayun Pa

 

6

Trạm bơm điện Bơm Bir

Các phường: Hòa Bình và Cheo Reo

0,0003

Đất trồng lúa

Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND thị xã Ayun Pa

 

VI. Chư Păh

 

0,70

 

 

 

 

Thủy lợi Ia Toven

Ia Khươl

0,50

Đất trồng lúa

Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

 

 

Xây dựng Đập thủy lợi Tân Sơn

Xã Chư Jôr

0,20

Đất trồng lúa

Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

 

VII. Đak Đoa

 

4,53

 

 

 

1

Tiểu dự án sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi A'Dok và đường giao thông khu vực xã A'Dok, thị trấn Đak Đoa

Các xã: A Dơk, GLar và thị trấn Đak Đoa

4,53

Đất trồng lúa

Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai

Vốn vay ADB chuyển từ năm 2015 sang

VIII. Pleiku

 

11,10

 

 

 

1

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía Tây cầu số 3

Các phường: Đống Đa và Thống Nhất

8,06

Đất trồng lúa

Báo cáo số 79/BC-TTPTQĐ ngày 21/9/2015 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

 

2

Trung tâm điều dưỡng người có công

Phường Yên Thế

2,00

Đất rừng phòng hộ

Công văn số 4023/UBND-CNXD ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Gia Lai

 

3

Kênh x, cửa xả hạ lưu cống ngang Km 534+541,11m; Km535+28,04 m; Km535+498,35 m

Phường Chi Lăng

1,04

Đất trồng lúa

Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 06/08/2014 của UBND thành phố Pleiku

 

IX. Krông Pa

 

0,58

 

 

 

1

Đường liên Xã Chư Rcăm-Ia Rsai

Xã Chư Rcăm

0,20

Đất trồng lúa

Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

2

Hệ thống kênh tưới đập dâng EA UR, xã Chư Drăng

Xã Chư Drăng

0,38

Đất trồng lúa

Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND huyện Krông Pa

Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

X. Đak Pơ

 

0,52

 

 

 

1

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đak Pơ

Các xã Hà Tam; An Thành và thị trấn Đak Pơ

0,51

Đất trồng lúa

Công văn 7555/BGTVT-ĐTCT ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Dự án BOT

2

Dự án ĐZ 110 KV Mang Yang - An Khê

Các xã Hà Tam; An Thành; Cư An và thị trấn Đak Pơ

0,01

Đất trồng lúa

Quyết định 4867/QĐ-EVN CPC ngày 15/9/2014 của Tổng công ty điện lực Miền Trung

Vốn vay nước ngoài, vốn đối ứng từ nguồn khấu hao cơ bản của Tổng công ty

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản