221141

Nghị quyết 128/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án tăng cường Công an viên làm nhiệm vụ thường trực ở xã trên địa bàn tỉnh Long An

221141
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 128/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án tăng cường Công an viên làm nhiệm vụ thường trực ở xã trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 128/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 06/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 128/2013/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An
Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 06/12/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2013/NQ-HĐND

Long An, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG AN VIÊN LÀM NHIỆM VỤ THƯỜNG TRỰC Ở CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008 và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4184/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án tăng cường Công an viên làm nhiệm vụ thường trực ở các xã trên địa bàn tỉnh Long An; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Đề án tăng cường Công an viên làm nhiệm vụ thường trực ở các xã trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng đào tạo và số lượng tuyển chọn để thực hiện Đề án

a) Phạm vi: Đề án được thực hiện tại 166 xã trên địa bàn tỉnh Long An.

b) Đối tượng đào tạo:

- Ưu tiên tuyển chọn số công dân đã phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân và công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (không thuộc đối tượng lực lượng quân dự bị động viên).

- Tuyển chọn lực lượng dân phòng trẻ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Công an xã.

- Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò của cán bộ hội viên, đoàn viên tuyển chọn tham gia vào lực lượng Công an xã.

- Tiếp nhận công dân đủ 18 tuổi đủ điều kiện, tiêu chuẩn tình nguyện vào Công an xã.

- Đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tăng cường Công an chính quy về đảm nhiệm.

- Đối với Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại xã là cán bộ nguồn được đào tạo Trung cấp Công an xã theo Kế hoạch số 35/KH-BCA(X14) ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an về đào tạo Trưởng Công an cấp xã để dự nguồn Trưởng, phó Công an xã.

- Hàng năm, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã theo Thông tư số 32/2009/TT-BCA-V19 ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công an qui định về chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã.

- Thông qua tổ chức Hội thi Công an xã để đánh giá trình độ nhận thức, khả năng, chất lượng hoạt động của Công an cơ sở.

c) Số lượng:

Công an xã theo Đề án tăng lực lượng Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại xã với số lượng chung là 2.379 đồng chí, được bố trí như sau:

- Trưởng Công an xã: 01 đồng chí x 166 xã = 166 đồng chí.

- Phó trưởng Công an xã: 01 đồng chí x 166 xã = 166 đồng chí.

Riêng xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự được bố trí 02 Phó Trưởng Công an xã (trong đó có 01 Phó Trưởng Công an xã là Công an chính quy đưa về).

- Công an viên phụ trách ấp: 01 đồng chí x 902 ấp = 902 đồng chí.

- Công an viên làm nhiệm vụ thường trực:

+ Xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự: 07 đồng chí x 107 xã = 749 đồng chí.

+ Xã không trọng điểm: 04 đồng chí x 59 xã = 236 đồng chí.

- Công an viên bán vũ trang các xã biên giới: 08 đồng chí x 20 xã = 160 đồng chí (có phụ lục chi tiết kèm theo).

2. Thời gian thực hiện Đề án

Đề án được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

3. Chế độ, chính sách

- Trang bị, trang cấp đủ trang phục, công cụ hỗ trợ, phương tiện làm nhiệm vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định pháp luật.

- Thực hiện theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng Công an bán vũ trang ở các xã biên giới.

- Các chế độ chính sách hiện hành khác theo quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án này từ nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và từ nguồn xã hội hóa theo quy định pháp luật.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (bc);
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (b/c);
- VP.Quốc hội, VP.Chính phủ (TP.HCM);
- TT.TU, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản