408364

Nghị quyết 109/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

408364
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 109/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 109/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 109/2018/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 13/12/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2018/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015:

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định qun lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đi khí hậu và tăng trưng xanh giai đoạn 2016-2020;

Xét T trình số 7438/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đi khí hậu và ng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mc chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ng phó với biến đi khí hậu và tăng trưng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Mức chi điều tra, kho sát: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bo.

2. Mức chi tạo lập thông tin, cơ sở dliệu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch s 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

3. Mc chi công tác phí, hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết s59/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mc chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng.

4. Mức chi đào tạo, bi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Thực hiện theo quy định lại Nghị quyết s 106/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 ca Hội đồng nhân dân tnh Lâm Đồng quy định mc chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng.

5. Mức chi dịch tài liệu (350 t/trang):

a) Dịch từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa sang tiếng Việt: 100.000 đồng/trang:

b) Dịch từ tiếng nước ngoài khác sang tiếng Việt: 120.000 đồng/trang;

c) Dch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa: 120.000 đồng/trang;

d) Dịch ttiếng Việt sang tiếng nước ngoài khác: 140.000 đồng/trang;

d) Dịch ttiếng Việt sang tiếng dân tộc thiu số: 120.000 đồng/trang.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bn sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính ph;
- VPQH, VPCP
;
- Bộ Tài chính; Bộ TN và MT;
- C
c Kiểm tra văn bn - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND
tỉnh;
- UBND t
nh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tnh Lâm Đng;
- Đại b
iểu HĐND tnh khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th cấp tnh;
- TT
HĐND và UBND các huyện, thành phố;
- C
ng thông tin điện t tnh;
- Đài PT-TH tnh, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Chi cục VT, LT t
nh;
- Trang TTĐT HĐND tnh;
- L
ưu: VT, HS k họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản