Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 11/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 11/2020/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ  Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo

a) Đào tạo kỹ thuật mới, chuyên sâu: Viên chức có trình độ chuyên môn y, dược hoặc trình độ chuyên môn khác trực tiếp phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học dự phòng, dinh dưỡng, kiểm nghiệm công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Đào tạo trình độ sau đại học (chuyên khoa I, chuyên khoa II)

Viên chức là bác sỹ công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện đi đào tạo đúng các chuyên ngành đang làm việc.

Viên chức là dược sỹ đại học công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện trực thuộc Sở Y tế đi đào tạo chuyên ngành dược lâm sàng.

c) Đào tạo liên thông trình độ bác sỹ: Viên chức là y sỹ làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc tại các chuyên ngành Truyền nhiễm, Lao, Tâm thần, HIV/AIDS, Giải phẫu bệnh, Pháp y, chống nhiễm khuẩn của các đơn vị sự nghiệp công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện.

d) Đào tạo bác sỹ nội trú: Viên chức là bác sỹ công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc bác sỹ mới được tuyển dụng theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối tượng hưởng chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế: Bác sỹ nội trú; bác sỹ thi đỗ bác sỹ nội trú; bác sỹ đang học bác sỹ nội trú các chuyên ngành lâm sàng.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Điều kiện áp dụng

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo phải cam kết công tác tại đơn vị cử đi đào tạo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; các quy định pháp luật hiện hành và hợp đồng đào tạo giữa cá nhân với đơn vị cử đi đào tạo. Riêng đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 phải có thời gian làm việc ít nhất 01 năm (12 tháng) trở lên tại các chuyên ngành được cử đi đào tạo.

2. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 được hưởng chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế phải cam kết công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế ít nhất từ 05 năm (60 tháng) trở lên.

Điều 4. Nội dung hỗ trợ đào tạo, thu hút

1. Nội dung hỗ trợ đào tạo

a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 được hỗ trợ như sau:

Đào tạo tập trung tại cơ sở y tế tuyến trung ương hoặc ngoài tỉnh từ 01 tháng trở lên: Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo theo mức thu của các cơ sở đào tạo. Hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú, tài liệu: 4,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với chuyên ngành Tâm thần, Lao, HIV/AIDS, Pháp y, Hồi sức cấp cứu và chống độc, Y học hạt nhân; 2,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với các chuyên ngành còn lại.

Đào tạo tập trung tại cơ sở y tế tuyến tỉnh của Bắc Giang từ 01 tháng trở lên: Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo theo mức thu của các cơ sở đào tạo. Hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú, tài liệu: 2,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với chuyên ngành Tâm thần, Lao, HIV/AIDS, Pháp y, Hồi sức cấp cứu và chống độc; 1,4 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với các chuyên ngành còn lại.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế khi tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc (tại đơn vị) được hỗ trợ: 3,4 lần mức lương cơ sở/ngày khi mời cán bộ y tế tuyến trung ương chuyển giao kỹ thuật; 1,4 lần mức lương cơ sở/ngày khi mời viên chức y tế tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chuyển giao kỹ thuật.

c) Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3:

Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo theo mức thu của các cơ sở đào tạo; hỗ trợ khi có bằng tốt nghiệp: 17,0 lần mức lương cơ sở/người đối với trình độ chuyên khoa I; 34,0 lần mức lương cơ sở/người đối với trình độ chuyên khoa II.

Riêng đối với bác sỹ đi đào tạo các chuyên ngành Truyền nhiễm, Giải phẫu bệnh, Phục hồi chức năng, Tâm Thần, Lao, HIV/AIDS, Pháp y, Hồi sức cấp cứu và chống độc được hỗ trợ thêm chi phí tài liệu là 2,0 lần mức lương cơ sở/người/năm.

d) Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo theo mức thu của các cơ sở đào tạo; hỗ trợ chi phí tài liệu 2,0 lần mức lương cơ sở/người/năm.

đ) Đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 được: Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo theo mức thu của các cơ sở đào tạo; hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú, tài liệu 1,4 lần mức lương cơ sở /người/tháng; hỗ trợ 34,0 lần mức lương cơ sở/người khi có bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú.

2. Nội dung thu hút nguồn nhân lực y tế

Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 được xét tuyển viên chức (không theo đợt) theo thẩm quyền được phân cấp.

Sau khi được tuyển dụng, bác sỹ đã có bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú được hỗ trợ 34,0 lần mức lương cơ sở/người; bác sỹ thi đỗ bác sỹ nội trú hoặc đang học bác sỹ nội trú được cử đi đào tạo bác sỹ nội trú và được hỗ trợ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

Điều 5. Xử lý các trường hợp thôi việc, bỏ việc, chuyển công tác

Trường hợp thôi việc, bỏ việc, chuyển công tác ra khỏi các cơ sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang phải thực hiện trách nhiệm đền bù chi phí được hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành và các trách nhiệm khác theo cam kết và hợp đồng đào tạo giữa cá nhân với đơn vị cử đi đào tạo.

Điều 6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 do ngân sách Nhà nước đảm bảo. Hàng năm trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, Sở Y tế tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

2. Trường hợp được cử đi đào tạo trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo theo Nghị quyết này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trường hợp được cử đi đào tạo trước ngày Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo theo Nghị quyết này cho đến khi kết thúc khóa đào tạo.

3. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản